Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläke

Sotilaan eläkeoikeus

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilashenkilöstön eläketurva eroaa yleisestä työeläkkeiden määräytymisestä. Keskeiset eroavaisuudet sotilaseläkejärjestelmässä ovat alhaisemmassa eläkeiässä, eläkkeen kertymisessä, loppupalkan määräytymisessä, loppukarenssiehdossa sekä palkattomia keskeytyksiä koskevissa säännöksissä.

Eläkeoikeus voi syntyä

 • palvelusvuosien perusteella
 • sotilaan alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • eroamisiässä
 • yleisessä alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • työkyvyttömyyden perusteella (sairastuminen sotilasvirassa ei johda sotilaseläkeoikeuden menetykseen).

Sotilaan alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä
-1962 55 v
1963 55 v 3 kk
1964 55 v 6 kk
1965 55 v 9 kk
1966 56 v
1967 56 v 3 kk
1968 56 v 6 kk
1969 56 v 9 kk
1970-1972 57 v

Eroamisikä ja sotilaan alin vanhuuseläkeikä ovat yleensä korkeampia kuin palvelusvuosien perusteella määräytyvä eläkeikä. Palvelusvuosien perusteella et kuitenkaan voi jäädä eläkkeelle, ellei sinulla ole tähän erityistä oikeutta. Eroamisiät vaihtelevat ja ne on säädetty hallinnonalojen omissa laeissa.

Siviilin eläkeoikeus

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen siviilitehtävissä palvelevilla eläkkeet määräytyvät samoin kuin muillakin julkisen alan työntekijöillä.

Osalla Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevista siviileistä on oikeus vanhuuseläkkeeseen eroamisiässä. Edellytyksenä on, että palvelus jatkuu yhdenjaksoisena eläkkeelle jäämiseen saakka.

Työsopimussuhteisen siviilin ja vuoden 1992 jälkeen puolustushallinnon palvelukseen tulleen virkasuhteisen siviilin eläke määräytyy kuten muun julkisen alan työntekijän. Voit jäädä vanhuuseläkkeelle ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Eläkevaihtoehdot

Eläkevaihtoehtoja ovat:

Jos olet sotilasvirassa, et kuitenkaan voi jäädä

 • osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai
 • työuraeläkkeelle.

Lisää tietoja sotilaseläkkeistä:

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva -opas.pdf (852 kb)

Työskentely eläkkeellä

Eläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä. Katso tarkemmin yllä mainitussa oppaassa sivut 31 - 33.

Omat eläketietosi -palvelu

Omat eläketietosi -palvelussa hoidat sujuvasti eläkeasiasi.

Palvelussa näet työeläkeotteesi ja saat tiedon sotilaseläkkeesi aikaisimmasta mahdollisesta alkamisajankohdasta sekä arvion eläkkeen määrästä. Palvelussa voit myös hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta sekä lähettää tarvittavat asiakirjat sähköisesti.

Käytössäsi on myös viestitoiminto: Omat viestit -sivulla voit lähettää viestin asiantuntijoille.

Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä eläkeneuvontaamme. 

 

Näin haet eläkettä

Tarkasta oma työeläkeotteesi ennen eläkkeen hakemista. Työeläkeotteen näet Omat eläketietosi -palvelussa. Otteelta näet mm. sotilaspalveluajat työansioineen, muut palvelussuhteet, etuusansioiden tiedot (esim. isyys/äitiyslomat) sekä keskeytystiedot.

Hae vanhuuseläkettä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen sen alkamista joko Omat eläketietosi -palvelun kautta tai kirjallisesti alla olevalla lomakkeella.

Vanhuuseläkkeen hakemuslomake (pdf)

Erillistä sotilashenkilöstön VE-liitettä ei tarvitse enää toimittaa 1.2.2021 tai myöhemmin alkaviin vanhuuseläkkeisiin.

Eroamisikä

Julkisten alojen eläkelaki korotti alimpia vanhuuseläkeikiä. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen eroamisikiin tuli tämän vuoksi myös korotuksia. Korotukset koskevat sekä uusia että vanhoja sotilaita sekä osaa siviileistä. Vuodesta 2018 alkaen eroamisikä nousee vuosittain 3 kuukaudella.

