Köpta tjänster, arbetsersättningar och övriga uppdrag

Då en arbetsgivare i den offentliga sektorn anskaffar arbete som ska utföras på basis av ett uppdrags- eller konsultavtal försäkras det som ett uppdragsförhållande i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) i de fall då uppdragstagaren saknar en FöPL-försäkring.

Arbetets andel ska försäkras enligt OffPL när en FöPL-försäkring inte är i kraft om företagaren är 17–67 år. Detta gäller också de situationer i vilka uppdragstagaren inte är skyldig att försäkra verksamheten enligt FöPL. Om företagarens arbetsinkomst understiger den nedre gränsen för försäkringsskyldighet eller om företagaren är pensionerad föreligger ingen skyldighet till FöPL-försäkring.

Kontroll av FöPL-försäkring

Arbetsgivare i den offentliga sektorn är skyldiga att kontrollera att uppdragstagarens FöPL- eller LFöPL-försäkring är i kraft om arbetsprestationen har utförts av

 • en enskild näringsidkare
 • en person som arbetar med firma
 • en lättföretagare, alltså en person som fakturerar sitt arbete/sina tjänster genom ett faktureringstjänstföretag.

Giltigheten av en FöPL-försäkring ska kollas

 • i ett FöPL-försäkringsintyg: Företagaren får ett FöPL-försäkringsintyg från sitt eget pensionsförsäkringsbolag.
 • En kopia av kvitto på försäkringsavgiften fungerar som intyg över FöPL-försäkringens giltighet.
 • Arbetsgivarna ska kontrollera giltigheten av FöPL-försäkringen varje år.
  • Ett nytt FöPL-intyg begärs årligen till exempel av företagare av vilka tjänster köps fortlöpande.
  • FöPL-intygets giltighetstid börjar från intygets datering.
 • Sektorn/den anknytande verksamheten enligt LFöPL-försäkringen ska motsvara det arbete som uppdraget gäller.
 • Om företagaren har tecknat FöPL-försäkring först efter att arbetet har utförts iakttas betalningsprincipen: om FöPL-försäkringen har varit i kraft vid tidpunkten för betalningen av arbetsersättningen omfattas arbetsersättningen inte av OffPL.

Giltigheten av FöPL-försäkring behöver inte kontrolleras om det är fråga om:

 • Annan bolags- eller sammanslutningsform (t.ex. aktiebolag, kommanditbolag, registrerad förening, andelslag eller dödsbo)
 • Varuhandel
 • Om uppdragstagaren inte själv har utfört arbetet utan det utförs av en arbetstagare i företaget

Övrigt att beakta

 • Då avtalet ingås ska man på förhand diskutera uttaget av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift med uppdragstagaren, om hen saknar en FöPL-försäkring.
 • Om till exempel material eller andra kostnader ersätts separat till uppdragstagaren räknas de inte med i den arbetsinkomst som berättigar till pension. Mervärdesskattens andel av fakturan räknas inte heller som arbetsinkomst som ska försäkras.

Uttag av pensionsförsäkringsavgift och anmälan av inkomst till inkomstregistret

 • Den som beställer arbetet tar ut arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift och anmäler arbetets andel som pensionsberättigande inkomst exkl. moms till inkomstregistret.
 • Keva fakturerar pensionsavgifterna i samband med den lönebaserade pensionsavgiften för följande månad.
 • Arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift kan tas ut retroaktivt i samband med de två följande löneutbetalningarna.
 • Se närmare anvisningar om anmälan av inkomsten till inkomstregistret (i synnerhet punkt 3.1.2) 

 • Om uppdragstagaren är införd i förskottsuppbördsregistret ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret enligt Kevas anvisning (punkten 15.2.3)
Anmälan av anställnings- och inkomstuppgifter för anställningar som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) till inkomstregistret.pdf (598 kb)
 • Skattemyndigheten ser till att arbetsersättningar för näringsidkare som är i förskottsuppbördsregistret i beskattningen inte blandas med uppgifter om förskottsinnehållning underkastad inkomst.

Information till företagare

Om du är enskild näringsidkare, firmaföretagare eller lättföretagare och arbetar för en arbetsgivare i den offentliga sektorn, beakta följande.

 • Om du har en FöPL-försäkring, uppvisa då ett intyg om dess giltighet till arbetsgivaren.
 • Om du inte har en FöPL-försäkring försäkras arbetets andel av arbetsersättningen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).
 • Specificera arbetets andel och eventuella andra kostnader i fakturan – arbetstagarens pensionsavgift tas endast ut på arbetets andel 
 • Arbetsgivaren (= den som beställer arbetet) anmäler inkomsterna till inkomstregistret och betalar pensionsavgifter för inkomsterna.
 • Du tjänar in pension av arbete tills du fyller 68 år.

ostopalvelut_kaavio_sv.jpg