Information om utkomst, beskattning och kostnadsersättningar under yrkesinriktad rehabilitering

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen betalar Keva rehabiliteringsförmån till dig, dvs. rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Rehabiliteringsförmånen är en beskattningsbar inkomst och du ska skaffa ett eget skattekort för den.

Under rehabiliteringen kan också kostnadsersättningar i vissa fall betalas till dig.

Du tjänar in pension också av rehabiliteringsförmånerna.

Utkomst och penningärenden: dina rehabiliteringsförmåner

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen betalar Keva rehabiliteringsförmån till dig, alltså rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Rehabiliteringsförmånens belopp påverkas av hur mycket du skulle få invalidpension om du blev arbetsoförmögen.

 • Rehabiliteringspenningen är ditt invalidpensionsbelopp + 33 procent.

 • Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg: Om den yrkesinriktade rehabiliteringen genomförs samtidigt som du får invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd, betalas utöver rehabiliteringsstödet också ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till dig.
   
 • Partiell rehabiliteringspenning: Om du förvärvsarbetar under rehabiliteringen och dina inkomster minskar på grund av rehabiliteringen men är över hälften av den stabiliserade inkomstnivån betalas rehabiliteringspenningen ut till dig i form av partiell rehabiliteringspenning. Den utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningens belopp.

 • Om dina inkomster är samma som tidigare betalas ingen rehabiliteringspenning.

Du kan enkelt kolla rehabiliteringspenningens belopp på förhand i tjänsten Min pension i punkten Pensionskalkylatorer > Beräkning av invalidpension och rehabiliteringspenning.
 

Utbetalning av rehabiliteringsförmån

Utbetalningen börjar från den dag då din rehabilitering (till exempel arbetsprövning, studier, läroavtalsutbildning eller arbetsträning) faktiskt börjar. Rehabiliteringsförmåner betalas alltså inte för den tid då du först gör upp rehabiliteringsplanen.

Rehabiliteringsförmån betalas ut även under semesterperioden men under sommaren endast om dina studier fortsätter följande höst.

Rehabiliteringsförmånerna betalas ut på samma dagar som pensioner:

 • arbetstagare i kommunsektorn: månadens 3:e vardag
 • arbetstagare inom staten: månadens 20:e dag
 • kyrkligt anställda samt Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal: månadens första vardag.

Se närmare på sidan Pensionsutbetalningsdagar.
 

Beskattning av rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg

Rehabiliteringsförmånerna är beskattningsbar inkomst och du ska skaffa ett eget skattekort för dem. Du får skattekort från skattebyrån: Skattekort (skatt.fi)

 • Be att få ett skattekort för sociala förmåner om du får rehabiliteringspenning.
   
 • Om du får rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg ska du be att få ett skattekort för pension 
  • Om du söker skattekort i tjänsten MinSkatt, välj då både ”Rehabiliteringsstöd” och ”Rehabiliteringstillägg” som pensionsslag.
  • Om du beställer ett skattekort av skattemyndigheten till exempel per telefon, be att det antecknas i skattekortet för pension att det också gäller för rehabiliteringstillägg.

 

Om du inte lämnar rätt skattekort till Keva

Om du skickar ditt skattekort för lön till Keva innehåller vi en skatt på minst 25 % på rehabiliteringspenningen.

Utan skattekort innehåller vi skatt på 20–50 % i enlighet med skattemyndighetens beslut. Innehållningens storlek beror då på rehabiliteringsförmånens belopp.

En skatt på 40 % uppbärs på rehabiliteringstilläggets andel om rehabiliteringstillägget inte nämns på skattekortet för pension (Skatteförvaltningens anvisning).

Ytterligare information från Skatteförvaltningen

Kontakta direkt Skatteförvaltningen om du har ytterligare frågor om beskattningen av förmånerna: Skatteförvaltningens kontaktuppgifter (skatt.fi)
 

Arbete under yrkesinriktad rehabilitering

Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig.

Inkomstgränsen beräknas utifrån dina tidigare inkomster. Du ser din personliga inkomstgräns i beslutet om rehabiliteringspenning. Beslutet om rehabiliteringspenning finns i tjänsten Min pension.

Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning. Den partiella rehabiliteringspenningen utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningen.

Om dina löneinkomster överskrider eller motsvarar din tidigare stabiliserade inkomstnivå betalas ingen rehabiliteringspenning alls.

Tänk på att arbetet inte får störa den yrkesinriktade rehabiliteringen, till exempel fördröja studierna.

Du får mer information om inkomstgränsen för rehabiliteringspenning genom att ringa Kevas pensionsrådgivning eller genom att kontakta oss via meddelandetjänsten i tjänsten Min pension (avsnittet Meddelanden).
 

Kostnadsersättningar inom yrkesinriktad rehabilitering

Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering. När din rehabiliteringsplan har godkänts får du som bilaga till beslutet anvisningar med information om de kostnadsersättningar som du har rätt till.

 • Läs mer om kostnadsersättningar och anvisningar om hur kostnadsersättningar ska sökas: Kostnadsersättningar

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du kontakta kostnadsersättningsteamet på servicenumret 020 614 2880.