Kontaktuppgifter

Rådgivning för privatkunder och uträttande av ärenden

Sköt dina pensionsärenden, ställ frågor, ta reda på ditt pensionsbelopp och din pensionsålder, sök pension eller rehabilitering

  • på nätet: i tjänsten Min pension
    Öppen varje dag. Tjänsten har en timmes paus tidigt på morgonen kl. 03.00–04.00.
  • per telefon: ring 020 614 2868
    vår kundtjänst betjänar vardagar kl. 9.00 - 13.00 (sommartid 3.6-30.8.2024)
  • per e-post: för att garantera att du uträttar dina ärenden säkert har vi ingen allmän e-postadress på Keva. Du kan skicka meddelanden till oss i den skyddade tjänsten Min pension.

Ändring av egna uppgifter: Ändring av bankkonto och adressändring

Postadressen (utan gatuadress) är:
Keva
00087 KEVA

Kontaktuppgifter för arbetsgivarkunder

E-kommunikation

I webbtjänsten för arbetsgivare kan du sköta olika ärenden och via den säkra meddelandetjänsten kan du ställa frågor om pensionsavgifter, pensioner, rehabilitering och Kevas tjänster för arbetsgivarna.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Ytterligare information: Webbtjänsten för arbetsgivare keva.fi/sv/arbetsgivare/webbtjansten/

Om du ännu inte har registrerat dig i webbtjänsten för arbetsgivare eller om du inte har meddelandetjänsten i bruk, kan du kontakta oss per e-post eller chatten på vår webbplats:

  • frågor om pensionsförsäkring och inkomstregistret elakevakuutus[snabel-a]keva.fi
  • övrig rådgivning kevapalvelu[snabel-a]keva.fi

Chatt: Du har tillgång till chattbotten Ilona på vår webbplats dygnet runt.

Telefontjänst och rådgivning

Per telefon på numret 020 614 2854, vardagar kl. 9.00–13.00 sommartid 3.6-30.8.2024  (inkomstregistret och pensionsförsäkringsavgifter)

Arbetsgivarnas kontaktpersoner

Vi stöder dig i frågor kring arbetspensionsförsäkring och utveckling av arbetslivet. Kontakta oss för att få ytterligare information om våra tjänster, pensionsförsäkring, din personals pensionsskydd eller om frågor kring bolagisering.

Kontaktuppgifterna till din kundchef och din rehabiliterings- och invalidpensionsspecialist finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonväxel: 020 614 21
Kundtjänst endast med bokad tid,
tfn 020 614 2868

Postadress

Postadressen skrivs (utan gatuadress) i formen:
Keva
00087 KEVA

Besöksadress: Unionsgatan 43, Helsingfors

Diariet – endast myndighetsärenden och förvaltningsärenden
kirjaamo(snabel-a)keva.fi
obs. diariet svarar inte på pensionsförfrågningar

Fax: 020 614 2009  
FO-nummer: 0119343-0

Kevas faktureringsadresser och faktureringsanvisning

Skicka fakturorna i första hand som e-faktura med bilagor.

Utöver minimidatainnehållet ska av fakturan också framgå kostnadsställe som Kevas beställare anmält/beställarens namn eller någon annan referensuppgift (projektkod, avtalsnummer) på grundval av vilken fakturan styrs till rätt enhet. Beakta att också leveransadressen ska synas i fakturan.

Vid frågor som gäller de fakturor som skickas till Keva, mejla oss på adressen ostolaskukeskus(snabel-a)keva.fi.

E-fakturaadresser

Namn

E-fakturaadress

Förmedlarkod

Förmedlare

Tar emot

Skickar

Keva

TE003701193430

003701011385

Tietoevry Abp

ja

ja

Keva, Försäkrings-medicin och rehabilitering

TE0037011934301

003701011385

Tietoevry Abp

ja

nej

Keva,
uthyrning

TE0037011934302

003701011385

Tietoevry Abp

nej

ja

 

Keva, fakturor som skickas per e-post

Fakturor som skickas per e-post ska vara i pdf-format och eventuella bilagor till fakturan ska ingå i samma fil som fakturan. Varje faktura ska skickas i en separat fil. Fakturorna skickas till adressen ostolaskukeskus(snabel-a)keva.fi.

