Yrkesinriktad rehabilitering

Har du svårt att klara av dina arbetsuppgifter på grund av ditt hälsotillstånd? Ska du återgå till arbetet efter en lång sjukskrivning? Yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett alternativ för dig.

På den här sidan hittar du:

''Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt? Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt? ''Utkomst och penningärenden Utkomst och penningärenden ''Ansökan om rehabilitering Ansökan om rehabilitering
''Rehabiliteringsbeslut Rehabiliteringsbeslut ''Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplan ''Om du redan är i rehabilitering Om du redan är i rehabilitering
''Framgångshistorier Framgångshistorier

ikoni-keltainen_huutomerkki.png
Handläggningen av rehabilitering och invalidpensioner är överbelastad

Märk att handläggningstiderna kan vara längre än normalt under sommaren i ärenden som gäller rehabilitering och invalidpensioner.


 

1Kuva_ammatillinen-kuntoutus.jpg

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du kan fortsätta i arbetslivet i ett arbete som är lämpligt med tanke på din hälsa

Med hjälp av rehabilitering kan du till exempel byta arbetsuppgifter genom arbetsprövning eller arbetsträning, eller utbilda dig till ett helt nytt yrke.

Rehabilitering fungerar också som stöd vid återgång till arbetet efter en lång sjukskrivning.

En hälsomässig begränsning kan hindra dig från att utföra ditt nuvarande arbete men du kan fortfarande ha återstående arbetsförmåga för någon annan uppgift. I en sådan situation kan yrkesinriktad rehabilitering vara till hjälp – den har som mål att finna en balans mellan din förändrade arbetsförmåga och dina arbetsuppgifter.

Yrkesinriktad rehabilitering broschyr (pdf)

Selko-merkki_ruotsi_mv_nega_120x100.jpg
Information om rehabilitering på lätt svenska

En långvarig sjukdom eller ett handikapp kan leda till att du inte klarar av ditt nuvarande arbete. Då gäller det att hitta ett arbete som bättre passar din hälsa. Du kan få hjälp av yrkesinriktad rehabilitering. Läs på vår sida på lätt svenska hur du kan komma till yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesinriktad rehabilitering – på lätt svenska

Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt?

 
1_mitätehdä.jpg

 
1 För saken på tal genast

Om du arbetar: Diskutera din situation med din företagsläkare och chef. Sök tillsammans sådana lösningar som stöder din arbetsförmåga. Kom överens om hur ni ska gå vidare.

Om du inte arbetar: Diskutera din situation med din behandlande läkare. Sök tillsammans sådana lösningar som stöder din arbetsförmåga. Kom överens om hur ni ska gå vidare.

 
2_mitätehdä.jpg

 
2 Gör testet Hur gå vidare

Med det här testet kan du snabbt kartlägga dina alternativ vid nedsatt arbetsförmåga. Du får ett förslag på fortsatta åtgärder. Test: Hur gå vidare

 

 
3_mitätehdä.jpg

 
3 Fundera på din kompetens, dina styrkor och hurdana uppgifter du kunde klara av

Stanna upp och fundera på dina önskemål och resurser: Vilka färdigheter, hurdan kompetens och vilka styrkor har du? När du tänker på dessa kan det hjälpa dig att komma underfund med hurdant arbete du kunde utföra eller vad du klarar av utan alltför stor belastning.

Utnyttja länkarna nedan eller gör en lista över sakerna.

Ta del av följande när du funderar på dina styrkor eller lämpliga arbetsuppgifter, tilläggsutbildning eller omskolning till ett helt nytt yrke:

Information om olika branscher, yrken och sysselsättningsutsikter: 

 
4_mitätehdä.jpg

 
4 Ta del av åtgärderna inom yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett alternativ om andra åtgärder som stöder arbetsförmågan, såsom FPA:s partiella sjukdagpenning eller arbetsarrangemang som arbetsgivaren genomför inte är tillräckliga eller om de inte är möjliga i ditt fall.

