Invalidpension och rehabiliteringsstöd

Du kan beviljas invalidpension om du inte har uppnått pensionsåldern och om din arbetsförmåga har varit nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, skada eller handikapp. Invalidpension kan ibland kallas sjukpension.

Invalidpension beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Invalidpension för viss tid kallas rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering.

Selko-merkki_ruotsi_mv_png-200x161.gif Invalidpension – på lätt svenska

Invalidpensionens belopp

Du kan på förhand beräkna ditt invalidpensionsbelopp med kalkylatorerna i tjänsten Min pension.

Invalidpensionens belopp består av den pension som du tjänat in fram tills arbetsoförmågan började och av så kallad pension för återstående tid. Återstående tid betyder tiden från början av det år då arbetsoförmågan började till utgången av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår sin ålder för ålderspension.

Pensionen för återstående tid beräknas utifrån inkomst föråterstående tid och den återstående tidens längd. Pensionen för återstående tid beräknas utifrån inkomsterna för de fem år som föregår den tidpunkt då arbetsförmågan blev nedsatt. I inkomsterna räknas med de arbetsinkomster som finns i registret och de förmånsinkomster som intjänas av sociala förmåner.

Utöver arbetspension kan du få folkpension om din arbetspension är liten. Du kan söka folkpension med samma ansökan med vilken du söker invalidpension hos Keva. Keva förmedlar din ansökan elektroniskt till FPA som meddelar ett beslut om folkpension till dig.

 

Invalidpension och rehabiliteringsstöd broschyr.pdf (48 kb)

Sök invalidpension och rehabiliteringsstöd så här

1. Sjukdagpenning från FPA

Invalidpension och rehabiliteringsstöd föregås i regel av sjukskrivning och sjukdagpenning. Sjukdagpenning söks hos FPA. Den betalas för högst 300 vardagar, alltså för omkring ett år.

Efter att FPA har betalat sjukpenning till dig i 150 vardagar får du ett brev från FPA med information om rehabiliteringsalternativ och om ansökan om invalidpension.

Om du har fått lön för sjukdomstid har din arbetsgivare rätt att söka sjukdagpenningen från FPA till den del som motsvarar din lön för sjukdomstid.

2. Sök pension

Sök pension tre månader innan FPA:s sjukdagpenning upphör. Det lönar sig alltid att skicka ansökan om invalidpension till arbetspensionsanstalten. Om du också söker folkpension och om det återstår folkpension att betalas ut, skickar arbetspensionsanstalten ansökan också till FPA.

Enklast söker du pension i tjänsten Min pension. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Följande bilagor behövs till ansökan:

 • Foga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan: utan det kan din ansökan inte handläggas. 
 • Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd till ansökan samt eventuella PM om företagshälsovårdsförhandlingar till ansökan.
 • Be därtill arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan: När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Bilagorna i elektroniskt format

 • Bilagorna i tjänsten Min pension kan vara antingen skannade dokument eller foton. Godkända format är pdf, jpg, tiff och png, och varje fil får vara högst 5 MB.

Du kan också ansöka om pension skriftligen: de blanketter som behövs finns nedan. Posta ansökan och ovannämnda bilagor till Keva, 00087 KEVA.

Kolla också

3. Utkomst under den tid pensionsansökan handläggs

Om löneutbetalningen för sjuktiden har upphört och din rätt till FPA:s sjukdagpenning håller på att gå ut och din invalidpensionsansökan ännu inte har handlagts, kan du kontakta arbets- och näringsbyrån för att söka arbetslöshetsdagpenning.

4. Du får ett beslut från Keva

Vi informerar dig om beslutet på följande sätt:

 • Per e-post eller sms, om du har beställt pappersfri tjänst i Kevas tjänst Min pension. Du kan läsa själva dokumentet i tjänsten Min pension. Keva skickar inte beslutet som bilaga eller länk till dig.
  ELLER
 • Via Suomi.fi-tjänsten om du har tagit i bruk elektroniska meddelanden i Suomi.fi-tjänsten men inte har beställt pappersfri tjänst i tjänsten Min pension. Du kan läsa själva beslutet i Kevas tjänst Min pension. Suomi.fi skickar inga bilagor eller länkar till dig.
  ELLER
 • Per papperspost, om du inte har beställt pappersfri tjänst från Keva eller elektroniska meddelanden från Suomi.fi. Dokumentet postas hem till dig och du kan också läsa det i tjänsten Min pension.

 

Behandling av ansökan om invalidpension

 

Handläggning av invalidpensionsansökan på Keva

Hur bedöms arbetsoförmågan?

Din arbetsförmåga bedöms på Keva utifrån ett utlåtande av din läkare samt eventuella andra utredningar om ditt hälsotillstånd.

I bedömningen beaktas

 • de krav dina arbetsuppgifter ställer
 • hur du klarar av arbetet och
 • dina möjligheter att med hjälp av behandling och rehabilitering återfå arbetsförmågan.

När din invalidpensionsansökan handläggs på Keva reds dina förutsättningar för yrkesinriktad rehabilitering ut: det är alltid det främsta alternativet framför invalidpension.

