Information om pensionsavgifterna

Keva sköter uttaget av pensionsavgifterna av arbetsgivare som hör till pensionssystemet för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan.

Lönebaserad pensionsavgift  

Den lönebaserade pensionsavgiften är en arbetsgivarspecifik procentandel av de betalda inkomster som berättigar till pension.

Pension växer av arbetsinkomster som har betalats ut från ingången av månaden efter 17-årsmånaden fram till den övre gränsen för försäkringsskyldigheten. Försäkringsskyldigheten fortsätter fram till utgången av 68-årsmånaden. Pension växer också av inkomster som betalats för arbete vid sidan av pensionen.

Arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret de inkomster som betalats till arbetstagaren. Keva fakturerar den lönebaserade pensionsavgiften med en faktura i euro som grundar sig på de inkomster som registrerats för arbetstagaren. 

Den lönebaserade pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren.

Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift

 

Lönebaserad pensionsavgift (procent av lönerna)

kommunsektorns pensionssystem

2022

2023

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,30

23,50

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

1,10

0,90 

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,40

24,40 

 

Lönebaserad pensionsavgift (procent av lönerna)

statens pensionssystem

2022 2023

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,75

23,94

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

1,10

0,90

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,85

24,84

 

De lönebaserade pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare 2022 och 2023 är följande:

 • Församlingarna 28,7%
 • Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar 34,5 %
 • Inom kyrkan inverkar fallen av arbetsoförmåga inte på nivån av den lönebaserade pensionsavgiften. 

Uppgift om de fastställda arbetsgivarspecifika pensionsavgifterna finns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagaren betalar arbetstagarens pensionsavgift för de inkomster som berättigar till pension. Arbetsgivaren innehåller pensionsavgiften i samband med löneutbetalningen. Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften som Keva fakturerar av arbetsgivaren.

Storleken på arbetstagarens pensionsavgift beror på arbetstagarens ålder. Arbetstagarens pensionsavgift är förhöjd från ingången av den månad som följer på 53-årsmånaden fram till utgången av 63-årsmånaden.

Arbetstagarens pensionsavgift

2022

2023

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda

7,15

7,15

Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar

8,65

8,65

 

Arbetstagarens pensionsavgift fastställs utifrån arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagare i den privata sektorn som Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer årligen.

Pensionsutgiftsbaserad avgift

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas i början av 2023. År 2023 införs en utjämningsavgift som fördelas mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Den slutliga pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2022 beräknas hösten 2023 när alla löpande pensioner för föregående år är kända.

Pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift betalas endast för de löpande pensioner som har intjänats i anställning hos ett medlemssamfund före 2005. 

År

Den pensionsutgiftsbaserade
avgiften totalt

2022 713 000 000 euro

2021

735 000 000 euro

2020

737 000 000 euro

De medlemssamfund som har anslutit sig till Keva 2005 eller senare behöver inte betala pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift på basis av den egna personalens arbete.

Till exempel följande faktorer inverkar på medlemssamfundets pensionsutgiftsbaserade betalningsandel:

 • de löpande pensionerna på basis av medlemssamfundets egna anställningar
 • löpande pensioner som förorsakats av anställningar hos ett medlemssamfund som upphört och som överförts på medlemssamfundets ansvar (till exempel upplösning av en samkommun, kommunsammanslagning)
 • pensionsutgift som överförts på medlemssamfundets ansvar efter att det avgått från en samkommun.

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften har ingen koppling till utbetalda löner.

De arbetsgivarspecifika utskrifterna om grunderna för fakturorna över pensionsavgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Utjämningsavgift

Kommunerna och välfärdsområdena betalar en utjämningsavgift från och med början av 2023. Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift. Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totala belopp årligen på framställning av Kevas fullmäktige.

Utjämningsavgiften grundar sig på lagen om Keva (19 §) som innehåller bestämmelser om grunderna för både utjämningsavgiftens totalbelopp och fördelningen per arbetsgivare. Utjämningsavgiften ska täcka de långsiktiga pensionsutgifter som den lönebaserade pensionsavgiften inte räcker till.

Fördelning av utjämningsavgiften i kommunernas och välfärdsområdenas andelar

Utjämningsavgiften fördelas i kommunernas och välfärdsområdenas andelar i förhållande till de realiserade lönesummorna 2022.

De personer som övergår till välfärdsområdena identifieras utifrån anmälningarna till inkomstregistret i januari 2023. Av utjämningsavgiften riktas uppskattningsvis 55 % till välfärdsområdena och 45 % till kommunerna.

Utjämningsavgiften för 2023 kommer att beräknas i två omgångar eftersom välfärdsområdenas och kommunernas fördelning av lönesumman kommer att justeras under år 2023. Utjämningsavgiften för början av år 2023 kommer att fördelas i välfärdsområdenas och kommunernas andelar utifrån en kalkylerad uppskattning (välfärdsområdenas andel 55 % och kommunernas andel 45 %). Fördelningen justeras hösten 2023 på grundval av de inkomster som registrerats i intjäningsregistret via inkomstregistret och dessa beaktas vid faktureringen av utjämningsavgiften för resten av år 2023. Fördelningen av lönesumman görs endast år 2023 och under de följande åren är förhållandet detsamma.

