Information till deltidspensionärer

I samband med pensionsreformen slopades deltidspensionen i början av 2017. Deltidspensioner som redan börjat påverkas inte av pensionsreformen utan din deltidspension fortsätter normalt tills du går i ålderspension.

Medan du får deltidspension kan du ha ett eller flera arbeten. Dina sammanlagda inkomster måste dock hållas inom gränserna.

Du kan emellanåt börja arbeta heltid, men du måste återgå till deltidsarbetet senast inom sex månader. Då börjar deltidspensionen betalas ut på nytt. Om du arbetar heltid längre än så dras deltidspensionen in, och på grund av pensionsreformen kan du efter det inte längre gå i deltidspension på nytt. Ett alternativ är då partiell förtida ålderspension.

Om du vill avbryta eller dra in deltidspensionen kan du meddela det enkelt i punkten Meddela ändringar i tjänsten Min pension.

Inkomstgränsbrev

Om du är deltidspensionerad får du årligen ett brev om inkomstgränserna med information om hur mycket du får tjäna när du får pension.

Brevet kommer under januari månad.

Inkomstgränserna på deltidspension

I deltidsarbetet får dina inkomster uppgå till 35 - 70 % av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Inkomstgränsen är ovillkorlig och dina inkomster måste hållas inom den. Du ansvarar själv för att följa upp inkomsterna.

 • Vad är den stabiliserade genomsnittliga inkomsten?
  Den stabiliserade genomsnittliga inkomsten beräknas utifrån inkomsterna under de fem kalenderår som föregår deltidspensioneringen.

Du kan inte vara borta från arbetet kontinuerligt över sex veckor. Semester eller sjukskrivning räknas dock inte med i denna tid.

Utöver inkomsterna av deltidsarbetet räknas följande inkomster som arbetsinkomst:

 • arbets- och företagarinkomster enligt alla pensionslagar (med undantag för de företagarinkomster som befriats från FöPL-avgifter),
 • familje- och närståendevårdararvoden,
 • föreläsnings-, skriv- och sakkunnigarvoden samt gager,
 • arvoden av statliga och kyrkliga förtroendeuppdrag, och
 • arvoden av kommunala förtroendeuppdrag (med undantag för mötesarvoden).

Utöver den ordinarie lönen räknas dessutom naturaförmåner, semesterpenning och olika tillägg, såsom ersättningar för skift- och övertidsarbete som inkomster.

Följande inkomster räknas inte som arbetsinkomst:

 • kapitalinkomster, alltså bl.a. räntor, dividender, överlåtelsevinster av förmögenhet samt försäljningsinkomster av virke
 • inkomster av uppfinning som gjorts inom ett anställningsförhållande
 • upphovsrättsersättningar
 • stöd för vård av barn i hemmet
 • olika kostnadsersättningar
 • skattefria dagtraktamenten.

Frivilliga pensionsbesparingar inverkar inte heller på deltidspensionen.

Om inkomsterna ändras med mer än 15 %

Om dina inkomster ökar eller minskar med över 15 % jämfört med inkomsten av deltidsarbete när pensionen började, meddela Keva detta. Då räknas deltidspensionens belopp ut på nytt och pensioner som eventuellt betalats ut till för stort belopp återkrävs.

I allmänhet leder mindre inkomstförändringar än 15 % eller tillfälligt tilläggs- eller övertidsarbete inte till någon ändring i deltidspensionen.

Inkomsterna av ditt deltidsarbete får aldrig stiga så mycket att de utgör mer än 70 % av inkomstnivån i ditt heltidsarbete. Denna gräns om 70 % är ovillkorlig: om dina förvärvsinkomster överstiger den måste deltidspensionen avbrytas eller dras in. Om man redan hunnit betala ut för mycket pension återkräver vi den pension som betalats ut till för stort belopp.

Om inkomsterna av ditt deltidsarbete redan nu uppgår till 70 % av din stabiliserade inkomst och du kommer att få en löneförhöjning, så kan du med tanke på deltidspensionen inte ta emot löneförhöjningen. Då kan du t.ex. komma överens med din arbetsgivare om att dina arbetstimmar minskas så mycket att de förhöjda inkomsterna hålls inom gränsen om 70 %.

Inkomsterna av deltidsarbetet får inte heller understiga 35 % av den stabiliserade inkomsten av heltidsarbetet.

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp utgör hälften av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten av heltidsarbetet och inkomsten av deltidsarbetet, alltså hälften av den nedgång i inkomsterna som beror på deltidsarbetet.

 • Exempel: Om den stabiliserade inkomsten av ditt heltidsarbete är 2 000 euro/mån. och du tjänar 1 000 euro/mån. av ditt deltidsarbete, minskar dina inkomster med 1 000 euro/mån. och deltidspensionen är hälften av det, dvs. 500 euro/mån.

  2 000 € - 1 000 € = 1 000 € (nedgången i inkomsterna)
  1 000 € / 2 = 500 € (deltidspensionens belopp)

Inkomsterna av deltidsarbetet ska hållas hela tiden på samma nivå som då deltidspensionen började.

Deltidspensionering minskar ålderspensionens belopp eftersom du på deltidspension tjänar mindre än om du arbetade heltid.

Pensionstillväxt på deltidspension

Pensionstillväxten för deltidsarbete är 1,5 % per år. Ett undantag är personer födda 1954 och senare vars pensionstillväxt är 1,7 % per år från 53 års ålder till 63 års ålder. Pensionstillväxten upphör vid 68 års ålder. De som är födda före 1953 tjänar också in pension av nedgången i inkomsterna.

Obs! Efter pensionsreformen tjänar över 63-åringar inte längre in pension enligt den högre procenten.

Från deltidspension till ålderspension

Deltidspensionen ändras inte automatiskt till ålderspension, utan den måste sökas.

Du kan söka ålderspension i tjänsten Dina pensionsuppgifter eller skriftligen. Närmare anvisningar finns på sidan Ålderspension.

Du kan gå i ålderspension efter att du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du kan fortsätta på deltidspension fram till 68 års ålder. Därefter får du ålderspension och kan arbeta vid sidan av den. Tänk dock på att anställningen måste avslutas för att du ska få ålderspension.