Näringsstöd – stöd för inledande eller fortsättning av företagsverksamhet

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av åtgärderna inom yrkesinriktad rehabilitering är stöd för inledande eller fortsättning av företagsverksamhet.

Målet är att du framöver ska få din utkomst från företagsverksamhet i uppgifter som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd.

På denna sida kan du läsa hur du går vidare.

Vem kan söka stöd?

Du kan söka stöd för inledande eller fortsättning av företagsverksamhet från Keva om du har en sjukdom eller ett handikapp som ger dig rätt till yrkesinriktad rehabilitering.
En förutsättning för stödet är att företagsverksamheten lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Du kan söka

  • näringsstöd eller
  • rehabiliteringspenning för arbetsprövning för företagare.
     

Näringsstöd är ett finansiellt stöd som hjälper dig att sysselsätta dig som företagare eller yrkesutövare

Keva kan bevilja näringsstöd för kostnaderna för att bilda eller lägga om ett företag och för yrkesutövning. Vi beviljar stöd i regel för anskaffning av arbetsredskap och arbetsmaskiner.

En förutsättning för beviljande av näringsstöd är att du i fortsättningen med din företagsverksamhet ska få utkomst i arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd. Näringsstödet grundar sig på behovsprövning och utöver det förutsätts du också ha annan finansiering.

Sök näringsstöd så här

Sök näringsstöd med ansökan om rehabilitering i tjänsten Min pension.

Foga följande dokument till ansökan:

  • läkarutlåtande (om du redan har fått ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering behövs läkarutlåtande inte)
  • en fritt formulerad utredning om den planerade företagsverksamheten och ändamålet för näringsstödet
  • en fritt formulerad en utredning om din kompetens, eventuell företagarutbildning och eventuell erfarenhet av företagsverksamhet
  • ett utlåtande från nyföretagarcentralen (uusyrityskeskus.fi) om verksamhetsförutsättningarna för företaget samt finansierings- och lönsamhetskalkyler.

Utifrån utredningen bedömer vi om du har tillräckliga förutsättningar och kunskaper för att bli företagare. Vi försäkrar oss också om att ditt företag har verksamhetsförutsättningar.

Beviljande av näringsstöd

Keva meddelar ett beslut om näringsstöd och specificerar i beslutet föremålet och beloppet för det finansiella stödet samt den tid för vilken stöd kan betalas ut.

Keva betalar stödet i enlighet med de anskaffningsverifikationer eller fakturor som du lämnat. Alternativt kan man komma överens om att leverantören av utrustning fakturerar Keva direkt för anskaffningen.
 

En företagares arbetsprövning i det egna företaget

Om du fortsätter din företagsverksamhet eller ska starta ett nytt företag kan Keva stödja arbetsprövning i ditt eget företag. Målet med arbetsprövning är att säkerställa att arbetsarrangemangen passar ditt hälsotillstånd.

Din arbetstid kan under arbetsprövningen variera mellan 4 och 8 timmar. Det möjliggör flexibla arbetstider och lättare arbetsuppgifter. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen.

Arbetsprövningen beviljas vanligen för tre månader och av grundad anledning kan den pågå i högst sex månader.

Innan arbetsprövningen inleds avtalas uppföljningen och handledningen med Kevas rehabiliteringsspecialist.

  • Närmare uppgifter om detaljerna kring arbetsprövning och ansökan: Arbetsprövning