Keva Vastuullisuus
Markus Mankin:

Hyvinvointialueet mukaan Kevan hallintoon

Blogi 12.10.2023 Markus Mankin
Keva Vastuullisuus

Merkittävä periaatteellinen muutos tapahtui 1.1.2023, kun Kevasta tuli sekä kuntien että hyvinvointialueiden oma työeläkelaitos. Vuodesta 1964 se oli ollut sitä kuntien osalta, mutta nyt vakuutetusta palkkasummasta hieman suurempi osa on hyvinvointialueiden henkilöstön osuutta. Muutos merkitsi luonnollisesti muutosta myös Kevan hallinnossa: Kevan valtuutetut valitsivat ensimmäistä kertaa 5.10.2023 Kevaa johtamaan hallituksen, jossa ovat edustettuina myös hyvinvointialueet.

Luotettavalla hallinnolla on hyvin keskeinen merkitys Kevalle, jonka tehtävänä on hoitaa sosiaaliturvaan kuuluvan lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja tätä varten kertyviä varoja eläketurvan käsittämät edut turvaavalla tavalla, kuten laissa vielä erikseen korostetaan.

Mukana monipuolinen asiantuntemus

Hallituksen yhdestätoista jäsenestä kuusi ovat nyt sekä kuntien että hyvinvointialueiden yhteisiä edustajia. Kun hallitukseen ehdotetaan näitä jäseniä, otetaan huomioon sekä kunta- että aluevaalien yhdistetty tulos. Lisäksi hallituksessa on KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien ja kunta- ja hyvinvointialojen edustavimpien työntekijäjärjestöjen edustus.

Hallituksessa onkin vahvaa asiantuntemusta kunta- ja hyvinvointialueiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä.

Kevassa merkittävää päätösvaltaa käyttävät myös Kevan valtuutetut, jotka valtiovarainministeriö asettaa kunta- ja aluevaalien jälkeen neljän vuoden toimikaudelle.

Valtuutetuista 20 määrätään Suomen Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhdessä ehdottamista henkilöistä. Tavoitteena on, että kunnat ja hyvinvointialueet sekä maan eri osat saavat valtuutetuissa tasapuolisen edustuksen. Kuntien ja hyvinvointialueiden ehdottamia valtuutettuja ja varavaltuutettuja määrättäessä otetaan lain mukaan huomioon eri ryhmien kuntavaaleissa ja aluevaaleissa saamat yhteenlasketut ääniosuudet.

Lisäksi valtuutetuissa on neljä KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien ehdottamaa henkilöä ja kuusi kunta- ja hyvinvointialojen edustavimpien työntekijäjärjestöjen ehdottamaan valtuutettua.

Ensimmäinen valtuutettujen kokoonpano, jossa on mukana hyvinvointialueiden edustus aloittaa 2025 kunta- ja aluevaalien jälkeen.

Valtuutettujen ja hallituksen tehtävät

Valtuutettujen tehtävänä on valvoa Kevan hallintoa ja toimintaa. Lisäksi se tekee päätökset eläkemaksuista kullekin vuodelle, hyväksyy talousarvion ja tilinpäätökset sekä valitsee hallituksen ja tilintarkastajan.

Hallituksen laajoihin toimivaltuuksiin kuuluu oikeastaan kaikki muu. Merkittävää päätösvaltaa hallitus käyttää päättäessään mm. strategiasta ja sijoitustoiminnan riskitasosta ja sekä sijoitustoiminnan ohjaamisesta muutoin.

Hallituksella on viimekädessä vastuu Kevan johtamisesta ja valvonnasta. Siksi laissa on asetettu vaatimuksia jäsenen osaamiselle – hallituksen ja sen jäsenten on täytettävä Kevasta annetussa laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Hyvinvointialueiden edustuksen tullessa mukaan hallitukseen vaatimuksia ei kuitenkaan muutettu.

