Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus

Keva myöntää sinulle tietyin edellytyksin erityiskorvauksen, jos olet asunut ulkomaanedustuksessa työskentelevän ulkoasiainhallinnon virkamiehen kanssa asemamaassa.

Suomen edustustossa ulkomailla voi työskennellä ulkoministeriön virkamiesten lisäksi esimerkiksi puolustusministeriön, poliisihallinnon, rajavartiolaitoksen tai tullilaitoksen virkamiehiä.

Erityiskorvaus perustuu lakiin ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta ja sen muutoslakeihin.

Edellytykset korvauksen saamiselle

Voit saada virkamiehen puolisona erityiskorvausta asemamaassa vietetystä ajasta, jos

  • olet asunut asemamaassa yhdessä virantoimituksessa olevan virkamiespuolison kanssa vähintään kuusi kuukautta alle 68-vuotiaana,
  • olette olleet virkamiehen kanssa asemamaassa asumisen aikana avioliitossa tai eläneet avioliitonomaisissa olosuhteissa avopuolisoina ja
  • olet täyttänyt 63 vuotta tai olet työeläke- tai kansaneläkelain mukaisesti todettu työkyvyttömäksi.

Erityiskorvausta laskettaessa ei huomioida sitä aikaa, jonka puolisot ovat olleet yhtä aikaa ulkomaanedustuksessa ulkoasiainhallinnon päätoimisessa palveluksessa. Vuodesta 2011 alkaen edellytyksenä erityiskorvauksen saannille on, että virkamiehelle on maksettu ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän mukaista puolisokorotusta. Erityiskorvauksen myöntämisen jälkeen uutta erityiskorvaukseen oikeuttavaa aikaa voi kertyä 68 vuoden ikään asti.

Erityiskorvauksen määrä

Erityiskorvaukseen oikeuttavaksi ajaksi huomioidaan pääsääntöisesti kuukaudet, joina virkamiehelle on maksettu ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän mukaista puolisokorotusta. Korvausaika lasketaan täysinä kuukausina.

1.1.2022 alkaen kuukausikorvauksen määrä on 51,90 euroa vuodelta.

Esimerkki erityiskorvauksesta:

15.9.1959 syntynyt hakija hakee erityiskorvausta 1.9.2022 alkaen. Hakija on ollut virkamiespuolison mukana asemamaissa 1.8.2008-31.7.2012 sekä 1.8.2014-31.3.2016. Puolisokorotusta on maksettu koko ajalta, joten erityiskorvaukseen oikeuttava aika on yhteensä 68 kuukautta.

Erityiskorvauksen määrä on 68 kk x 51,90 € / 12 x 0,94984 eli 279,35 euroa kuukaudessa.

Erityiskorvauksen määrässä huomioidaan elinaikakertoimen vaikutus kuten työeläkkeissä. Maksussa oleva määrä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä.

Erityiskorvauksen hakeminen, alkaminen ja vaikutus työeläkkeisiin

Hae erityiskorvausta alla olevalla lomakkeella lähettämällä se täytettynä ulkoministeriöön. Ulkoministeriö toimittaa hakemuksen Kevaan. Ulkoministeriö liittää hakemukseen oman selvityksensä, jos virkamies on ollut ulkoministeriön palveluksessa.

Ulkoministeriö
Hallintopalvelut / Perheasiavastaava
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Hakemus Ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisolle maksettava erityiskorvaus.pdf (535 kb)

 

Korvaus alkaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana täytät 63 vuotta tai sinut on todettu työkyvyttömäksi. Korvaus voidaan myöntää takautuvasti korkeintaan hakemiskuukautta edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta.

Työeläkkeet eivät vaikuta erityiskorvauksen eikä erityiskorvaus työeläkkeiden määrään. Erityiskorvaus saattaa vaikuttaa Kelan maksamiin etuuksiin.