Katso tarkemmin:

Jos eroamisikäsi on korkeampi kuin ikäluokan alin vanhuuseläkeikä, on alin vanhuuseläkeikäsi tässä tapauksessa sama kuin eroamisikä.

Esimerkiksi vuonna 1966 syntyneen sotilaan ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä on 56 vuotta, mutta koska hänen eroamisikänsä on 62 vuotta, niin hänen alin vanhuuseläkeikänsä on 62 vuotta.

Mahdollisuus erota palveluksesta aikaisintaan 48 vuoden iässä

Upseerit ja opistoupseerit voivat tietyin edellytyksin erota sotilasvirastaan aikaisintaan 48 vuoden iässä ja saada uuden sotilaan mukaisen sotilaseläkkeen syntymävuoden mukaisessa sotilaan alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Edellytyksenä on, että upseerilla on sotilaseläkeaikaa sotilasvirassa vähintään 23 vuotta sen vuoden loppuun mennessä, jona hän täyttää 48 vuotta. Lisäksi eläkeoikeuden edellytyksenä on, että upseerilla on myös irtisanoutumisvuonna sotilasvirassa ansioita vähintään 19 644 euroa/vuosi (vuoden 2024 tasossa). Ansioraja on indeksisidonnainen. Irtisanoutua voi myös 48 ikävuoden täyttämisen jälkeen edellyttäen, että ansioraja täyttyy jokaisena vuonna eroamiseen asti.

Jos vanha sotilas käyttää tätä mahdollisuutta, hänestä tulee uusi sotilas eli hänen eläkkeensä alkaa myöhemmin, eläkkeen vuotuinen karttuma ajalta ennen vuotta 1995 pienenee 2,64 prosentista 2,0 prosenttiin ja eläkkeen tavoitetaso pienenee 60 prosenttiin.

Uudet sotilaat 

Uusi sotilas on henkilö, joka on tullut

Puolustusvoimien palvelukseen

 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen upseerin tai opistoupseerin virkaan
 • 1.1.1995 tai sen jälkeen tai katkon jälkeen uudelleen sotilasammattihenkilöksi/aliupseeriksi
 • 1.1.1997 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan
 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen lentäjän tutkintoa edellyttävään tehtävään upseerin tai opistoupseerin virkaan

Rajavartiolaitoksen palvelukseen

 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkokseen jälkeen uudelleen upseeriksi, opistoupseeriksi tai rajavartijaksi
 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkoksen jälkeen lentäjän koulutusta edellyttävään tehtävään upseeriksi tai opistoupseeriksi

Vuodesta 2018 alkaen sotilaan alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan:

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä
-1962 55 v
1963 55 v 3 kk
1964 55 v 6 kk
1965 55 v 9 kk
1966 56 v
1967 56 v 3 kk
1968 56 v 6 kk
1969 56 v 9 kk
1970-1972 57 v


Vuonna 1973 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikää ei ole vielä vahvistettu. Eläkeikä vahvistetaan sille vuodelle, jona sotilas täyttää 54 vuotta.

Vanhat sotilaat

Vanha sotilas on sotilasvirassa oleva henkilö, joka on ollut puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa

 • upseerin, opistoupseerin, rajavartijan, merivartijan tai lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä 31.12.1992
 • sotilaallisen värvätyn tehtävässä 31.12.1994
 • erikoisupseerin tai sotilaspapin tehtävässä 31.12.1996 ja jonka palvelus jatkuu yhdenjaksoisena eläketapahtumaan saakka ja loppukarenssiehto täyttyy.

Eläkkeelle palvelusvuosien perusteella

Vanha upseeri tai opistoupseeri voi jäädä eläkkeelle sotilasvirassa palveltujen vuosien perusteella ennen sotilaan ikäluokan mukaista alinta vanhuuseläkeikää.