Keva, Försäkringsmedicin och rehabilitering, pappersfakturor

Adress för skanning av pappersfakturor:
Keva
00087 KEVA

Datasäkerhet

Keva ber aldrig sina kunder lämna ut personuppgifter eller uppgifter om bankförbindelse per telefon, sms eller e-post.

Ge aldrig dina bankkoder eller lösenord till någon annan, och lämna inga fullmakter eller kontouppgifter per sms eller e-post. Öppna inte heller några länkar i sådana meddelanden. Om du får ett sådant meddelande, radera det.

Hur sköter jag mina pensionsärenden tryggt?

Du kan uppge ditt kontonummer för utbetalning av pension tryggt i tjänsten Min pension. Vi begär kontouppgifterna för utbetalning av pensionen alltid skriftligen eller via tjänsten Min pension, där du ska identifiera dig elektroniskt. Vi begär eller tar aldrig emot ändringar av kontonummer per telefon, sms eller e-post.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du lämna uppgifterna om din bankförbindelse till Keva skriftligen per post med en anmälan som undertecknats antingen av dig själv eller din intressebevakare.

Du kan sköta också andra pensionsärenden tryggt i tjänsten Min pension eller per brevpost.

Om du behöver hjälp med att använda vår e-tjänst, kan du ringa vår telefontjänst på 020 614 2868. Du kan ringa detta nummer också i oklara situationer.

Lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift tas ut för samtal till servicenumren överallt i Finland. Du betalar normalt porto för brev till Keva.

Vi samlar in respons via flera kanaler på Keva

Du kan få en responsbegäran av oss efter att du har uträttat dina ärenden hos Keva, till exempel efter att du har ringt vår telefonrådgivning, fått ett beslut om pension eller förmån av oss, deltagit i vårt webbinarium eller efter att du har besökt vår nättjänst. Du kan också när som helst ge respons via responsblanketten (Webropolsurveys.com).

Kundresponsen behandlas av flera Kevaanställda som en del av arbetsuppgifterna. Arbetsgivarna och privatkunderna lämnar årligen drygt 50 000 responser. Trots det stora antalet behandlas all respons. Vi tar också hjälp av AI vid klassificeringen av responsen.

Responsen sammanställs i regelbundna sammandrag som behandlas av sakkunniga som utvecklar olika tjänster samt på teammöten och i ledningsgrupper. Också Kevas styrelse följer upp de utifrån responsen sammanställda nyckeltalen som mäter hur lätt det är att uträtta ärenden samt rekommendationsviljan avseende tjänsterna.

Största delen av responsen samlas in anonymt, dvs. den som ger respons identifieras inte. I det fall att ditt namn eller dina kontaktuppgifter kombineras med din respons uppger vi det separat i responsblanketten. För att trygga informationssäkerheten hoppas vi också att du inte lämnar dina kontaktuppgifter i samband med responsen.

På grund av att responsen ges anonymt och det stora antalet responser kan vi tyvärr inte svara på all respons vi får. Ett undantag är den allmänna responsblanketten (Webropolsurveys.com): i den kan du utöver respons också lämna in dina kontaktuppgifter och begära ett svar på din respons. På responsblanketten kan du berätta om någonting fungerar bra eller dåligt och lämna in utvecklingsförslag eller rosor.

Ställ inga frågor om dina egna pensionsärenden i responsblanketten: i fråga om dem kan du alltid kontakta oss via den säkra tjänsten Min pension. Arbetsgivare kan använda webbtjänsten för arbetsgivare.

Tack vare kundresponsen vet vi vad vi har lyckats med och hur vi kunde utveckla våra tjänster ytterligare. Tack för att du ger oss respons!