Utred möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering i tid

Arbetsförmåga Arbetsgivarens anvisningar Tjänster
Arbetsförmåga Arbetsgivarens anvisningar Tjänster

Keva uppmuntrar till att utreda möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering i tid. Det är bra att kartlägga alternativen senast när arbetstagarens sjukfrånvaro har varat i 90 dagar.

När en arbetstagares sjukfrånvaro drar ut på tiden och sjukdagpenning har betalats för 90 dagar kräver FPA ett utlåtande av företagshälsovården om den återstående arbetsförmågan och möjligheterna att fortsätta arbeta. Keva kan göra en bedömning av arbetstagarens möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering om företagshälsovården skickar 90-dagarsutlåtandet utöver FPA också till Keva. – I utredningarna kommer vi ofta till samma slutresultat som företagshälsovården i sitt utlåtande, bedömer Sirpa Reijonen, rehabiliteringschef hos Keva.

Keva har kartlagt de 90-dagarsutredningar som skrevs 2019. Iakttagelserna gäller 156 slutförda utredningar och tillhörande B-läkarutlåtanden.

  • I 70 procent av fallen har återgången till arbetet planerats genomföras med hjälp av partiell sjukdagpenning eller ersättande arbete eller också föreslås det i utlåtandet att ersättning beviljas för yrkesinriktad rehabilitering.
  • I 60 procent av fallen uppfylls villkoren för yrkesinriktad rehabilitering.
  • Ett positivt avgörande i utredningen leder till beslut om rätt till rehabilitering i 44 procent av fallen.
  • I över 95 procent av utlåtandena har det tagits ställning till återgång till arbetet.
  • Där yrkesinriktad rehabilitering föreslås i utlåtandet anses villkoren för beviljande av rehabilitering uppfyllas i 75 procent av fallen.

Utifrån utredningen lyckas företagshälsovården i de olika fallen ofta bra med att bedöma risken för arbetsoförmåga: om företagshälsovården rekommenderar beviljande av yrkesinriktad rehabilitering, uppfylls ofta (75 %) också kriterierna för rehabiliteringen.

Ska möjligheterna till rehabilitering utredas före rehabiliteringsansökan?

Enligt Kevas observationer är det ofta det bästa sättet för både arbetstagaren och arbetsgivaren att inleda processen för yrkesinriktad rehabilitering att arbetstagaren handleds i att göra ansökan direkt utan separat utredning.

För att rehabiliteringsprocessen ska kunna fås igång snabbare och för att arbetstagaren ska kunna ges mer information, kan företagshälsovården med fördel vägleda arbetstagaren i att göra rehabiliteringsansökan direkt (om rehabiliteringsalternativet har diskuterats).

Helt kommer 90-dagarsutredningen ändå inte att slopas: vid behov bedömer Keva möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering också genom en utredning. Företagshälsovårdsenheterna och arbetsgivarna har också tillgång till servicenumret 030 614 2278 kl. 8–16 för rådgivning i ärenden kring rehabilitering och invalidpension. Vi står gärna till tjänst.