Seuraavien ehtojen pitää täyttyä, jotta voit jäädä eläkkeelle palvelusvuosien perusteella:

 • sinulla pitää olla sotilasarvo
 • sotilasviran kelpoisuutena on vaadittava virkatutkinto
 • sinulla on sotilaseläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vaadittava määrä
 • loppukarenssiehto täyttyy
 • olet eronnut palveluksesta.

Sotilaseläkkeeseen vaadittava palvelusaika määräytyy vuoden 1994 loppuun mennessä kertyneen sotilaseläkeajan mukaan. Vaadittava palvelusaika lasketaan 23 ikävuoden täyttämisestä eteenpäin.

Palvelusaika sotilasvirassa 31.12.1994 mennessä Sotilaseläkkeeseen vaadittava palvelusaika (sotilaseläkeaika)
16 v  25 v
13 v  26 v
10 v  27 v
7 v  28 v
3 v  29 v
alle 3 v  30 v

Sotilasvirkavuosien perusteella laskettua eläkeoikeuden täyttymisajankohtaa on myöhennetty vuodesta 2018 lukien kolmella kuukaudella vuotta kohti.

Puolustusvoimien erikoisupseerilla voi olla oikeus sotilaseläkkeeseen 55–57-vuotiaana, jos 

 • loppukarenssiehdot täyttyvät ja
 • sinulla on palveluksen päättyessä eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusta vuoteen 31.12.2020 mennessä vähintään 30 vuotta tai vuodesta 2021 lukien vähintään 31 vuotta Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa.

Lisää tietoa sotilaseläkkeistä:

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva -opas.pdf (852 kb)

 

Loppukarenssiehto

Loppukarenssiehto tarkoittaa, että sotilaalla on eläketapahtumaa edeltävien viiden vuoden ajalta oltava työansioita sotilasvirasta vähintään kolmelta vuodelta 19 644 euroa/vuosi (vuoden 2024 tasossa).

Lentäjät

Lentäjän alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä
-1972 45 v
1973 45 v 3 kk
1974 45 v 6 kk
1975 45 v 9 kk
1976 46 v
1977 46 v 3 kk
1978 46 v 6 kk
1979 46 v 9 kk
1980-1982 47 v

Jos nykyinen eroamisikä on korkeampi kuin syntymävuoden mukaan määräytyvä alin vanhuuseläkeikä, on alin vanhuuseläkeikä tässä tapauksessa sama kuin eroamisikä. Oikeus vanhuuseläkkeeseen on kuitenkin aikaisintaan syntymävuoden mukaisessa iässä, jos koossa on vähintään 20 vuotta lentäjänä ja eroaa palveluksesta aikaisintaan 45 vuoden iässä.

Sotilaseläkkeen kertyminen ja enimmäismäärä

Alaikäraja eläkkeen kertymiselle on vuodesta 2017 lähtien 17 vuotta.

Sotilaseläkettä kertyy palkansaajan eläkemaksulla vähennetyistä sotilasvuosiansioista 2 % vuodessa ja lentäjän tehtävässä 3 % vuodessa.

Sotilaseläke lasketaan vuosiansioiden ja loppupalkan perusteella. Sotilaseläkkeen enimmäismäärä on vanhoilla sotilailla 61-66 % ja uusilla sotilailla 60 % loppupalkasta.

Lisää tietoa sotilaseläkkeistä:

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva -opas.pdf (852 kb)

 

Näet arvion oman eläkkeesi määrästä Omat eläketietosi -palvelusta.

Työskentely sotilas- ja siviilikriisinhallintatehtävissä

Suomen YK:n rauhanturvaamistoimintaan osallistuva sotilas on palvelussuhteessa valtioon, jolloin työnantajana on Puolustusvoimat. Kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä työnantaja on Kriisinhallintakeskus.

Palvelusaika luetaan sotilaseläkeajaksi, kun henkilöllä on sotilasvirka, josta hän jää eläkkeelle.

Siviilikriisinhallintatehtävät luetaan sotilaseläkeajaksi 1.1.2005 lukien, jos henkilöllä on sotilasvirka, josta hän on kyseisen ajan virkavapaalla tai vapautettuna palveluksesta ja josta hän jää eläkkeelle.