Hallituksen osaamisvaatimukset

Jokaisen hallitukseen valittavan jäsenen edellytetään olevan hyvämaineinen ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus.

Lisäksi hallituksella tulee objektiivisesti arvioiden olla hyvä kollegiaalinen sijoitustoiminnan asiantuntemus – mikä onkin hyvin ymmärrettävä vaatimus, sillä laajamittainen sijoitustoiminta on osa Kevan lakisääteistä tehtävää eli eläkkeiden rahoitusta.

Sijoitustoimintaan kytkeytyvät sijoitustoiminnan suunnittelun, hallinnon ja päätöksenteon lisäksi myös esimerkiksi riskienhallinta, sisäinen valvonta ja tilintarkastus. Hallituksen asiantuntemuksella sijoitustoiminnasta on siten merkitystä Kevan tehtävien hoitamiseen kokonaisuutena.

Hallituksen jäseniltä edellytetty sijoitustoiminnan tuntemus on ymmärrettävä vaatimus. Sijoitustoiminnan osalta on keskeistä ymmärtää eläkevastuiden hyvin pitkä aikajänne, joka luonnollisesti vaikuttaa mm. sijoitustoiminnan tavoitteiden asettamiseen. Hallitus päättää sijoitusten riskitasosta, mikä lähtökohtaisesti ratkaisee millaisia reaalituottoja voimme odottaa tulevaisuudessa.

Sijoitustuntemusta voi tässä mielessä omata, vaikka ei olisi varsinaisesti päätyönsä puolesta sijoitusammattilainen. On kyettävä myös tarvittaessa haastamaan johdon näkemyksiä, mutta yksittäisiä sijoituspäätöksiä ei tarvitse valmistella.

Lisäksi jokaisen hallituksen jäsenen on jatkuvasti osallistuttava perehdytykseen ja säännölliseen koulutukseen.

Johtamisen ja päätöksenteon oltava huolellista ja pitkäjännitteistä

Kevan tehtävänä julkisten alojen eläkelaitoksena on huolehtia kunta-alan, hyvinvointialueiden, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpanosta ja työkyvyttömyysriskin vähentämisen palveluista.

Tässä tehtävässä tarvitaan näkemystä siitä, mihin kunta- ja hyvinvointialueiden toimintaympäristö, palvelut, talous ja työ on kehittymässä. Siksi esimerkiksi hallituksen jäsenten kannalta ei oleellista ole vain sijoitustoiminnan tuntemus.

Kevan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös huolehtia eläkkeiden rahoituksesta ja tätä tehtävää tuetaan eläkevastuurahaston sijoitustoiminnalla. Kevan sijoitustoiminnan tavoitteena on tukea sen jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän vastuiden rahoitusta reaalituottojen avulla. Rahastolla katettavat eläkevastuut ulottuvat vuosikymmenien päähän. Laki määrittelee, että pitkän tähtäimen sijoittajana Kevan tulee huolehtia sijoitustensa tuotosta ja varmuudesta.

Edellä sanottu tarkoittaa, että johtamisen ja päätöksenteon on oltava huolellista ja pitkäjännitteistä.

Kevan hallituksen 2022 hyväksymissä toimintaperiaatteessa sanotaan, että perustamme toimintamme Kevassa seuraaviin arvoihin: olemme luotettava, vaikuttava ja ilahduttava. Haluamme toimia siten, että Kevaa kohtaan asiakkaamme ja muut sidosryhmämme tuntevat vankkaa luottamusta.

Tämä tavoite alleviivaa hyvän hallinnon periaatteiden, avoimuuden ja vastuiden pitkän aikajänteen huomioon ottavaa toimintatapaa Kevan hallinnossa. Monipuolinen osaaminen ja yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan antavat siihen erinomaiset mahdollisuudet.


Lue myös

Kirjottaja Markus Mankin
Markus Mankin Hallintojohtaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia