Arbetslivspension

Vem kan få arbetslivspension?

Arbetslivspension är avsedd för dig om din arbetsförmåga är bestående nedsatt till exempel på grund av sjukdom, lyte eller skada. Dessutom måste du ha en lång yrkeskarriär i ett heltidsarbete.

Om du söker information om pension som kan beviljas enbart på grundval av ålder, läs då mer på sidan Ålderspension eller Partiell förtida ålderspension.

Du kan söka arbetslivspension om

 • du har fyllt 63 år
 • du ännu inte har uppnått din ålder för ålderspension
 • du har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete
 • du har arbetat heltid (dvs. 100 %)
 • din arbetsförmåga är bestående nedsatt
 • det har gått högst ett år från att ditt arbete upphörde eller du arbetar fortfarande.

Korta frånvaroperioder på grund av sjukdom eller arbetslöshet utgör inget hinder för arbetslivspension. Inte heller perioder med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning dras av från yrkeskarriärens längd om de har varat högst tre år.

Du kan inte beviljas arbetslivspension om

 • du redan har uppnått din pensionsålder: då kan du gå direkt i ålderspension
 • du redan har övergått till ett deltidsarbete eller får delinvalidpension
 • du inte har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete.
Arbetslivspension broschyr.pdf (48 kb)

Pensionsbelopp

Arbetslivspensionens belopp är den pension som du har tjänat in av arbete och oavlönade förmåner fram tills pensionen börjar.

Du kan kolla pensionsbeloppet i tjänsten Min pension.

Ansträngande och slitsamt arbete

Arbetslivspension är avsedd för personer som länge jobbat i ett ansträngande och slitsamt arbete. En viss yrkesbeteckning ger inte automatiskt rätt till arbetslivspension.

Kännetecken för ansträngande och slitsamt arbete är olika psykiska och fysiska omständigheter. För att en arbetstagares arbete ska bedömas vara ansträngande och slitsamt krävs det att en eller flera av följande faktorer i betydande grad har ingått i arbetet: (pensionslagen för den offentliga sektorn 52 §):

 1. arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
 2. särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
 3. belastande och besvärliga arbetsställningar
 4. upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
 5. interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
 6. arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Vi prövar din rätt till arbetslivspension med stöd av läkarutlåtanden och utlåtanden av din arbetsgivare. Vid bedömningen beaktas om du med hänsyn till ditt arbete har rätt till arbetslivspension.

Det är viktigt att du i ansökan beskriver ditt arbete i detalj under hela arbetshistorien.

 

Arbete samtidigt med arbetslivspension

Du kan arbeta samtidigt som du får arbetslivspension. Tänk dock på inkomstgränsen – du får tjäna högst 976,59 euro i månaden på 2024 års nivå.

Om inkomsterna blir högre, kan du lämna pensionen vilande från tre månader till två år.

Efter att inkomsterna har sjunkit under 976,59  euro återupptas utbetalningen av pensionen.

Du tjänar in ny pension av arbetet vid sidan av arbetslivspension. Den ska du söka senare separat.

Övergång till ålderspension

När du når din pensionsålder ändras din arbetslivspension automatiskt till ålderspension.

Under tiden med ålderspension kan du arbeta utan inkomstgränser.

Den pension som du har tjänat in av arbete samtidigt med ålderspension ska du söka separat.

Ansökan om arbetslivspension

I tjänsten Min pension söker du pension enkelt och snabbt. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg.

Pensionen kan börja tidigast från början av den månad som följer på din 63-årsdag. Du kan också söka förhandsbeslut som gäller 6 månader, dock högst tills du uppnår din pensionsålder.

Beskriv i ansökan ditt arbete i detalj under hela arbetshistorien. Beskriv alla dina arbetsförhållanden, hurdana arbetsuppgifter du har haft, och på vilket sätt de har varit ansträngande och slitsamma.

När ska jag göra pensionsansökan?

Gör ansökan först när du har ett aktuellt läkarutlåtande B: om läkarutlåtande saknas, kan din ansökan inte handläggas.

Du kan söka förhandsbeslut om arbetslivspension 6 månader före pensioneringen. Arbetslivspensionen måste ändå börja innan du uppnår din ålder för ålderspension. Du kan söka beslut om utbetalning av arbetslivspension 2 månader före pensioneringen.

Du kan meddela att du går i arbetslivspension antingen i tjänsten Min pension eller med den blankett som du får som bilaga till förhandsbeslutet.

Följande bilagor behövs till ansökan

 • Bifoga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan: utan det kan din ansökan inte handläggas.
 • Du kan också bifoga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd samt eventuella PM om företagshälsovårdsförhandlingar till ansökan.
 • Be därtill arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Ansökan

 1. Logga in i tjänsten Min pension och välj Gör ansökan.
 2. Komplettera uppgifterna i ansökan och lägg till ovannämnda bilagor.
 3. Efter att du skickat ansökan får du en bekräftelse på att den har inkommit till Keva för handläggning.
 4. Du får beslutet till tjänsten Min pension efter att ansökan har handlagts.

 

Om du av någon anledning inte kan göra ansökan elektroniskt kan du också göra det skriftligt. Posta ansökan och bilagorna till adressen Keva, 00087 KEVA.

 • Ansökningsblankett, pdf (Etk.fi)
 • Läkarutlåtande B och andra ovannämnda bilagor
 • Bilaga U, pdf (fpa.fi) (Om du har arbetat utomlands och söker pension skriftligt, fyll också i bilaga U.)
 • Be därtill din arbetsgivare fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande för arbetslivspension elektroniskt (se anvisningarna ovan).

Du får ett beslut från Keva

Vi informerar dig om beslutet på följande sätt:

 • Per e-post eller sms, om du har beställt pappersfri tjänst i Kevas tjänst Min pension. Du kan läsa själva dokumentet i tjänsten Min pension. Keva skickar inte beslutet som bilaga eller länk till dig.
  ELLER
 • Via Suomi.fi-tjänsten om du har tagit i bruk elektroniska meddelanden i Suomi.fi-tjänsten men inte har beställt pappersfri tjänst i tjänsten Min pension. Du kan läsa själva beslutet i Kevas tjänst Min pension. Suomi.fi skickar inga bilagor eller länkar till dig.
  ELLER
 • Per papperspost, om du inte har beställt pappersfri tjänst från Keva eller elektroniska meddelanden från Suomi.fi. Dokumentet postas hem till dig och du kan också läsa det i tjänsten Min pension.

 

Kolla också de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och vad du ska göra efter att du har fått pensionsbeslutet.