Työura-ajattelulla tuetaan motivaatiota ja osaamista

Palvelut Työelämä Asiakkaat kertovat
Palvelut Työelämä Asiakkaat kertovat

Työelämän muuttuessa jatkuvasti tulevaisuus voi tuntua epävarmalta. Työura-ajattelulla tuetaan työntekijöitä ja työnantajia - tavoitteena on työuran hallinta ja motivaation vahvistaminen koko työuran elinkaaren ajan.

Jatkuva muutos työssä sekä lisääntyneet tuottavuusodotukset ovat haaste myös henkilöstön työkyvylle. Sopeutuminen muutoksiin edellyttää uudenlaista osaamista, motivaatiota ja myös rohkeutta kohdata uusia haasteita. Jos tarvittavia rakennuspalikoita ei ole, voivat ongelmat kasaantuessaan alkaa nakertaa myös työkykyä.

Työura-ajattelulla pyritään tukemaan työntekijöitä kaikissa työuran elinkaaren vaiheissa tukemalla motivaatiota, osaamista ja itseohjautuvuutta. Työnantajan näkökulmasta työura-ajattelu antaa työkaluja mahdollisten ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen.

Kuopion kaupunki mukana Kevan työurapalvelu-pilotissa

Kuopion kaupungilla työura-ajattelu sopii hyvin strategisiin tavoitteisiin ja työura-ajattelumallin mukaista työkalupakkia henkilöstön työkyvyn parantamiseksi lähdettiin rakentamaan Kevan tuella.

Tavoitteena on tukea kaupungin henkilöstön työurakehitystä ja ennaltaehkäistä putoamista työuran elinkaaren ulkopuolelle. Lisäksi kaupungilla halutaan entistä tehokkaammin tunnistaa mahdollista osaamisvajetta sekä kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Kuopion työhyvinvointiasiantuntija Saija Rahkonen painottaa myös henkilön omaa vastuuta hyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä ja pitää hyvien esimerkkien esilletuomista tärkeänä koko työyhteisölle.

- Tuemme työnantajana erilaisia kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä projekteja. Toiveena on saada onnistumistarinoita ja innostunutta puhetta työyhteisöön. Positiiviset esimerkit voimaannuttavat ja innostavat koko henkilöstöä.

Työurapilotti etenee vaiheittain

Työura-ajattelua on lähdetty viemään eteenpäin ensin esimiestyöpajassa sovittujen suuntavivojen mukaisesti. Kevään aikana kaksi henkilöstöstä koostuvaa pilottiryhmää työskentelevät projektissa, jossa yhdessä pohditaan ja kehitetään juuri Kuopion tarpeisiin sopivia toimintatapoja ja -malleja. Sopivimmat ratkaisut on tarkoitus ottaa käyttöön koko organisaatiossa vuoden loppuun mennessä. - Kuopiossa on totuttu tekemään nopeita ja ketteriä ratkaisuja ja siksi työura-ajattelun hyödyntämisen pilotointikin sopi meille hyvin, Rahkonen kertoo.

– Meille on tärkeää etsiä uudenlaisia ratkaisuja tukea esimiehiä ja sitä kautta koko työyhteisöä siten, että työssä jatkaminen ja sitoutuminen vahvistuisi.

Onnistumisen kannalta tärkeänä Rahkonen painottaa kokonaisvaltaista ajattelumallien muutosta.

- Välttämättä urakehityksellä ei tarkoiteta nykypäivänä enää liikkumista organisaatiossa alhaalta johtotasolle vaan liikettä voi tapahtua myös organisaation sisällä vaakatasossa uudelleen koulutuksen ja uusien tehtävien kautta. Vaihtoehtoja on, jos motivaatiota on.

Työkyky on monien tekijöiden summa

Kuopion kaupungin kanssa pilotoitava työurakokeilu on Kevalle tärkeä osa jatkuvaa palvelukehitystä.  

Työkykyyn vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin pelkkä terveys. Osaaminen, mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja motivaatio ovat tärkeitä työkyvyn ylläpitämisen kannalta ja työkyvyttömyysriskin pienentämisessä. Työkyvyn tukemisessa oleellista on ennakointi ja varhainen tukeminen. Työuran suunnittelu ja keinot tähän ovat osa ennakoivaa työkyvyn tukea.

Työurapalvelua kehitetään jatkossa yhdessä asiakkaiden kanssa, kertoo työelämäasiantuntija Kaisa Hakkarainen Kevasta.

- Tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä, joilla organisaatiot voivat tukea ja kehittää työntekijöiden työuran suunnitteluvalmiuksia.

Pilotissa pyritään löytämään sellaisia toimintatapoja, joita muutkin organisaatiot voivat hyödyntää. Näitä ovat mm. työura-ajattelun huomioivat kehityskeskustelut sekä esimiesten osaamisen kehittäminen työura-ajattelussa.