Organisationsförändringar och skötseln av pensionsärenden

En organisationsförändring påverkar ofta pensionsavgifterna, de anställdas pensionsskydd och skötseln av ärenden med Keva.

Meddela om kommande förändringar (t.ex. sammanslagning, upplösning eller bildande av samkommun) på adressen elakevakuutusmaksut[snabel-a]keva.fi.

Att avbryta anställningsförhållanden vid förändringar

Från 1.1.2019 när inkomstregistret införts används endast en kod för avslutningsorsak per pensionsskydd:

 • Kevas medlemssamfund 10
 • Staten och Åland: 01
 • Kyrkan och FPA:s personalpensioner 1

Kommunsammanslagning

När en kommun slås samman med en annan måste man avsluta de anställningsförhållanden som fortsätter och som anmälts med den sammangående kommunens arbetsgivarkod som upphör att gälla. För de avslutade anställningarna ska ett nytt startdatum med arbetsgivarkoden för den nya kommunen anmälas från följande dag.

 • Kommunsektorns pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 10
 • Statens pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 01

Anställningsförhållanden i en kommun vars verksamhet fortsätter i vanlig ordning vid en kommunsammanslagning avslutas inte.

Vid behov får du ytterligare anvisningar på adressen palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi eller via avsnittet Meddelanden i webbtjänsten för arbetsgivare.

Församlingssammanslagning

Kommunsammanslagningar leder ofta också till församlingssammanslagningar. När en församling slås samman med en annan måste man med kod 1 för avslutningsorsak avsluta de anställningsförhållanden som fortsätter och som anmälts med den arbetsgivarkod som upphör att gälla för den församling som ska läggas ner.

För de avslutade anställningarna ska ett nytt startdatum med arbetsgivarkoden för den nya församlingen anmälas från följande dag.

Anställningsförhållanden i en församling vars verksamhet fortsätter i vanlig ordning vid en församlingssammanslagning avslutas inte.

Verksamheten bolagiseras

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som fortsätter och som anmälts med den arbetsgivarkod som upphör att gälla.

 • Kommunsektorns pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 10
 • Statens pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 01
 • Kyrkans pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 1

Verksamheten övergår till att omfattas av ArPL

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som fortsätter och som anmälts med den arbetsgivarkod som upphör att gälla.

Detta tillämpas exempelvis i en situation där ägarbasen i ett aktiebolag ändras så att försäkringarna övergår från OffPL till ArPL.

 • Kommunsektorns pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 10
 • Statens pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 01
 • Kyrkans pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 1

Verksamheten som arbetsgivare upphör helt

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som anmälts med den arbetsgivarkod som upphör att gälla.

 • Kommunsektorns pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 10
 • Statens pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 01
 • Kyrkans pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 1

En arbetsgivare slås samman med en annan och de anställningar som fortsätter flyttas under en ny arbetsgivarkod

Ange slutdatum och kod för avslutningsorsak för de anställningar som anmälts med den arbetsgivarkod som upphör att gälla. Om de anställningar som fortsätter fortsättningsvis omfattas av pensionsskyddet för den offentliga sektorn ska nytt startdatum anmälas för de avslutade anställningarna med arbetsgivarkoden för den arbetsgivare som fortsätter från följande dag.

 • Kommunsektorns pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 10
 • Statens pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 01
 • Kyrkans pensionsskydd: kod för avslutningsorsak 1

Personer som omfattas av statligt pensionsskydd övergår till kommunsektorns pensionsskydd eller tvärtom

Avsluta fortlöpande anställningar:

 • Statens anställningar med kod 01
 • Kommunsektorns anställningar med kod för avslutningsorsak 10

Skicka till Keva uppgift om de personer som överförs på adressen palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi eller via avsnittet Meddelanden i webbtjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivarens interna organisationsändringar (t.ex. ändrad organisationsstruktur eller interna personalöverföringar)

När inkomstregistret införts avbryter arbetsgivaren inte längre fortlöpande anställningar tekniskt enligt Kevas tidigare instruktioner om till exempel underorganisationen byts.

Om Kevas underorganisation under ett och samma pensionsarrangemangsnummer ändras till en annan mitt i en fortlöpande anställning, ska den nya underorganisationen anmälas i löneuppgiftsanmälan i samband med följande löneutbetalning efter ändringen.

Löneadministrationen utkontrakteras

Meddela Keva kontaktinformationen till den nya person som sköter anmälningstrafiken inklusive uppgift om servicecentral eller revisionsbyrå samt eventuellt nytt lönesystem.

Du kan meddela uppgifterna till adressen palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi eller via avsnittet Meddelanden i webbtjänsten för arbetsgivare.

Lönesystemet byts

När inkomstregistret införts avbryter arbetsgivaren inte längre fortlöpande anställningar tekniskt enligt Kevas tidigare instruktioner när lönesystemet byts.

Anmäl uppgift om det nya lönesystemet och tidpunkt för ändringen till Keva per e-post palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi eller i avsnittet Meddelanden i webbtjänsten för arbetsgivare.