Sijoitukset

Kunnallisen alan työntekijöiden tuleviin eläkkeisiin varaudutaan eläkevastuurahaston avulla.

Kevan sijoitustoiminnan perustehtävänä on rahaston varojen sijoittaminen niin, että sijoitustuotot mahdollistavat ennustettavan ja vakaan eläkemaksun tason pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi huolehdimme siitä, että eläkkeiden maksamiseen on kaikissa olosuhteissa riittävästi varoja, jotka ovat muutettavissa rahaksi nopeasti ja edullisesti.

Kevan sijoitustoiminnan tavoitteena on saada eläkerahastolle mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytetään sekä suoria sijoituksia että yhteistyökumppaneiden erityisosaamista. Sijoitusstrategiamme pohjautuu eläkerahaston rakenteellisten kilpailuetujen - pitkän aikajänteen sekä riittävän koon - hyödyntämiseen sekä huolelliseen riskienhallintaan.

Kevan sijoittamisen periaatteet

Kevan sijoittamisen periaatteet kuvaavat niitä yleisiä linjauksia, joihin Kevan sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan organisointi pohjautuvat. Esittelemme periaatteet sekä niiden taustalla olevaa ajatteluamme oheisissa julkaisuissa.

Sijoittamisen periaatteet.pdf (33 kb) Näin sijoitamme -keskustelupaperi (77 kb)

 

 

3,6 %

65,7 mrd 

2,8 %

 
Kymmenen vuoden
reaalituotto
vuotta kohti 31.12.2023
Rahaston koko
31.12.2023
Viiden vuoden
reaalituotto
 vuotta kohti 31.12.2023

Sijoitussalkku

Kevan sijoitussalkku koostuu korkosijoituksista, osakesijoituksista, kiinteistösijoituksista, pääomasijoituksista ja hedge-rahastoista. Salkku on omaisuusluokkien lisäksi hajautettu maantieteellisesti, sektoreittain sekä tyyleittäin. 

imagelnwuy.png

 

imagel12o.png

 

 

Korkosijoitukset

Keva sijoittaa erilaisten liikkeellelaskijoiden, kuten valtioiden, valtiota lähellä olevien tahojen ja yritysten, velkakirjoihin sekä kehittyneillä että kehittyvillä alueilla globaalisti. Maantieteellisesti merkittävin alue on kuitenkin Eurooppa. Käytämme korkosijoituksissa pelkästään aktiivisia strategioita.

Keva keskittyy korkosijoituksissa yrityslainoihin, joissa maksuhäiriöiden todennäköisyys on vähäinen. Paikallista ja erityisasiantuntemusta vaativissa sijoituskohteissa käytämme huolellisesti valittujen yhteistyökumppaneiden strategioita.

Osakesijoitukset

Kevan sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin on hajautettu maantieteellisesti, sektoreittain sekä sijoitustyyleittäin. Maantieteellisesti jaoteltuna merkittävimmät sijoituskohteemme ovat Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Kehittyvät markkinat.

Käytämme osakesijoituksissa sekä aktiivisia että passiivisia sijoitusstrategioita. Käytämme aktiivisia osakestrategioita silloin, kun voimme perustellusti odottaa niiltä indeksisijoituksia parempaa tuottoa kulujen jälkeen.

Kevan osaketiimi keskittyy sijoittamiseen lähinnä Euroopassa. Muilla markkinoilla käytämme tiukan seulan läpikäyneiden yhteistyökumppaneiden osakestrategiota.

Kiinteistösijoitukset

Kevan kiinteistösalkku koostuu suorista sijoituksista kotimaisiin ja pohjoismaisiin kiinteistöihin sekä kotimaisista ja ulkomaisista kiinteistörahastosijoituksista.