Sakkunnigläkaren och beslutsspecialisten fattar beslutet om invalidpension i samråd. Vid behov deltar också andra sakkunniga på Keva i beslutsfattandet, såsom rehabiliteringsspecialister eller jurister. Vår bedömning av din arbetsförmåga kan avvika från den bedömning som din behandlande läkare gjort. 

Handläggningstider för ansökan

Realiserade handläggningstider 1.1–31.12.2023 Dagar
Den första ansökan: full invalidpension eller rehabiliteringsstöd 47
Den första ansökan: delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd 27
Ansökan om förlängning: alla 12

 

Handläggningstiderna ovan är genomsnittliga och handläggningen av din ansökan kan av följande orsaker också ta längre tid:

 • Om din ansökan om invalidpension behandlas både i en arbetspensionsanstalt (Keva) och på FPA förs förhandlingar om beslutet i ett förhandsanmälningsförfarande som förlänger handläggningstiden med ett par veckor.
 • Om Keva tillämpar begreppet yrkesbaserad arbetsoförmåga och inkomsterna i den privata sektorn har varit minst 20 571,68 euro (nivån 2024) under de två kalenderår som föregår dagen för pensionsfallet, begär Keva en bedömning av pensionssökandens arbetsoförmåga också av en privat pensionsanstalt.
 • Om Keva begär tilläggsutredningar från olika parter för att kunna avgöra ärendet, såsom sjukjournaler eller arbetsgivarens utlåtande.

 

Behandling av ansökan om invalidpension

Positivt pensionsbeslut och åtgärder efter det

Du får ett beslut från Keva efter att din invalidpensionsansökan har handlagts.

Uppgift om ett positivt pensionsbeslut skickas också till din arbetsgivare.

Invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet börjar löpa efter primärtiden för den dagpenning som FPA betalar ut. Om sjukdagpenning inte har betalats ut till dig börjar pensionen från ingången av den månad som följer på den då arbetsoförmågan började.

Retroaktiv utbetalning av pension

Om invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet börjar retroaktivt och om lön för sjukdomstiden, FPA:s förmåner eller arbetslöshetsdagpenning redan har betalats till dig för samma tid, drar Keva av dem från den pension som betalas ut till dig. Keva tar reda på de avdrag som ska göras från pensionen med de parter som har betalat förmåner. Invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet betalas ut efter att Keva har fått den begärda utredningen om betalda löner och förmåner. Du behöver inte själv lämna denna utredning till Keva.

Exempel på rehabiliteringsstöd som betalas ut retroaktivt

Det rehabiliteringsstöd som Keva betalar ut börjar löpa efter att primärtiden för den sjukdagpenning som FPA betalar har gått ut. Om din arbetsgivare redan har betalat lön för tiden för rehabiliteringsstödet till dig, skickar Keva i samband med att beslutet om rehabiliteringsstöd meddelas en förfrågan om betalda löner till din arbetsgivare. Om din arbetsgivare meddelar att lön för sjukdomstiden har betalats till dig, betalar Keva rehabiliteringsstödet till arbetsgivaren för högst samma tid till samma belopp som den betalda lönen. Efter detta betalar Keva rehabiliteringsstödet till dig.

Du får ett arbetspensionskort

Du får ett arbetspensionskort om du går i invalidpension. Kortet skickas till dig separat efter att pensionsbeslutet meddelats.

Beställ nytt skattekort

Efter att du har fått pensionsbeslutet från Keva ska du beställa ett nytt skattekort för pensionsinkomst från skattemyndigheten så snart som möjligt. Utan skattekort för pension är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

 

Fick du avslag på din pensionsansökan?

Om förutsättningarna för beviljande av invalidpension inte uppfylls måste vi avslå ansökan.

Ibland måste vi avslå ansökan delvis. Det betyder att om du har sökt bestående invalidpension kan vi bevilja rehabiliteringsstöd för viss tid eller meddela ett förhandsbeslut om rätt till delinvalidpension i stället för full invalidpension.

Detaljerade motiveringar för avslaget på din ansökan finns alltid i pensionsbeslutet.

Vanliga orsaker till avslag på ansökan

Den vanligaste orsaken till att en invalidpensionsansökan avslås är att våra specialister bedömer att din arbetsförmåga inte är i tillräcklig grad nedsatt på grund av sjukdom, skada eller handikapp på det sätt som avses i arbetspensionslagarna.

Ansökan avslås också om ansökan och läkarutlåtandet endast grundar sig på en beskrivning av symtomen och sjukdomen inte kan verifieras genom objektiva medicinska fynd. Pension kan inte heller beviljas om vi bedömer att din arbetsoförmåga pågår mindre än ett år utan avbrott.

Lagstiftningen som grund

Bedömningen av arbetsförmågan och beslutet om invalidpension grundar sig på arbetspensionslagstiftningen samt på enhetlig och etablerad beslutspraxis. Pensionsanstalternas beslutspraxis grundar sig på tusentals ansökningar som behandlats årligen samt på besvärsinstansernas beslutspraxis.

