Kannamme vastuumme ympäristöstä ja yhteiskunnasta

vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta.jpg

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat systeemisiä riskejä, joiden etenemisen ehkäisemiseksi on toimittava. Sijoitussalkussamme vaikutusmahdollisuus syntyy omistamisen kautta.

 

Omassa toiminnassa minimoimme negatiiviset ympäristövaikutukset.

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista sekä sijoituskohteissamme että omassa toiminnassamme.

Rakennamme yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä.

Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien kanssa.

Tuotamme tietoa alaltamme monipuolista yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa varten.

Keva-talon vaikutukset ympäristöön

Kevan oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat varsin vähäiset. Niitä mittataan Keva-talossa, jonka osoite on Unioninkatu 43, Helsinki.

Hybridityöskentelyyn siirtymiseen liittyvät henkilömäärä vaihtelut tasoittuivat vuoteen 2022 verrattuna, ja talon käyttöaste on vakiintunut. Kesälomakautta lukuun ottamatta Kevatalossa teki päivittäin lähityötä keskimäärin 140–150­ henkilöä.

Keva-talon katolle asennettiin aurinkovoimala lokakuussa 2021. Se tuotti vuoden 2023 aikana 39 560 kWh, joka oli noin kolme prosenttia Kevan käyttämästä sähköenergiasta.

Green Office synnyttää arjen ekotekoja

Green Office on edistänyt sisäistä keskusteluamme ja kannustanut arjen ekotekoihin. Työympäristöön vaikuttaminen on monelle kevalaiselle konkreettinen tapa ajatella ja edistää työpaikan vastuullisuutta.

Vuoden­ 2023­ tärkein­ tavoite ­oli­ Green ­Office -sertifioinnin uusiminen.­ WWF ­tarkastaa ­Green Office­ –kohteet­ kolmen ­vuoden välein, ­ja­ Keva-talon tarkastus tehtiin 11.1.2024. Tarkastuslausunnossaan WWF kiinnittää huomiota mm. hankintojen ja Keva-talon energiatehokkuuden kehittämiseen.

23sahko.jpg23vesi.jpg23kaukolampo.jpg

23jatteet.jpg

Sidosryhmät ja dialogi

Tavoitteemme on, että kevalaisten ja keskeisten ulkoisten sidosryhmien Keva-kuva perustuu oikeisiin, ajantasaisiin ja riittäviin tietoihin.

Maineemme muodostuu esimerkiksi asiakkaidemme saamista palveluista ja asiakaskokemuksista, johtamisesta, henkilökunnan työtyytyväisyydestä sekä sidosryhmien kanssa käytävästä dialogista.

Pyrimme siihen, että keskeiset sidosryhmät ymmärtävät Kevan merkityksen ja tehtävän yhteiskunnassa, toimintaamme ja tavoitteemme. Samalla varmistamme, että meillä on oikeat, riittävät ja ajanmukaiset tiedot Kevan toimintaympäristöstä.

Vuoropuheluaa työeläkejärjestelmän kestävyydestä

Kevan ylin johto tapaa median edustajien lisäksi mm. työmarkkinajärjestöjen, eläkeläisjärjestöjen ja eläkealan muiden toimijoiden kanssa. Dialogia käydään mm. suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydestä.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä myös kunta-alan toimijoiden, erityisesti Kuntaliiton, Kuntarahoituksen, Kuntien takauskeskuksen ja KT-Kunta-ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa.

Teemme yhteistyötä mm. Työeläkevakuuttajat Telan, Eläketurvakeskuksen ja muiden työeläkealan toimijoiden kanssa.

Enemmän kuin julkisuuslaki edellyttää

Olemme osa julkishallintoa ja noudatamme julkisuuslakia ja -periaatetta. Sen mukaan asiakirjat ovat julkisia, jos niitä ei ole erityisesti määritelty salassa pidettäviksi. Salassapitovaatimus voi koskea esimerkiksi yksityishenkilön varallisuuteen tai terveydentilaan tai organisaatioiden turvallisuuteen kuuluvia tietoja.

Lain mukaan pidämme kirjaa vireille tulleista asioista. Hankintaprosessimme läpinäkyvyydestä kertoo, että perustelemme ja annamme tiedoksi tarjousten vertailussa käyttämämme hinta- ja laatuvertailut kaikille tarjouksen jättäneille.

