Budgetering av pensionsavgifter

Här finns information om den uppskattade lönebaserade pensionsavgiften och utjämningsavgiften.

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Keva har i publicerat de arbetsgivarspecifika uppskattningarna av den lönebaserade pensionsavgiften i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Uppskattningarna för 2024 nedan har fastställts i enlighet med förslaget.

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Kevas medlemssamfund 

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,60
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 0,80
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,40

 

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Statens arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  24,01
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 0,80
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,81

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2024 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65

 

Kyrkomötet fattade beslut om storleken av den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare för år 2024 i november 2023. 

Lönebaserad pensionsavgift 2024

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5

Uppskattning av utjämningsavgiften för 2024

De första arbetsgivarspecifika uppskattningarna av utjämningsavgiften 2025 publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare senast i maj. Fakturorna på utjämningsavgiften för 2024 har publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare. Fakturorna grundar sig på utjämningsavgiftens fastställda totala belopp på 632 miljoner euro.

Fördelningen mellan kommunernas och välfärdsområdenas totala belopp justerades i september 2023 och fastställdes av Kevas fullmäktige. Den slutliga fördelningen av utjämningsavgiften är följande:

  • Välfärdsområdena 51,3 %
  • Kommunerna 48,7 %

Kommunernas arbetsgivarspecifika fakturor på utjämningsavgiften har beräknats utifrån uppgifterna om skattefinansieringen 2022.

Välfärdsområdenas arbetsgivarspecifika fakturor på utjämningsavgiften har beräknats enligt de uppskattade finansieringsuppgifter för 2024 som fåtts från Finansministeriet.

Kommunförbundets anvisningar av utjämningsavgiften 

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2024 understiga 0,034 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart lägre än avgiften för grupplivförsäkring.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund 2023

Kevas fullmäktige fattar årligen beslut om avgifterna för Kevas medlemssamfund på framställning av Kevas styrelse. Utredningen om avgiftsnivån är avsedd som stöd för beslutsfattande om avgiftsnivån.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund (endast på finska) (pdf)