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att matcha din förändrade arbetsförmåga och arbetsuppgifterna, och för detta ändamål finns det olika åtgärder. Det beror på din situation vad som passar dig bäst. Läs mer om åtgärderna:

  • Arbetsprövning 

  • Arbetsträning 

  • Utbildning 

  • Läroavtalsutbildning

  • Näringsstöd

  • Rehabiliteringshandledarens tjänst

 

 
5_mitätehdä.jpg

 
5 Du kan söka yrkesinriktad rehabilitering

Du har möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering om alla följande kriterier uppfylls:

 • Det finns en risk för att du på grund av sjukdom blir arbetsoförmögen under de närmaste åren.
 • Du har ett yrke och flera års arbetserfarenhet.
 • Du har före ansökan tjänat minst 41 143,38 euro (på nivån för 2024) under de fem föregående kalenderåren. Därtill förutsätts att du har fått arbetsinkomster eller vårdat ditt barn under de tre kalenderår som föregår ansökan.
 • Rehabiliteringen bidrar till att du kan fortsätta i arbetslivet.
 • Du har inte rätt till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på grundval av ett olycksfall eller en trafikskada.
 • Du har inte uppnått din lägsta pensionsålder.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om

 • du ännu inte har en färdig plan för yrkesinriktad rehabilitering eller
 • du redan har beviljats yrkesinriktad rehabilitering tidigare eller
 • din anställning har avslutats eller kommer att avslutas eller
 • du har fått avslag på din ansökan om invalidpension.

Utkomst och penningärenden

hlökuva_Toimeentulo ja raha-asiat.jpg

Till dig betalas förmåner i form av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg  

Under yrkesinriktad rehabilitering betalar Keva antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg till dig. Utbetalningen börjar från och med den dag då din rehabilitering (till exempel arbetsprövning, omskolning, läroavtalsutbildning eller arbetsträning) faktiskt börjar.

Förmåner betalas inte ut under den tid då rehabiliteringsplanen görs upp.

Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg betalas ut också under semesterperioderna under studierna men under sommaren endast om dina studier ännu fortsätter följande höst.

 

Hur mycket pengar får jag?

Rehabiliteringspenningens belopp påverkas av hur mycket du skulle få invalidpension om du blev arbetsoförmögen. Du kan kolla det i tjänsten Min pension.

 • Rehabiliteringspenningen är ditt invalidpensionsbelopp + 33 procent.

 • Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Om den yrkesinriktade rehabiliteringen genomförs samtidigt som du får invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd, betalas utöver rehabiliteringsstödet också ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till dig.

 • Partiell rehabiliteringspenning. Om du förvärvsarbetar under rehabiliteringen och dina inkomster är över hälften av den stabiliserade inkomstnivån betalas rehabiliteringspenningen ut till dig i form av partiell rehabiliteringspenning. Den utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningens belopp.

Information om rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar

 

 

 

Arbete och inkomstgränser under rehabiliteringen 

Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Om inkomstgränsen överskrids inverkar det på den rehabiliteringsförmån som betalas ut till dig. Du ser en uppskattning av inkomstgränsen redan på förhand i tjänsten Min pension.

Om du beslutar att söka yrkesinriktad rehabilitering, gör så här

Före ansökan

Be företagshälsovården ordna ett gemensamt möte med dig och din arbetsgivare (företagshälsovårdsförhandling) där ni tillsammans funderar vilka åtgärder som kunde få dig att orka bättre i arbetet. Det lönar sig att göra upp en promemoria om företagshälsovårdsförhandlingen.

Som bilaga till ansökan behöver du alltid ett läkarutlåtande B som företagsläkaren eller den behandlande läkaren skriver.

Gör ansökan och skicka bilagorna i tjänsten Min pension

Skicka ansökan via tjänsten Min pension: då behandlas ditt ärende snabbare. Foga läkarutlåtande B och en promemoria om företagshälsovårdsförhandlingen till ansökan.

 

Du får beslutet inom cirka tre veckor

Handläggningen av ärendet tar omkring tre veckor. I tjänsten Min pension kan du följa med hur handläggningen av ansökan framskrider.

