Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften och utjämningsavgiften.

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Keva har i april publicerat de arbetsgivarspecifika uppskattningarna för den lönebaserade pensionsavgiften i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Uppskattningarna baserar sig på Pensionsskyddscentralens prognos (19.1.2023) på ArPL-avgiftens utveckling.

Uppskattningen nedan baserar sig på den nyaste prognosen om ArPL-avgiftens utveckling som Keva har tillgång till.

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Kevas medlemssamfund 

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,40
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,00
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,40

 

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Statens arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,84
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,00
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,84

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2024 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65Kyrkomötet fattar beslut om storleken av de lönebaserade pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare för 2024 på hösten 2023.

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5

Budgetering av utjämningsavgiften 2024

De arbetsgivarspecifika uppskattningarna av utjämningsavgiften för 2024 har publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare i maj.

Det totala beloppet av utjämningsavgiften 2024 uppskattas stiga till 677 miljoner euro från det totala beloppet på 645 miljoner euro år 2023. Av utjämningsavgiftens totala belopp riktas uppskattningsvis 52 % till välfärdsområdena och 48 % till kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna och välfärdsområdena justeras i september 2023 och efter det fastställer Kevas fullmäktige den slutliga fördelningen. Om fördelningen förändras jämfört med uppskattningen inverkar det också på de arbetsgivarspecifika uppskattningarna av utjämningsavgiftens belopp.

Kommunernas arbetsgivarspecifika uppskattningar av utjämningsavgiften har beräknats utifrån uppgifterna om skattefinansieringen 2022. I fråga om de kommuner för vilka inga uppgifter om skattefinansiering har varit tillgängliga för 2022 har uppgifterna för 2021 använts för uppskattningarna.

Välfärdsområdenas arbetsgivarspecifika uppskattningar av utjämningsavgiften har beräknats enligt de finansieringsuppgifter för 2024 som fåtts från Finansministeriet.

Kommunförbundets anvisningar av utjämningsavgiften 

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2024 understiga 0,034 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart lägre än avgiften för grupplivförsäkring.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund 2022

Kevas fullmäktige fattar årligen beslut om avgifterna för Kevas medlemssamfund på framställning av Kevas styrelse. Utredningen om avgiftsnivån är avsedd som stöd för beslutsfattande om avgiftsnivån.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund (endast på finska) (pdf)