Osatyökykyisten työntekijöiden sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle tärkeää

Työkyky Hyvinvointialueet
Työkyky Hyvinvointialueet

Osatyökykyisten työpanoksen käyttöön saamiseksi on tärkeää huolehtia työkykyprosessien saumattomuudesta ja tietojen siirtymisestä työnantajalta toiselle organisaatiomuutoksessa.

Kuntoutustuella, osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai ammatillisessa kuntoutuksessa olevia sote- ja pelastustoimen ammattilaisia on noin 7000 henkilöä.  Lähes kaikki pitkillä sairauspoissaoloilla olevat ja Kevan etuuksia saavat työntekijät tarvitsevat tehostettua tukea tai seurantaa.

Sujuvasta siirtymisestä huolehtiminen turvaa osatyökykyisen mahdollisuutta jatkaa työuraa uudessa organisaatiossa, vahvistaa jatkuvuuden tunnetta ja luo myönteistä mielikuvaa molemmista työnantajista. Huolehtimalla työkykyprosessien sujumisesta henkilöstön siirtyessä työnantaja voi lisäksi vaikuttaa organisaation työkyvyttömyyseläkemaksuun.

Kunnista tai kaupungeista hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät

Jos työntekijäsi on siirtymässä hyvinvointialueelle ja hänellä on haastetta työkyvyssään tai työssä selviytymisessä, hän on sairauspoissaololla, kuntoutuksessa, kuntoutustuella, osakuntoutustuella tai hänelle on sovittu työjärjestelyitä työkyvyn tukemiseksi, toimi näin:

  • listaa osatyökykyiset tai tehostettua tukea tarvitsevat henkilöt ja kartoita heidän tilanteensa
  • käy lista läpi hyvinvointialueen HR:n kanssa, jotta uudella työnantajalla on tieto ketä ja miten tukea työkyvyn säilyttämiseksi
  • keskitetysti kootut tiedot ja vuoropuhelun käynnistäminen hyvinvointialueiden toimijoiden ja työterveyshuoltojen kanssa auttavat heitä ottamaan työkykyasiat ja työkykyprosessissa olevien työntekijöiden tilanteet paremmin haltuun
  • selkiytä työkyvyn tuen prosessit organisaatiossa ennen muutosta ja varmista, että esihenkilöt tietävät, miten työkykyprosesseissa edetään hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen – tämä on erityisen tärkeää silloin, jos myös esihenkilö itse on siirtymässä hyvinvointialueelle.

Osatyökykyisen työntekijän tietojen siirtyminen työnantajalta toiselle

Hyvinvointialueille siirtyvien osatyökykyisten työntekijöiden osalta on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tieto heidän tilanteistaan siirtyy työnantajalta toiselle. 

Keva toimittaa tiedon myönnetystä osatyökyvyttömyyseläke- tai työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tai työpaikalla toteutuvasta ammatillisesta kuntoutuksesta sille työnantajalle, jonka palveluksesta henkilö jää osatyökyvyttömyys- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Tieto toimitetaan henkilöstöhallinnollisia tarpeita varten​

Uudelle työnantajalle (hyvinvointialueelle) ei voida Kevasta toimittaa jälkikäteen henkilötason listauksia eläkkeelle jääneistä. Tämä perustuu lakiin, sillä kyseessä on terveydentilaa koskeva, salassa pidettävä tieto.

Ota käyttöösi Kevan koosteet osatyökykyisten tukemiseen ja sujuviin työkykyprosesseihin organisaatiomuutoksessa:

Osatyökykyiset organisaatiomuutoksessa (pdf)

Työkykyprosessit ja tietojen siirtyminen organisaatiomuutoksessa (pdf)