Tilläggsutredningar kan förlänga handläggningstiden. Om uppgifter eller bilagor saknas i ansökan kontaktar vi dig per telefon eller ett elektroniskt meddelande.

processen-for-yrkesinriktad-rehabilitering.jpg

Information om rehabiliteringsbeslut

Hlökuva_Kuntoutuspäätökset.jpg

Jag har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering – vad ska jag göra nu?  

Om du får ett positivt förhandsbeslut om rätt till rehabilitering betyder det att Keva är beredd att betala rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg till dig under den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Innan rehabiliteringen och utbetalningen av förmånen faktiskt kan börja behöver du också en rehabiliteringsplan som Keva har godkänt.

Obs. Det är möjligt att du har fått ett beslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering även om du inte har sökt det separat. Detta beror på att du till exempel har sökt invalidpension eller delinvalidpension.

Pensionsanstalten ska i samband med pensionsbeslutet också meddela beslut om yrkesinriktad rehabilitering om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Beslutet förpliktar inte dig till någonting och det inverkar inte på rehabiliteringsstödet.

I brevet med ytterligare information som bifogats förhandsbeslutet finns anvisningar för hur det lönar sig för dig att gå vidare.

Börja göra upp rehabiliteringsplanen så snart som möjligt

Börja gärna göra upp rehabiliteringsplanen så snart som möjligt när du har fått förhandsbeslut om rehabilitering.

Att göra upp en rehabiliteringsplan betyder att du tar reda på de åtgärder med hjälp av vilka du kan få arbetsuppgifter eller ett yrke som är lämpliga med tanke på din återstående arbetsförmåga.

Om du får avslagsbeslut på rehabiliteringsansökan  

Vi måste avslå ansökan om kriterierna för beviljande inte uppfylls. Närmare motiveringar för avslaget finns alltid i beslutet.

Vanliga orsaker till avslag

Den vanligaste orsaken till avslag på rehabiliteringsansökan är att sökandens arbetsförmåga inte anses vara nedsatt i den mån att rehabilitering kan beviljas. Förutsättningarna för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering är risk för förlorad arbetsförmåga, vilket betyder att personen utan yrkesinriktad rehabilitering sannolikt i en nära framtid kommer att beviljas invalidpension.

Ett negativt beslut kan också bero på att beviljande av yrkesinriktad rehabilitering inte anses vara ändamålsenligt. Så kan det vara till exempel när man bedömer att situationen inte kan påverkas genom yrkesinriktad rehabilitering.

Keva stöder endast sådana rehabiliteringsplaner som möjliggör fortsättning i eller övergång till ett arbete som är lämpligt med tanke på hälsotillståndet. Utgångspunkten är att den tidigare kompetensen och utbildningen ska utnyttjas. Omskolning ersätts inte om den tidigare utbildningen och arbetshistorien möjliggör fortsättning i arbetet genom rehabilitering på arbetsplatsen.

Alternativ efter avslagsbeslut

 • Arbetsarrangemang som arbetsgivaren genomför – kontakta företagshälsovården och din chef.
   
 • FPA:s rehabiliteringsalternativ – ta reda på dina möjligheter att få rehabilitering som FPA ersätter.
   
 • Studier med hjälp av arbetslöshetsförmån – kontakta TE-byrån.
   
 • Besvär över beslutet – anvisningar för att söka ändring finns som bilaga till beslutet.

 

 

Uppgörande av en rehabiliteringsplan

Om du ännu inte har någon godkänd rehabiliteringsplan, gör så här: 

1_kuntoutussuunnitelma.png
Kolla i det brev med ytterligare information som fogats till förhandsbeslutet om det redan står i det vilken åtgärd inom yrkesinriktad rehabilitering som Keva är beredd att ersätta. Om åtgärden redan uppges i brevet lönar det sig att göra upp rehabiliteringsplanen utifrån den.

2_kuntoutussuunnitelma.png


Innan rehabiliteringen kan inledas ska du lämna uppgifterna om rehabiliteringsplanen till Keva. Enklast gör du det genom att fylla i ansökan om rehabiliteringsplan i tjänsten Min pension.

