Vad är arbetsmiljöledning?

Genom bra arbetsmiljöledning och fungerande processer för stödet för arbetsförmågan kan man proaktivt inverka på personalens arbetshälsa och förebygga risk för arbetsoförmåga.

Arbetsgivarkunderna hos Keva kan anlita Kevas sakkunskap, forskning och tjänster som stöd för detta arbete.

Vi erbjuder omfattande tjänster för ledning av arbetshälsan och arbetsmiljöledning, utveckling och utvärdering av processer för aktivt stöd och företagshälsovårdssamarbete samt för hantering av kostnaderna för arbetsoförmåga. Därtill genomför vi olika undersökningar för att du alltid ska ha tillgång till den nyaste informationen om hållbart arbetsliv.

Om du behöver ytterligare information om tjänsterna, kontakta då din kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning. Kontakta oss gärna redan i planeringsskedet!

Rådgivningstjänst för arbetsgivarkunder

Utveckling av arbetsmiljöledning

Ledningen av arbetshälsan och arbetsmiljöledningen består av de åtgärder inom ledningen med vilka man proaktivt främjar personalens arbetshälsa och stöder arbetsförmågan om den blir nedsatt. Arbetsmiljöledning är en del av den helhet som bildas av personalresurser, tjänster och ekonomi.

Keva som partner vid arbetsmiljöledning

Vi stöder arbetsgivarna i personalärenden. Vi utvecklar verksamhetssätt som stärker arbetsförmågan, utvärderar effektiviteten hos företagshälsovårdssamarbetet och bidrar till att hantera kostnaderna för arbetsoförmåga.

Vi främjar processerna för strategisk arbetsmiljöledning och kunskapsledning. Vi lämnar också rekommendationer för utveckling av verksamheten, hantering av kostnaderna och förbättring av personalproduktiviteten.

Vi bidrar till att säkerställa att arbetet löper och till att stärka upprätthållandet av arbetstagarnas arbetsförmåga. Vi tillhandahåller aktuell information och bygger upp tjänster som hjälper våra kunder att jämföra sin egen organisation med övriga aktörer i branschen.

Vi producerar information som stöd för utveckling av företagshälsovårdssamarbetet. Vi undersöker våra kunders ork och välbefinnande i arbetet samt ordnar utbildning och evenemang som är öppna för alla.

Information till företagshälsovårdsenheterna

På sidan Information till företagshälsovårdsenheterna finns nyttiga länkar och information om förmåner i anslutning till processen för arbetsförmåga.

Verksamhetssätt för aktivt stöd

Verksamhetssättet för aktivt stöd är en verksamhetsmodell för cheferna, arbetstagarna och hela arbetsplatsen för att säkerställa att arbetet löper. Det omfattar

 • tidigt stöd
 • stöd för återgång till arbetet och
 • effektiverat stöd.

Varför aktivt stöd?

 • säkerställer att arbetet löper på arbetsplatsen
 • ökar arbetshälsan och effektiviteten
 • stöder arbetsförmågan samt minskar sjukskrivningarna och kostnaderna för dem
 • förlänger yrkeskarriärerna varvid kostnaderna för förtida pensioneringar minskar.

Aktiv stöd.JPG

Som kund hos Keva får du stöd för att utvärdera och utveckla verksamhetssättet

Du kan utvärdera och utveckla organisationens verksamhetssätt för aktivt stöd genom att i tjänsten Nyckeluppgifter genomföra en enkätbedömning av aktivt stöd för olika målgrupper.

Du får respons på verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation ur olika perspektiv och idéer för att utveckla det.

Svaren sammanställs i färdiga rapporter i tjänsten. Rapporterna kan till exempel utnyttjas som stöd vid utveckling, som underlag för diskussion eller som material i workshoppar. Enkätbedömningen av aktivt stöd finns på svenska och finska.

Som kund hos Keva får du också

 • uppgifter om verksamhetssättens nuläge och hur de fungerar i din organisation
 • stöd för planeringen och genomförandet av utvecklingsarbetet för verksamhetssättet
 • effektivt stöd för arbetsförmågan till exempel i processerna för yrkesinriktad rehabilitering
 • styrning mot resultatrikt företagshälsovårdssamarbete
 • ett verktyg för självutvärdering av verksamhetssättet för aktivt stöd
 • tillgång till inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga som stöd för att konkretisera verksamhetssättet. 

Tidigt stöd säkerställer som en del av chefsarbetet att arbetet löper

Tidigt stöd innebär att det säkerställs att arbetstagaren och hela arbetsplatsen mår bra och att arbetet löper. Med hjälp av tidigt stöd kan man i samarbete mellan olika aktörer förebygga problem med arbetsförmågan och spara in på kostnader.

Också ersättande arbete är en del av tidigt stöd.

Tidigt stöd

 • börjar redan då en ny arbetstagare rekryteras
 • hänger samman med chefens dagliga ledarskap och planeringen av verksamheten samt framtida behov
 • omfattar utvecklingssamtal, i vilka man kommer överens om målen för arbetstagarens arbete och diskuterar arbetsförmågan
 • säkerställer att arbetet på arbetsplatsen löper smidigt och resultatrikt när arbetstagarens mål jämförs med målen inom hela arbetsplatsen och sektorn.

Merparten av problemen går att lösa på arbetsplatsen

Tidigt stöd behövs också när arbetsplatsen eller arbetstagaren börjar uppvisa risksignaler.

Cheferna och arbetstagarna ska identifiera och söka medel för att lösa problem som hänför sig till arbetsförmågan och arbetsgemenskapen.