Muut sijoitukset

Pääomasijoitukset

Keva hyödyntää pitkäjänteisenä sijoittajana epälikvidien ja vähemmän tehokkaiden markkinoiden tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia myös pääomasijoituksissa. Laajalti hajautettu pääomasijoitusohjelmamme koostuu rahastoista, jotka keskittyvät muun muassa alkuvaiheessa tai nopeassa kasvussa olevien yritysten sekä vakiintuneiden yritysten yritysjärjestelyiden rahoittamiseen. Valtaosa sijoituksista kohdistuu Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Pääomasijoitukset toteutetaan pääosin rahastojen kautta. Lisäksi voidaan tehdä noteeraamattomia osakesijoituksia.

Hedgesijoitukset

Kevan hedgerahastot ja muut vaihtoehtoiset sijoitukset koostuvat sekä perinteisistä absoluuttisen tuoton rahastoista että pidempiaikaisista ja luonteeltaan usein enemmän opportunistisista rahastoista.

Sijoitukset on hajautettu rahastoittain ja sijoitustyyleittäin. Tavoitteena on yli markkinasyklin kestävä maltillisen riskitason ohjelma, joka pyrkii säilyttämään pääomat kaikissa tilanteissa. Monissa tapauksissa hedgerahastojen käyttämien strategioiden tarkoitus on olla varsin riippumattomia yleisimpien sijoitusinstrumenttien tuotoista, mikä lisää riskien hajautusta sijoitussalkkuun.

Hedge- ja muut alternatiivisijoitukset toteutetaan rahastojen kautta.

Vastuullinen sijoittaminen

Keva on kunnallisten eläkevarojen hoitajana pitkän tähtäimen sijoittaja, jonka tulee lain mukaan huolehtia sijoitusten varmuudesta ja tuotosta. Tuon tehtävän vastuullinen hoitaminen edellyttää Kevalta muun muassa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämistä.

Kevan toimintaa vastuullisen sijoittamisen saralla ohjaavat vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Periaatteiden johtavana ajatuksena on integroida vastuullisuus osaksi sijoitusprosessia, ei niinkään yritysten tai toimialojen poissulkeminen sijoituskohteena.

Vastuullinen sijoittaminen koskee Kevassa kaikkia omaisuusluokkia, mutta toimintatavat ja -mahdollisuudet riippuvat kunkin omaisuusluokan ominaispiirteistä. Toimintaa koordinoi Vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä, jossa on jäseniä kaikista sijoitustoiminnon yksiköistä.

vastuullisuus2023_s24.jpg

Keva raportoi vuosittain vastuullisesta sijoittamisesta.

Vastuullinen sijoittaminen 2023.pdf (5275 kb) Vastuullinen sijoittaminen 2022.pdf (8994 kb) Vastuullinen sijoittaminen 2021.pdf (3368 kb)


Aiempien vuosien osalta tiedot löytyvät Kevan vastuullisuusraporteista

Keva on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) vuonna 2008. Vastuullisuustyön edistymistä seurataan vuosittain täytettävällä PRI -kyselyllä.

Kevan vastuullisen sijoittamisen PRI-raportti (pdf, englanninkielinen)

Blogikirjoituksia vastuullisesta sijoittamisesta

Kevan vastuullinen sijoittaminen käytännössä: kiinteistösijoitusten ympäristöstrategia

Kevan hallinnoimien kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergiankulutus vuonna 2018 oli yhteensä noin 200 GWh. Tästä energiankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 34 000 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Tavoittelemme hiilineutraaliutta suorien kiinteistösijoitustemme energiankäyttöä koskevien CO2-päästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Välitavoitteenamme on puolittaa kyseiset päästöt vuoden 2025 loppuun mennessä.