3_kuntoutussuunnitelma.png

 

Keva prövar din ansökan om rehabiliteringsplan.


4_kuntoutussuunnitelma.png
Keva meddelar dig beslut om godkännande av eller avslag på rehabiliteringsplanen. Om beslutet är positivt får du också ett separat beslut om rehabiliteringsförmån, och efter det kan utbetalningen av förmånen börja.

5_kuntoutussuunnitelma.png

 

Din rehabilitering kan inledas.

Handledning för planering av rehabiliteringen 

Videon är avsedd för personer som har fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering från Keva. Vi berättar om de möjligheter och den nytta som rehabiliteringen medför samt ger tips för planering av karriärbyte.

Rehabiliteringshandledaren kan hjälpa med planering av rehabiliteringen

Du kan få hjälp med att göra upp en rehabiliteringsplan om du upplever att du behöver hjälp med att kartlägga olika alternativ för fortsättning i arbete och göra upp en plan.

Då kan du dra nytta av individuell handledning som erbjuds av en rehabiliteringshandledare – inom ramen för den kan du via Keva ta hjälp av en rehabiliteringshandledare, som hjälper dig att hitta en ny riktning i arbetslivet och funderar med dig på sådana arbeten och möjligheter som lämpar sig för din hälsa. Handledaren hjälper dig också med att hitta en arbetsprövningsplats och vid behov med att kartlägga studiemöjligheter.

Rehabiliteringshandledarens tjänst

Skicka rehabiliteringsplanen via tjänsten Min pension  

När du har hittat en lämplig rehabiliteringsåtgärd (till exempel arbetsprövning) och känner till tidtabellen för den, skriv in dessa uppgifter i en ansökan om rehabiliteringsplan i tjänsten Min pension och skicka ansökan till Keva för godkännande.

Tjänsten Min pension

Om du har skickat en rehabiliteringsplan till Keva redan tidigare  

Om du har lämnat din rehabiliteringsplan till Keva samtidigt som rehabiliteringsansökan, kan du ha fått beslut direkt både om rätt till yrkesinriktad rehabilitering och om rehabiliteringsplanen.

I detta fall behöver du inte göra upp en separat ansökan om rehabiliteringsplan.

Om du redan är i rehabilitering

Jos-olet-jo-kuntoutuksessa_1.jpg

1 Om du redan får rehabiliteringshandledarens tjänst

Rehabiliteringshandledaren kontaktar dig för att komma överens om en tid för den inledande kartläggningen. Sedan gör ni tillsammans upp en plan för rehabiliteringen. Rehabiliteringshandledaren hjälper med att ta reda på lämpliga arbetsprövnings- och utbildningsmöjligheter.

Rehabiliteringshandledaren skickar ett förslag till plan till Keva och handleder dig i att göra ansökan om rehabiliteringsplan. Därefter får du ett beslut om att planen kan stödjas från Keva.

Rehabiliteringshandledarens tjänst är avgiftsfri. Om handledningsträffarna leder till resekostnader för dig får du ersättning för dem från Keva. Läs närmare uppgifter: Rehabiliteringshandledarens tjänst

 

Jos-olet-jo-kuntoutuksessa_2.jpg

2 Om du är i arbetsprövning eller arbetsträning

Aktiv uppföljning av programmet för arbetsprövning eller arbetsträning samt lärandet

Din chef eller din handledare för arbetsprövning på arbetsplatsen och företagshälsovården följer tillsammans upp ditt hälsotillstånd och din arbetsförmåga samt hur din arbetsprövning framskrider. Före arbetsträningens början ska du ha gjort upp en arbetsträningsplan med din arbetsgivare. Följ tillsammans med hur programmet och ditt lärande fortskrider. Om du märker att det blir dröjsmål ta upp det med din chef.

Om din arbetsprövning eller arbetsträning avbryts eller om det blir problem med den

 • Meddela oss detta så snart som möjligt via meddelandetjänsten i Kevas tjänst Min pension.

