Arbete vid sidan av pension och inkomstgränser

Du kan förvärvsarbeta medan du är pensionerad.

Du kan arbeta utan inkomstgränser

 • när du får ålderspension och
 • när du får partiell förtida ålderspension.

Inkomsterna kan vara förknippade med olika slags begränsningar alltså inkomstgränser om du arbetar samtidigt som du får

 • delinvalidpension
 • partiellt rehabiliteringsstöd
 • invalidpension
 • rehabiliteringsstöd
 • arbetslivspension.

Du tjänar in mer pension

Pension tjänas in med 1,5 % av årsinkomsterna, oberoende av  pensionsslag.

Eftersom ny pension tjänas in av arbete samtidigt med pension, ska också pensionsförsäkringsavgifter betalas för det.

Pensionskalkylator för arbete vid sidan av pension

Pensionskalkylatorn för arbete vid sidan av pension visar hur mycket ny pension du har tjänat in av arbete under tiden med pension. Kalkylatorn finns i tjänsten Min pension.

I kalkylatorn

 • ser du hela ditt arbetspensionsbelopp vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning
 • kan du själv uppskatta den kommande pensionens belopp till exempel genom att ändra pensionens startdatum eller dina inkomster.

Om du får delinvalidpension eller invalidpension ser du också den tidpunkt då din pension ändras till ålderspension samt pensionsbeloppet vid den tidpunkten.

Du ser kalkylatorn i tjänsten Min pension om

 • du får ålderspension, invalidpension eller delinvalidpension och
 • du har arbetat vid sidan av pensionen, alltså att du arbetar som bäst eller att din anställning samtidigt med pensionen har upphört.

Beskattning och inverkan på stöd

Du behöver två skatteprocent: en för utbetalning av din nuvarande pension och en för arbete, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Läs mer: Beskattning av pensionen

Arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (fpa.fi).

Pension ska sökas separat

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Läs mer: Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Närståendevårdare eller familjevårdare

Pension tjänas in också av närståendevårdares eller familjevårdares arvoden och också på dem tas pensionsavgifter ut. Läs mer: Närstående- och familjevårdare

 

Arbete vid sidan av ålderspension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Du tjänar in ny pension av arbetet till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Den övre åldersgränsen för pensionsintjäning bestäms enligt ditt födelseår.

Födelseår  Den övre åldersgränsen för pensionstillväxt
1955  68 år
1956  68 år
1957  68 år
1958  69 år
1959  69 år
1960  69 år
1961  69 år
1962–1964  70 år
1965–  Fastställs senare

Efter att du uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning kan du söka pension även om din anställning fortsätter. Inga pensionsavgifter tas ut på de inkomster som betalas efter den månad då du uppnått den övre åldersgränsen, och därför tjänar du inte heller in någon ny pension av dem.

Den pension som tjänats in för arbete samtidigt med pension ska sökas. Utbetalningen av denna pension kan dock börja automatiskt om du på förhand ger ditt samtycke till beviljande av pensionen i tjänsten Min pension.

Ytterligare information om arbete vid sidan av pension: 

Har du arbetat vid sidan av pensionen

Arbete under tiden med ålderspension – vanliga frågor

Arbete samtidigt med partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är inte förknippad med några inkomstgränser och Keva följer inte upp dina arbetsinkomster.

Du behöver alltså inte meddela ändringar i arbetstiden eller avslutande av arbetet till Keva. Du måste dock komma överens med din arbetsgivare hur mycket du kommer att arbeta.

Arbete vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Du kan arbeta under tiden med invalidpension, rehabiliteringsstöd, delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd. Då tillämpas inkomstgränser på dina inkomster.

Inkomstgränsen uppges alltid brutto.

Inkomstgränser för arbetspension

 • När du får ett pensionsbeslut ser du din personliga inkomstgräns brutto i beslutet.
 • Inkomstgränsen justeras årligen med ett index. Du ser din aktuella inkomstgräns enkelt i tjänsten Min pension.
 • När du är pensionerad höjer löneförhöjningarna inte din inkomstgräns.
 • Från och med 1.1.2024 kan du tjäna emellertid minst 976,59 euro i månaden.

Inkomstgränser för FPA:s sjukpension

 • Den ovannämnda personliga inkomstgränsen gäller endast arbetspension. I vissa fall kan du också få sjukpension från FPA.
 • FPA betalar sjukpension om din arbetsinkomst brutto år 2024 uppgår till högst 976,59 euro i månaden. Om din arbetsinkomst överstiger 976,59 euro i månaden under minst tre månader år 2024, avbryter FPA pensionsutbetalningen.
 • Om du arbetar och får sjukpension från FPA, kontakta då FPA.