Avoimesti ja asiantuntevasti

Kerromme Kevan toiminnasta ja oman asiantuntemukseemme kuuluvista asioista enemmän kuin julkisuuslaki edellyttää. Suhtaudumme myönteisesti tiedon tarvitsijoihin, ja viestimme aktiivisesti.

Julkaisemme valtuuskunnan ja hallituksen pöytäkirjat verkossa. Asiasta kiinnostuneet saavat myös pöytäkirjojen julkiset liitteet tai salassa pidettävien liitteiden lyhennelmät salassapitosäädösten määrittämissä rajoissa. Työssämme syntyvät luonnokset, sisäiset valmistelumateriaalit ja dokumentit eivät ole julkisia, mutta lain mukaan voimme harkintamme mukaan julkaista myös sisäisiä dokumentteja.

Käytämme mahdollisimman selkeää kieltä. Kirjoitamme työnantaja- ja henkilöasiakkaille annettavien päätösten perustelut  yleiskielellä ja riittävän tarkasti, emmekä pilota viestiä fraasien alle.

23sidosryhmat.jpg

Poliittinen vaikuttaminen

Kevan hallinnosta, rahoituksesta ja valvonnasta säädetään Kevasta annetussa laissa. Keva-lain mukaan valtuutetujen pitää heijastaa viimeisten kuntavaalien tulosta. Valtuutetut valitsevat hallituksen, joka nauttii valtuuskunnan luottamusta.

Valtuutettujen kokous valitsi Kevan hallituksen 9.9.2021 toimikaudelle 2021–2023. Valintaprosessissa kiinnitettiin erityistä huomiota Keva­-lain kompetenssiedellytysten täyttymiseen. 

Lakia täydentävät Kevan hallintoa koskevat määräykset sisältyvät valtuutettujen hyväksymään johtosääntöön. Hallituksen hyväksymässä toimintasäännössä on määräyksiä muun muassa toimivallan jaosta ja hallitukselle annettavasta raportoinnista.

Meillä on yhteiskunnan määräämä tehtävä, jonka vuoksi luottamuselimet ovat valinneet Kevan toimitusjohtajan sekä kahden varatoimitusjohtajan tehtäviin henkilöt, joilla on kokemusta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Tällä halutaan osaltaan turvata Kevan laajat yhteydet yhteiskunnan päätöksenteko- ja valmisteluorganisaatioihin.

Poliittinen tausta ei vaikuta muiden johtoryhmän jäsenten, johtajien tai asiantuntijoiden valintaan tai johtoryhmän tekemiin päätöksiin.

 

Verojalanjälki

Verojalanjälkemme Suomessa muodostuu maksettujen eläkkeiden ennakonpidätyksistä sekä omaan toimintaamme liittyvistä veroista ja sosiaalikuluista. Lisäksi maksamme kiinteistösijoituksista veroja.

Maksoimme vuonna 2023 eläkkeitä ja kuntoutustukea 12,5 miljardia euroa, joista ennakolta pidätettiin 2,9 miljardia euroa. Kevan oman toiminnan verot ja sosiaalikulut olivat yhteensä noin 43 miljoonaa euroa (vuonna 2022 41 miljoonaa).

Sijoitustuotoista lakien ja sopimusten mukaiset verot

Työeläkkeet rahoitetaan eläkemaksuilla ja sijoitustuotoilla, ja sijoitustoiminnalla turvataan eläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä. Lainsäädännön mukaan työeläkevarat pitää sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Keva ja muut työeläkevakuuttajat eivät maksa sijoitustuotoistaan veroja Suomeen. Jos sijoitustuotoista maksettaisiin veroja jo rahastointivaiheessa kotimaahan, vaje pitäisi täyttää mm. korottamalla eläkemaksuja.

Sijoitamme niin, että sijoitusten turvaavuus ja tuottonäkökulma toteutuvat samanaikaisesti. Sen takia hajautamme sijoitukset globaalisti eri kohteiden välille. Sijoitusvarallisuudestamme noin 87 prosenttia on hajautettu maamme rajojen ulkopuolelle.

Suunnittelemme ulkomaiset sijoitukset kansainvälisten lakien mukaan mahdollisimman järkeviksi; emme maksa veroja ulkomaille tehtävistä sijoituksissa tarpeettomasti, kahdenkertaisesti tai liikaa. Varmistamme, että sijoitusten verotus tapahtuu kansainvälisten verolakien ja Suomen ja lähdemaiden välisten verosopimusten mukaisesti.

23vero.jpg