Yrket inverkar på pensionen

I vissa yrken kan arbetstagarna fortfarande ha en personlig eller yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder. Också övriga särskilda bestämmelser tillämpas ännu på arbetstagarna i vissa yrken.

Diplomatmakar

Maken till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som följer med tjänstemannen till stationeringslandet kan få särskild ersättning. Det är ofta svårt att hitta arbete i utlandet, och den särskilda ersättningen kompletterar makens arbetspension. Även andra än make till tjänsteman är berättigade till särskild ersättning om tjänstemannen har arbetat i Finlands beskickning utomlands.

Närstående- och familjevårdare

Du tjänar in pension av den ersättning du får av arbetet som närstående- eller familjevårdare. Läs mer om närstående- och familjevårdarnas ålderspension:

Lärare

Utöver allmän pensionsålder kan lärarna fortfarande ha en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder. Efter pensionsreformen omfattas alla lärare som arbetar i den offentliga sektorn av OffPL.

Riksdagsledamöter, ministrar, presidenten och meppar

Keva sköter riksdagsledamöternas, ministrarnas och presidentens pensionsärenden. Därtill beviljar och betalar Keva ut Europaparlamentarikernas, dvs. mepparnas pensioner för arbete som utförts före 2009. En person som arbetat som riksdagsledamot kan dessutom få anpassningspension eller anpassningsbidrag om hen blir arbetslös efter ledamotsuppdraget.

Poliser

Poliserna kan gå i ålderspension i den allmänna pensionsåldern. Vissa poliser kan ännu ha en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder eller en uppgiftsbaserad avgångsålder.

Pensionsskyddet för personalen vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet

Keva sköter pensionerna för militär och civil personal vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.

Pension på grundval av konstnärsstipendium

Under vissa förutsättningar kan man få pension av konstnärsstipendier.

Extra konstnärsstipendium och konstnärsfamiljepension

Extra konstnärspension är en förmån som beviljas enligt prövning av Centret för konstfrämjande. Keva sköter utbetalningen av pensionen.

Arbete utomlands i anställning hos staten

Personer som inte är finska medborgare och som arbetat i anställning hos staten kan i vissa fall få extra pension. Pension söks med ansökningsblanketten nedan. 

Extra pension till icke-finsk medborgare som varit anställd av finska staten utomlands (55 kb)

Förtroendeuppdrag

Till exempel medlemmar i kommunernas fullmäktige, styrelser och nämnder, samt medlemmar i valnämnder och -kommittéer är kommunala förtroendevalda. De ersättningar för inkomstbortfall och för viss tid utbetalda särskilda arvoden som betalats till de kommunala förtroendevalda räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mötesarvoden som betalats till de kommunala förtroendevalda berättigar inte till pension. Inte heller mötesarvodena för dem som innehar förtroendeuppdrag i den evangelisk-lutherska kyrkan berättigar till pension.

Förtroendevalda inom staten är till exempel nämndemännen vid tingsrätterna. Nämndemannaarvodena berättigar till pension.

Om den enda fortgående offentliga anställningen är ett förtroendeuppdrag, behöver uppdraget inte sägas upp vid ansökan om ålderspension.