Utjämningsavgift för 2023

Tasausmaksuista aikajana sv.JPG

Arbetsgivarspecifik utjämningsavgift

Välfärdsområdenas utjämningsavgift fördelas mellan välfärdsområdena i förhållande till den statliga finansieringen för respektive område. Kommunernas utjämningsavgift fördelas mellan kommunerna i förhållande till den skattefinansiering de får. Med kommunens skattefinansiering avses de kommunal-, fastighets- och samfundsskatteinkomster och statsandelar som kommunen mottagit och som beaktas enligt det senast fastställda bokslutet.

De arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningarna för 2023 för kommunerna och välfärdsområdena har publicerats i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Eftersom den arbetsgivarspecifika utjämningsavgiften inte grundar sig på inkomster eller pensioner som betalats till personer publicerar Keva inte några listor över personer eller motsvarande i anslutning till avgiften.

Tasausmaksu 28102022 SV.JPG

 

Utjämningsavgift för kommuner och välfärdsområden – vanliga frågor

Den nya utjämningsavgiften som kommer att införas har väckt många frågor. Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna.

Vi är en samkommun, varför hittar vi ingen uppskattning av utjämningsavgiften i webbtjänsten?

 • Endast kommuner och välfärdsområden betalar utjämningsavgift. Övriga medlemssamfund i Keva (samkommuner, aktiebolag, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift.

Vad händer med olika kommuners avgiftsbelopp när den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas och utjämningsavgiften införs?

 • Även om utjämningsavgiften vid finansieringen av pensionssystemet för Kevas medlemssamfund har samma betydelse som den nuvarande pensionsutgiftsbaserade avgiften, beräknas enskilda kommuners utjämningsavgift inte på grundval av lönesumman för den personal som kvarstår i kommunen eller kommunens tidigare pensionsutgiftsbaserade avgifter.
 • Kommunerna betalar uppskattningsvis 45 % av det totala beloppet av utjämningsavgiften, dvs. uppskattningsvis cirka 300 miljoner euro 2023. Utjämningsavgiften fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras skattefinansiering.
 • Utjämningsavgiften för 2023 uppskattas med några få undantag vara lägre än den pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2022. På hela landets nivå är kommunernas genomsnittliga utjämningsavgift cirka 49 procent lägre än den pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2022, men ändringen varierar mellan olika kommuner.

Om utjämningsavgiftens storlek beror på lönekostnaderna för 2022 så har lönekostnaderna för avbytarpersonal beaktats i den?

 • Lönesumman inverkar endast på fördelningen av utjämningsavgiftens totala belopp mellan välfärdsområdena och kommunerna. Det betyder att en enskild kommuns utjämningsavgift inte påverkas av lönesumman utan av kommunens skattefinansiering i det senast fastställda bokslutet.

Tidigare hade en del av den pensionsutgiftsbaserade avgiften delats in i en avgift för avbytare som kommunen fakturerade av den kommun som ordnade verksamheten. Kan utjämningsavgiften fortfarande fördelas till avbytarna och faktureras vidare?

 • Utjämningsavgiften grundar sig på kommunernas skattefinansiering, vilket innebär att Keva i fortsättningen inte publicerar listor över personer eller pensionsfall på basis av vilka utjämningsavgiften kunde faktureras till exempel av andra kommuner.

Hur bestäms utjämningsavgiften? Hur avviker utjämningsavgiften från den pensionsutgiftsbaserade avgiften?

 • Utjämningsavgiften bestäms på olika sätt än den pensionsutgiftsbaserade avgiften. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften grundade sig på de löpande pensioner som hade intjänats i anställning hos medlemssamfunden före 2005. Utjämningsavgiften grundar sig å sin sida på kommunens senast fastställda skattefinansiering och välfärdsområdenas statliga finansiering.
 • Om kommunen har haft få fall som inverkade på den pensionsutgiftsbaserade avgiften till exempel på grund av tidigare samkommuner men nu har betydande skattefinansiering, kan avgiften i proportion stiga. Samma gäller tvärtom.

Varför införs utjämningsavgiften? Vad är den med andra ord?

 • Utjämningsavgiften tas ut för att den långsiktiga pensionsutgiften ska kunna täckas. Enbart en lönebaserad pensionsavgift räcker inte. Hittills har den motsvarande skillnaden samlats in genom den pensionsutgiftsbaserade avgiften.

Hur påverkas den uppskattade utjämningsavgiften av att antalet anställda i vårt välfärdsområde är större än i andra områden/eller frågan tvärtom: Om vår lönesumma nästa år kommer att minska mer än tidigare uppskattats?

 • Utjämningsavgiften påverkas inte av personalstrukturen eller lönesumman, utan dess belopp grundar sig i välfärdsområden på statlig finansiering och i kommuner på skattefinansiering.

En kort sammanfattning av utjämningsavgiften:

 • grundar sig inte på personer, separata listor över personer finns alltså inte
 • grundar sig inte på lönekostnader
 • betalas månatligen

I januari 2023 skickar Keva fakturorna på utjämningsavgiften för januari–september. Fakturorna grundar sig på en kalkylmässig uppskattning av fördelningen av lönesummorna mellan kommuner och välfärdsområden. Fördelningen justeras hösten 2023 utifrån de inkomster som registrerats i intjäningssystemet och beaktas i faktureringen för slutet av året. Det totala beloppet av den arbetsgivarspecifika utjämningsavgiften kan ändras när den kalkylmässiga fördelningen justeras om förhållandet mellan realiserade lönesummor ändras jämfört med den kalkylmässiga uppskattningen.

Grupplivförsäkring

Kevas medlemssamfund kan teckna ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring för sin personal.