Päätavoitetta tukien tavoittelemme mm.:
• Kiinteistöjen energiankäytön tehostamista 12 % vuoden 2025 ja 20 % vuoden 2030 loppuun mennessä
• Kiinteistöillä paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian osuuden nostamista 4 %:iin vuoden 2025 ja 10 %:iin vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kevan kiinteistösijoitusten ympäristöstrategia 2020-2030.pdf (66 kb)

Kevan tavoitteena vaikuttaa – vastuullisuutta edistetään verkostoissa

  Climate Action 100+.png
CDP:n jäsen
vuodesta 2006
PRI.png

YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteet,
PRI, vuodesta 2008
FINSF.png
Finsifin perustajajäsen
vuodesta 2010
 

Green Building Council Finland.png

Green Building Council Finlandin jäsen vuodesta 2014

IIGCC.png
IIGCC
vuodesta 2018
Climate Action 100+.png
Climate Action 100+
vuodesta 2019
 

 

   

Muualla verkossa vastuullisesta sijoittamisesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä 

Kysymys: Paljonko Kevalla on varoja sijoitettavanaan?

Vastaus: Kevan sijoitusomaisuuden (markkina-)arvo oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 62,2 miljardia euroa. Keva oli maan suurin eläkesijoittaja.

Kysymys: Kuka valvoo Kevan sijoitustoimintaa?

Vastaus: Keva on omalla lailla perustettu julkisoikeudellinen eläkelaitos. Kevan toiminnan yleinen valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle ja Finanssivalvonta (Fiva) valvoo rahoitustoiminnan suunnittelua sekä eläkelaitoksen varojen sijoittamista. Ne valvovat, että eläkelaitos noudattaa lakia ja hyvää vakuutustapaa sekä käyttää toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja ja että muun muassa riskienhallinta on kunnossa.

Kysymys: Millaiset ovat Kevan sijoitustoiminnan  periaatteet?

Vastauas: Lain mukaan työeläkelaitosten on sijoitettava työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Kevan on lain mukaan huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä hajauttamisesta. Sijoitustoiminnassa eläkelaitoksia ei ole haluttu lainsäädännöllä asettaa muita sijoittajia epäedullisempaan asemaan.

Kysymys: Mitä tuottavuus ja turvaavuus tarkoittavat?

Vastaus: Ne tarkoittavat, että riskejä on hallittava siten, että sijoitukset hajautetaan eri markkinoille ja toimialoille erilaisiin sijoituskohteisiin ja -instrumentteihin niin, että otetaan huomioon sijoitusten varmuus, tuotto, rahaksi muutettavuus ja monipuolisuus.

Kysymys: Millaiset vakavaraisuussäännöt koskevat Kevaa?

Vastaus: Kevaa eivät koske vakavaraisuussäännöt kuten yksityisiä eläkelaitoksia, sillä julkisella puolella ei ole yksilöllisesti katettavia eläkevastuita.

Kysymys: Millaiset ovat Kevan vastuullisen sijoittamisen periaatteet?

Vastaus: Keva on omaehtoisesti sitoutunut noudattamaan keskeisiä kansainvälisen yhteisön hyväksymiä yhteiskuntavastuun periaatteita. Se on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli ns. PRI-periaatteet. Keva on myös vastuullista sijoittamista edistävän FINSIF-yhdistyksen jäsen. Kevalla on myös omat vastuullista sijoittamista koskevat julkiset linjauksensa. 

Kysymys: Sijoittaako Keva veroparatiiseihin?

Vastaus: Keva sijoittaa osan varoistaan Suomeen, joka on sille ”veroparatiisi”, sillä Keva ei ole Suomessa tuloverovelvollinen. Tosin lopullisista eläkkeistä verot toki maksetaan. Keva ei sijoita suoraan ulkomaisiin veroparatiiseihin, mutta se sijoittaa osan varoistaan kansainvälisiin rahastoihin. Niillä taas saattaa olla sijoituksia ympäri maailmaa. Kevalla ei useimmiten ole mahdollisuutta vaikuttaa rahastojen kotipaikkaan.

Kysymys: Harrastaako Keva veronkiertoa?

Vastaus: Ei harrasta. Suomessa Kevan ei tuloverolain mukaan tarvitse maksaa veroa. Se pyrkii myös kansainvälisissä sijoituksissaan välttämään kahdenkertaisen verotuksen kuten muutkin sijoittajat. Tämä on täysin laillista.

