Kevan Internet-palvelun käyttöehdot

Palvelun tarkoitus ja vastuunrajoitus

Kevan Internet-palvelun (jäljempänä Palvelu) tarkoituksena on parantaa Kevaa koskevien tietojen ja palvelujen saatavuutta. Palvelussa oleva informaatio on yleisluonteista, eikä se välttämättä sovellu kaikkiin yksittäistapauksiin.

Keva pyrkii huolellisesti varmistamaan Palvelun sisällön virheettömyyden ja ajantasaisuuden, Palvelun virheettömän ja keskeytymättömän toiminnan sekä sen, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset.

Keva ei kuitenkaan vastaa mistään Palvelun käytöstä tai Palvelun toimimattomuudesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista eikä vahingoista.

Jos Palvelun ja Kevan virkakirjeenä jäsenyhteisölle toimitetun tai muun virallisen aineiston välillä on eroavuuksia, noudatetaan aina virallisesti julkaistua muotoa.

Palveluun sisältyy käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien tahojen sivuille. Keva pyrkii varmistamaan linkkien toimimisen, mutta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä eikä toiminnasta.

Käyttäjällä on mahdollisuus lähettää Palvelun kautta viestejä Kevaan. Viestin perille saapuminen ja viestin tietojen oikeellisuus ovat käyttäjän vastuulla.

Kevan työnantajille tarjoaman asiointipalvelun (Työnantajan verkkopalvelu) käyttöä koskevat näiden käyttöehtojen lisäksi Työnantajan verkkopalvelun käyttöohjeet.

Tekijänoikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kevalle tai muille tiedontuottajille. Palvelun sisältämän aineiston osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Kevan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Käyttäjät voivat kuitenkin tallettaa sivuja tietokoneelleen ja tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuilla olevia tietoja saa lisäksi lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Tietoja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Muutokset

Kevalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun sisältöä ja käyttöehtoja, Palvelun saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Keva kerää käyttäjien henkilötietoja alla kerrottuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Eläkelaskuri- ja työeläkeotepalveluja käytettäessä käyttäjä ohjataan tunnistautumaan Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Palvelun kautta jokaisesta tunnistetusta käyttäjästä välittyy Kevaan käyttäjän nimi, henkilötunnus ja lähiosoite. Henkilötunnus tallentuu lokitietoihin mahdollista virheselvittelyä varten. Lokitietoja säilytetään palvelussa rajoitettu aika.

Osassa Palvelun kautta Kevaan lähetettävissä lomakkeissa käyttäjää pyydetään ilmoittamaan henkilötietonsa. Näiden lomakkeiden lähetys on salattu SSL-protokollaa käyttäen. Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen Palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Kevassa ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät selosteet käsittelytoimista löydät Palvelusta sivulta Tietosuoja.

Evästeet

Kevan verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Kevan verkkosivuilla käytetään teknisiä evästeitä, jotta sivusto voi toimia moitteettomasti ja muuan muassa säilyttää tietyt valinnat (esim. selaimen kieli), eikä samoja valintoja tarvitse tehdä uudelleen, kun siirtyy sivulta toiselle saman selailun aikana.

Keva ei käytä mitään markkinoinnin tai mainonnan evästeitä eikä sosiaalisen median evästeitä.

Julkisena toimijana Kevalla on yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden, julkisuusperiaatteen sekä hallinto-oikeudellisen sääntelyn (mm. hallintolaki 434/2003, 2. luku; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 5. luku; laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019, 2. luku) nojalla velvollisuus tuottaa avointa, asianmukaista, selkeää ja tuloksellista palvelua.

Kevan tulee viranomaisena tuottaa ja ylläpitää kansalaisille ja hallinnon asiakkaille ymmärrettävää ja käytettävyydeltään toimivaa digipalvelua osana muuta viestinvälitystä verkossa sekä huolehtia sen laadunvalvonnasta. Tähän tarvitaan välttämättömänä tieto sivustokäytöstä ja asiakkaiden palautteista, jotta palvelun asianmukaisuus ja tuloksellisuus voidaan varmistaa. Tämän hyvän hallinnon mukaisen palvelun hoitamiseen ja toteuttamiseen sivustolla käytetään React & Share -palautepalvelun evästettä ja chatbot-palvelun evästettä sekä tiedon anonymisoivaa Snoobin analytiikkaevästettä, johon sivustolla ei kysytä erillistä evästelupaa julkisen tehtävämme tuoman lakisääteisen velvollisuuden myötä.

Analytiikkaevästeen käyttötarkoituksena on helpottaa ja auttaa käyttäjiä löytämään sivustolta tarvitsemansa tiedot yhä sujuvammin, ymmärtämään tietosisällön sekä pystyä päivittää tietosisältöä niin, että se palvelee käyttäjiä mahdollisimman hyvin heidän, ja tässä asiakaspalautteissa esiin tulleet toiveet ja tarpeet mukana huomioiden. Analytiikkaevästeen avulla talletetaan anonymisoituja tietoja siitä, miten käyttäjät sivustolla toimivat mm. sivulatausten määrät, sivulla vietetty aika, selaimet ja käyttöjärjestelmät, liikenteen lähteet. Tiedot omistaa täysin Keva eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Analytiikkaeväste on voimassa ainoastaan vierailun ajan; kun selaimen sulkee, se tuhoutuu automaattisesti.

Käyttötarkoituksensa mukaisesti analytiikkaevästeen tietoja ei käytetä profilointiin, minkäänlaiseen markkinointiin tai kohdistamiseen eikä käyttäjän IP-osoitetta tai käyttäjää voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Tietoja ei myöskään yhdistetä asiointipalvelun kirjautumistietoihin eikä mihinkään käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, joita Keva mahdollisesti muussa yhteydessä käsittelee.

React & Share -palautepalvelun evästeiden avulla kerätään palautetietona reaktiopainallusten määrät ja kirjoitetut palautteet. Palvelu käyttää evästettä vasta silloin, kun käyttäjä klikkaa Anna palautetta -painikkeesta. Sen avulla käyttäjällä on mahdollisuus antaa Kevalle palautetta ja kertoa toiveensa sivun sisällöstä. Kerättävien tietojen käyttötarkoituksena on pystyä tuottamaan ja ylläpitämään palvelua vastaamaan käyttäjien itse antaman asiakaspalautteen, pyyntöjen ja toiveiden mukaiseksi. React & Share ei luovuta tietoja eteenpäin eikä kolmannet osapuolet voi hyödyntää evästeitä tai niihin yhdistettävissä olevia tietoja.

Keva käyttää chatbot-palvelun evästettä käyttäjän ja palveluntarjoajan välisen reaaliaikaisen kommunikaation mahdollistamiseksi. Chatbot käyttää evästettä vasta silloin, kun käyttäjä itse avaa chat-ikkunan.

Saavutettavuus

Kevan tarjoamia digitaalisia palveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex.fi) (saavutettavuuslaki), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.