 

Om dina arbetsinkomster överstiger inkomstgränsen

Vi skickar uppgift till dig om att inkomstgränsen överskridits om dina arbetsinkomster har överskridit din inkomstgräns under minst två månader. Du får uppgiften till tjänsten Min pension och även per brev om du inte har beställt pappersfri tjänst.

Om inkomstgränsen överskrids tillfälligt och inte i minst tre månader i rad behöver du inte kontakta Keva.

Om dina arbetsinkomster överskrider inkomstgränsen under minst tre månader i rad kan din pension lämnas vilande. Läs mer nedan.

Invalidpensionen kan ändras till delinvalidpension om dina arbetsinkomster utgör 40–60 % av den stabiliserade medelinkomsten, och inkomsterna förväntas vara på den förändrade nivån i minst ett år.

Semester, lön under semestertiden och semesterpenning

Semester inverkar inte på utbetalningen av pensionen.

Om dina inkomster överskrids på grund av lön för semestertiden och semesterpenningar som du tjänat innan pensionen börjat, har dessa inkomster ingen inverkan på utbetalningen av pensionen.

I andra fall periodiseras semesterpenningen som arbetsinkomst under hela året och den måste hållas inom din personliga inkomstgräns. I regel lämnas pensionen inte vilande om inkomsterna överskrids endast på grund av semesterpenning.

Inverkan av övriga engångsersättningar på inkomstgränsen

Resultatpremier som betalas en gång per år eller till exempel de förbundsspecifika engångsersättningar som betalas 2023 påverkar inte utbetalningen av pensionen eller din inkomstgräns.

Att lämna pensionen vilande

Om du vill prova att återgå till arbete på så sätt att din inkomstgräns överskrids kan du lämna pensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år. Efter två år dras pensionen in.

Att lämna pensionen vilande betyder att utbetalningen av invalidpensionen eller delinvalidpensionen avbryts under den tid du arbetar.

När arbetet som lett till att inkomstgränsen överskridits upphör, alltså när pensionen inte längre är vilande, återupptas utbetalningen av pensionen på din begäran. Du kan informera Keva om detta med ett fritt formulerat meddelande i punkten Mina meddelanden i tjänsten Min pension.

Pensionen kan lämnas vilande på nytt redan efter en paus på en månad.

Tack vare möjligheten att lämna pensionen vilande kan man prova att arbeta utan risk för att förlora pensionen. Syftet är att invalidpensionerade eller delinvalidpensionerade personer ska kunna återgå till ett arbete som passar dem.

Meddela i god tid innan arbetet börjar att pensionen lämnas vilande för att undvika återkrav av pensionen.

Du kan göra det lätt i tjänsten Min pension i punkten Tjänster för pensionstagare > Meddela ändringar > Meddelande om att pensionen lämnas vilande.

Om du inte kan använda tjänsten Min pension kan du i stället fylla i blanketten Anmälan om att pensionen lämnas vilande nedan. Posta blanketten till Keva på adressen Keva, 00087 KEVA.

Anmälan om att pensionen lämnas vilande.pdf (40 kb)

Inverkan av FöPL-inkomster på inkomstgränser

Om en företagare hos ett privat pensionsförsäkringsbolag har tecknat en FöPL-försäkring, följer vi upp dessa inkomster på basis av den fastställda arbetsinkomsten.

Den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomst år 2024 är 9 010,28  euro per år. Om företagarens arbetsinsats understiger den nedre gränsen för FöPL-försäkring betraktas dessa inkomster inte som arbetsinkomst.

Dividendinkomster som betalats på grundval av arbetsinsats till någon annan än en delägare beaktas som arbetsinkomst.

Dividend av annat än ett offentligt noterat bolag är förvärvsinkomst (beskattningsbar lön eller arbetsersättning) till den del som utdelningsgrunden för dividenden är dividendmottagarens arbetsinsats. Bestämmelsen om arbetsinsatsdividend som en delägare i ett bolag har lyft tillämpas på dividender som betalas 1.1.2021 eller senare.

Även arbete som utförts för den offentliga sektorn på basis av uppdrags- eller konsultavtal kan i form av ett uppdragsförhållande omfattas av pensionsskydd. Dessa inkomster beaktas som pensionstagarens arbetsinkomst. Förutsättningen är att verksamheten inte omfattas av FöPL och att verksamheten inte bedrivs i namn av ett bolag eller en annan organisation.

Kom ihåg att söka den pension som du tjänat in av arbete

Av arbete under och efter tiden med pension tjänar du in ny pension. Du kan ansöka om pension när du har uppnått din pensionsålder och du har slutat arbeta. Denna nya pension läggs till ålderspensionen.

Pensionskalkylatorn för arbete vid sidan av pension i tjänsten Min pension visar hur mycket pension du har tjänat in.

Enklast söker du denna pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Min pension.