Arbetsförmågan bedöms utifrån de B-läkarutlåtanden som skickats till Keva, övriga medicinska dokument och eventuella andra utredningar. Bedömningen görs i samarbete med en sakkunnigläkare och en expert på bedömning av arbetsförmågan, och eventuellt andra sakkunniga såsom till exempel en jurist.

Vi bedömer den återstående arbetsförmågan

Utgångspunkten vid bedömningen av arbetsförmågan är sökandens återstående arbetsförmåga. Bedömningen av arbetsförmågan och pensionsbeslutet grundar sig på en helhetsbedömning där medicinska fynd, sjukdomshistorien och funktionsförmågan beaktas. Bedömningen påverkas också bland annat av sökandens ålder, utbildning, yrkeskarriärens längd, sökandens arbetsuppgifter under karriären och hemort.

Den behandlande läkaren bedömer i första hand personens sjukdom och behandlingen av den. Pensionsanstalter, såsom Keva bedömer om sökandens arbetsförmåga på grund av sjukdomen har blivit så nedsatt att hen kan beviljas invalidpension. Synvinklarna är med andra ord olika, och därför kan Kevas bedömning avvika från den behandlande läkarens bedömning.

Utkomst vid avslagsbeslut

Om invalidpensionsansökan avslås är pensionssökanden ofta framför allt oroad för utkomsten.

Om din sjukdagpenningsperiod närmar sig sitt slut eller har redan gått ut och du inte har något lämpligt arbete i sikte, anmäl dig då hos arbets- och näringsbyrån (AN-byrån). Efter det kan du söka arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan. Tänk på att arbetslöshetsförmån inte kan sökas retroaktivt. Du kan också beviljas jämkad arbetslöshetsdagpenning om du har beviljats delinvalidpension men inte fortsätter att arbeta.

Om din anställning inte längre är i kraft kontakta AN-byrån.

Har du fått ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering?

I samband med behandlingen av invalidpensionsansökan har vi också bedömt din rätt till Kevas yrkesinriktade rehabilitering.

Om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering får du ett förhandsbeslut om det från Keva. Ta då reda på hur du genom yrkesinriktad rehabilitering kunde få ett arbete som bättre passar ditt hälsotillstånd.

Kontakta din arbetsgivare och diskutera hur ni kunde planera och främja din återgång till arbetet. I samband med företagshälsovårdsförhandlingarna kan ni i samarbete med företagshälsovården och personalförvaltningen också fundera om något annat yrke eller någon annan arbetsuppgift kunde passa dig bättre än det tidigare arbetet.

Du kan också få hjälp med planeringen av yrkesinriktad rehabilitering av en rehabiliteringshandledare.

Handledningstjänst

För vissa personer som fått ett avslagsbeslut kan vi erbjuda handledningstjänst. Syftet med tjänsten är att hjälpa dig att få en överblick över din aktuella situation och samtidigt stödja dig vid att kartlägga olika alternativ med tanke på fortsättningen.

Ändringssökande

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått från Keva kan du söka ändring i det genom att överklaga det. Som bilaga till beslutet finns en besvärsanvisning med detaljerade anvisningar för att söka ändring. 

Arbete parallellt med invalidpension eller rehabiliteringsstöd

Du kan arbeta samtidigt som du får invalidpension eller rehabiliteringsstöd men inkomsterna måste hållas inom de gränser som har beräknats för dig.

Din personliga inkomstgräns för arbetet uppges i pensionsbeslutet. Du ser din aktuella inkomstgräns enkelt i tjänsten Min pension på sidan Inkomstgräns under pensionen. Inkomstgränsen uppges alltid brutto.

Om inkomstgränsen överskrids kan du lämna pensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år. Du meddelar att du vill lämna pensionen vilande enklast i tjänsten Min pension.

Tänk på att arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (Fpa.fi).

Sök förlängning av rehabiliteringsstödet 

Som ansökan om förlängning av rehabiliteringsstöd räcker det med ett läkarutlåtande B, som gärna ska skickas till Keva minst en månad innan rehabiliteringsstödet upphör. Du kan skicka läkarutlåtandet via tjänsten Min pension.

Bifoga också eventuella nya PM om företagshälsovårdsförhandlingar och övriga utredningar av ditt hälsotillstånd.

Du kan också posta läkarutlåtande B eller ansökan plus bilagor till adressen 00087 KEVA.

 

Tillbaka till arbetet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du

 • hitta uppgifter som är anpassade till ditt hälsotillstånd eller
 • underlätta en återgång till ditt eget arbete efter en lång sjukskrivning.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Från invalidpension till ålderspension

Invalidpensionen ändras till ålderspension utan särskild ansökan när du uppnår din pensionsålder. Du får inget separat beslut om denna ändring. Ålderspensionsbeloppet är detsamma som invalidpensionen.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension har du tjänat in ny pension av arbetet. Du har rätt till denna pension tidigast från samma tidpunkt då din invalidpension ändras till ålderspension. Då förutsätts det att arbetet upphör. Du ska söka denna pension separat med en ansökan om ålderspension.

Enklast söker du pension med ansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 KEVA.