Kan arbetsprövningen eller arbetsträningen förlängas? Är det möjligt att byta arbetsuppgifter? Vad göra om sysselsättning verkar osannolikt? Vilka åtgärder ska vidtas efter att arbetsprövning eller arbetsträning avslutats? Läs närmare uppgifter:

 

Jos-olet-jo-kuntoutuksessa_3.jpg

3 Om du studerar med stöd från Keva

När studierna börjar, fyll i e-blanketten Anmälan om hur studierna framskrider i tjänsten för skyddade blanketter på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus.

När studierna framskrider, skicka till Keva en elektronisk anmälan om studierna och studieprestationsuppgifter i tjänsten för skyddade blanketter. För att rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg ska betalas ut ska du skicka studieuppgifterna till Keva alltid i januari och augusti.

Efter att du har utexaminerats skicka en kopia av examensbetyget och meddelandet om läget efter studierna till Keva i tjänsten för skyddade blanketter på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen.

Information om utbetalning av rehabiliteringspenning för sommaren och inkomstgränser under studierna samt anvisningar för den händelse att det blir dröjsmål med eller avbrott i studierna: Anvisningar när utbildningen redan pågår

Läs rehabiliteringsklienternas erfarenheter, tankar och funderingar

När arbetstagarens arbetsförmåga blir nedsatt kan invalidpension vara det första man kommer att tänka på. Men kunde rehabilitering, ändringar i arbetets innehåll eller omskolning till ett nytt yrke vara alternativ?

Också delinvalidpension är ett alternativ – det är en pension för personer vars arbetsförmåga är nedsatt men som kan fortsätta att arbeta med mindre arbetsmängd.

 

Kaisa har bytt bransch två gånger på grund av sin ögonsjukdom 

Kaisa Ylhä har sedan ungdomen lidit av en sällsynt ögonsjukdom. Hon arbetade länge på en bank tills hon blev tvungen att lämna sitt arbete på grund av sjukdomen. Hon utbildade sig till närvårdare och jobbade ett tag på ett servicehus tills ögonsjukdomen också satte stopp för den karriären. Nu efter arbetsprövningar verkar deltidsarbetet vid S:t Karins stad gå bra.

Läs Kaisas berättelse

Framgångshistoria: Arbetsprövning ger möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter i lugn och ro  

Det kan vara svårt att återgå till arbetslivet efter en lång sjukskrivning. Metoder inom yrkesinriktad rehabilitering, till exempel rehabiliteringshandledarens stöd, arbetsprövning eller arbetsträning, kan vara till hjälp i situationen. Dessa fick även Victoria stöd av och hittade till slut ett lämpligt jobb vid UF-centret. Erbjud en möjlighet till arbetsprövning, säger Sirpa Siikaluoma.

Läs Victorias och Sirpas berättelse

 

Framgångshistoria: Sök ny riktning för karriären 

Riikka arbetade i 15 år som lokalvårdare tills en hudsjukdom satte stopp för det. Tillsammans med företagshälsovården och samordnaren för arbetsförmåga kom hon fram till att kontorsarbete är det bästa alternativet med tanke på hennes hälsa. Efter idogt sökande hittade hon en lämplig utbildningsplats där hon inledde studier med stöd av yrkesinriktad rehabilitering. I dag ser framtiden ljus ut.

Läs Riikkas berättelse

Framgångshistoria: Utbildning som yrkesinriktad rehabilitering 

Studier är ett alternativ inom yrkesinriktad rehabilitering då en övergång till nya arbetsuppgifter eller en ny arbetsplats kräver nya färdigheter. Det kan ändå kännas besvärligt att söka sig till utbildning om det har gått lång tid sedan man senast studerat. Karriärhandledare Aki-Pekka Koivusalo och studerande Hanna Korkea-Aho vid utbildningssamkommunen Sedu i Seinäjoki berättar hur man söker till utbildningen och hur studierna i praktiken går till.

Läs om Aki-Pekkas och Hannas erfarenheter