Sijoitustoiminnan kustannuksista vuodelta 2017

Eläkesijoittajia valvova Finanssivalvonta (Fiva) on pyytänyt valvottaviltaan tiedot sijoitustoiminnan kaikista kustannuksista vuodelta 2017.

Näiden tietojen pohjalta Työeläkevakuuttajat TELA ry on julkaissut yhteenvetoraportin kotimaisten eläketoimijoiden sijoitustoiminnan kokonaiskustannuksista sekä niiden jakautumisesta suoriin kuluihin että ulkopuolisille omaisuudenhoitajille maksettaviin palkkioihin.

Seuraavassa on tarkasteltu Kevan sijoitustoiminnan kustannuksia suhteessa julkistettuihin alan kokonaislukuihin.

Kevan suoran sijoitustoiminnan kulut reilusti alle keskiarvon

Kevan suorat sijoitustoiminnan kulut (henkilöstökulut yms.) ovat merkittävästi alle kotimaisten eläkesijoittajien keskiarvon. Kevan sijoitustoiminnan suorat kulut ovat alle 0,04 % suhteessa koko sitoutuneeseen pääomaan, kun alan keskiarvo oli selvityksen mukaan 0,1 %.

Kevan ulkoistetun varainhoidon kulut olivat 1,4 % ulkoistetusta pääomasta, mikä on myös alle alan keskiarvon 1,5 %.

Kevan, kuten kaikkien muidenkin kotimaisten eläkesijoittajien, on pyrittävä mahdollisimman hyvin eläkevarat turvaavaan ja tuottavaan sijoittamiseen. Tällöin tärkeintä on sijoitustoiminnan nettotuotto. Sijoitusten nettotuottojen tuomilla euroilla maksetaan nyt ja tulevaisuudessa eläkkeet.

Suomalaiset eläkesijoittajat toimivat kansainvälisesti tarkastellen pienillä organisaatioilla, ja lisäksi omat kotimaiset pääomamarkkinamme ovat sijoitettaviin pääomiin suhteutettuna hyvin pienet.

Jos tulevaisuuden eläkevastuut pyritään vastuullisesti hoitamaan, edellyttää se kotimaisilta toimijoilta merkittäviä sijoituksia myös kansainvälisille pääomamarkkinoille. Tällöin ulkoisten omaisuudenhoitajien sijoittamien varojen osuus on vääjäämättä iso; tämä tarkoittaa silloin myös isompia absoluuttisia kuluja sijoituksien osalta.

Kulut on kuitenkin ehdottomasti järkevää kantaa, jos saatava sijoitusten nettotuotto on eläkejärjestelmän kannalta riittävän korkea.

Sijoitusstrategian huomio sukupolvien välisessä oikeudenmukaisuudessa

Kevan sijoitusten kokonaisnettotuotto viime vuodelta 2017 oli kaikkien sijoittamiseen liittyvien kulujen jälkeen 7,7 %; eläkealan keskiarvo oli 7,4 %.  Yksittäisen vuoden tuoton tarkastelu on toki eläkesijoittajien kaltaisten pitkän aikavälin sijoittajien osalta sangen epärationaalista.

Kevassa kiinnitämme huomiomme pitemmän aikavälin, vähintäänkin 5 ja 10 vuoden tuottoihin, ja toimintaa suunniteltaessa näitä selkeästi pitempiinkin ajanjaksoihin. Uusi sijoitusstrategiammekin korostaa erityisesti sekä eläkesijoittajan pitkää sijoitushorisonttia että sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta eläkevarojen kerryttämisen ja käytön osalta. 

Kevan sijoitusten nimellistuotto 5 vuoden jaksolta tämän vuoden kesäkuun loppuun on 6,9 % (reaalituotto 6,2 %) ja 10 vuoden nimellistuotto 6,1 % (reaalituotto 4,9 %). Koko rahastoinnin alusta vuodesta 1988 nimellistuottomme on 7,5 %.