Omkring en tredjedel av orsakerna som ligger bakom sjukskrivningarna beror på verksamhetskulturen på arbetsplatsen. Följaktligen kan en stor del av problemen med att klara av arbetet lösas genom arbetsplatsens egna åtgärder.

Ersättande arbete i stället för sjukskrivning

En sjukdom eller olycka förutsätter inte alltid frånvaro från arbetet utan arbetstagaren kan utföra ersättande arbete.

Införandet av verksamhetssättet förutsätter omsorgsfull planering i samarbete mellan olika aktörer. Keva tar inte ställning till huruvida kollektiv- och tjänstekollektivavtalen tillämpas korrekt.

Stöd för återgång till arbetet

Med stöd för återgång till arbetet kan man förhindra återkommande sjukskrivningar och förkorta frånvarotiden. Stöd för återgång till arbetet utgör en del av chefsarbetet.

En smidig återgång till arbetet kräver god planering och förberedelse av cheferna, av den som ska återgå till arbetet och av arbetskamraterna. Hela arbetsgemenskapen kan bidra till att återgången till arbetet lyckas.

För att återgången till arbetet ska lyckas förutsätts en aktiv förberedelse och att den inleds i tillräckligt god tid. Vad som händer under de två till tre första frånvaromånaderna är av största vikt. Chefen och arbetstagaren ska komma överens om hur man ska hålla kontakt redan när frånvaron börjar och börja planera återgången till arbetet i god tid.

• Ta också del av Fpa:s partiella sjukdagpenning: Partiell sjukdagpenning (Fpa.fi)

Effektiverat stöd – hjälp för fortsatt arbete

Effektiverat stöd behövs då chefens och arbetsplatsens egna åtgärder inte räcker till för att lösa problemen med att klara av arbetet. Lösningar kan tas fram tillsammans med HR, företagshälsovården och övriga partner såsom Keva.

Chefens och arbetstagarens åtgärder vid effektiverat stöd:

 • Kartlägger nuläget och vad som har gjorts i skedet med tidigt stöd
 • Tar reda på vilka möjligheter som finns att fortsätta i arbetet
 • Kommer överens om hur gå vidare.

Vid företagshälsovårdsförhandlingar söks lösningar tillsammans

I samband med effektiverat stöd ordnas ofta företagshälsovårdsförhandlingar. I dem deltar chefen, arbetstagaren och en representant för företagshälsovården (i allmänhet företagsläkare) samt vid behov en representant för personaltjänsterna. Arbetstagaren har möjlighet att bjuda in arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendemannen att delta.

Målet för företagshälsovårdsförhandlingarna är att hitta den bästa möjliga lösningen för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Vid förhandlingarna

 • görs en lägesbedömning
 • övervägs olika åtgärder för att återställa arbetsförmågan och fortsätta i arbetet
 • överenskoms om fortsättningen.

Det är viktigt att alla parter förbereder sig väl för företagshälsovårdsförhandlingarna för att man lättare ska kunna hitta lösningar. Om det är hälsomässiga skäl som inverkar på arbetsförmågan behövs företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan och av rehabiliterings- och vårdbehovet.

Effektiverat stöd för arbetsplatsen

Också arbetsplatsen kan vara i behov av effektiverat stöd. Kriser på arbetsplatsen kan lösas genom arbetsplatsförlikning.

Ytterligare information och material om effektiverat stöd

Arbetsmiljöledning vid organisationsförändringar

De stora servicestrukturreformerna i den offentliga sektorn påverkar ofta personalens arbetshälsa och yrkeskarriärer.

I krävande förändringssituationer är det viktigt att stödja personalen och utveckla verksamhetsmodeller för arbetsmiljöledning och ledning av arbetshälsan så att de motsvarar den nya organisationens krav. En välmående personal producerar högklassig service och organisationen klarar sig också i krävande förändringssituationer.

Som en del av stödet under förändring till personalen samt av främjande av arbetshälsa och arbetsförmåga är det väsentligt att organisationen:

 • förutser och identifierar risker i anslutning till arbetsförmågan och kostnaderna för arbetsoförmåga utifrån föreliggande fakta
 • utformar och förnyar modeller för ledning av arbetshälsa och arbetsmiljöledning och stödet för arbetsförmågan så att de motsvarar den nya operativa miljön och bildar en del av den verksamhet som inleds och vardagen på arbetsplatsen
 • riktar företagshälsovårdens åtgärder mot identifierade risker för arbetsförmågan och mot behovet av stöd för arbetsförmågan i förändringssituationer.

Keva stöder organisationerna i krävande förändringssituationer

Konsulteringstjänsten i anslutning till ledning av arbetshälsa och arbetsmiljöledning är avsedd för organisationer som planerar eller ska genomföra en krävande organisationsförändring, till exempel för sådana som ska bilda en ny organisation.

Utgångspunkten för det konsultativa stödet är kundorganisationens fråga, oro eller behov till exempel gällande

 • personalens arbetshälsa
 • risker i anslutning till arbetsförmågan
 • hur företagshälsovårdssamarbetet fungerar
 • hur modellerna för arbetsförmågan fungerar.

Konsulteringen startar utifrån en servicebehovskartläggning som Kevas kundchef har gjort. En gemensam lägesbild skapas och eventuella fortsatta åtgärder planeras utifrån föreliggande fakta. Keva kan på begäran också ge konsulteringshjälp vid genomförande av de fortsatta åtgärderna.

Kontakta oss

Också till synes små frågor eller ett behov av att klargöra läget är en tillräcklig orsak att kontakta Keva. Kontakta din kundchef eller telefonrådgivningen för arbetsgivare.