Ansökan om pension

Pension ska alltid sökas. Enklast går det på webben i tjänsten Min pension.

Kolla ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension innan du söker pension: ditt pensionsbelopp beräknas nämligen utifrån de anställningar som upptas i utdraget. Om uppgifterna måste korrigeras, meddela det i tjänsten Min pension. Läs mer om pensionsutdraget.

Fyll i pensionsansökan eller ansökan om yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Min pension. Du kan också skicka behövliga bilagor via tjänsten. Om du söker pension skriftligen, skicka då ansöknings- och bilageblanketterna på papper och övriga behövliga bilagor per post till 00087 Keva.

När ska jag göra pensionsansökan?

Det beror på pensionsslaget när det lönar sig att göra ansökan. Kolla detaljerade anvisningar och vilka bilagor som behövs på de egna sidorna för pensionsslagen och yrkesinriktad rehabilitering:

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt: Genomsnittliga handläggningstider för pensionerna

Folkpension från FPA

Om din arbetspension är mycket låg kan du också få folkpension. Närmare information om folkpensionen får du av FPA.

Efter att du fått pensionsbeslutet

Pensionsbeslutet kommer att lämnas elektroniskt till tjänsten Min pension och per post hem till dig. Om du har beställt dina dokument i elektronisk form till tjänsten Min pension skickar vi inte papperspost till dig.

Kolla ditt pensionsbeslut. Meddela Keva eventuella brister så snart som möjligt. Om du är missnöjd med pensionsbeslutet kan du söka ändring i det genom att överklaga.

Du behöver en skatteprocent för pension av skattemyndigheten, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Beställ skatteprocenten av skattemyndigheten utan dröjsmål. Annars verkställs en förskottsinnehållning på 40 % på pensionen.

Den första utbetalningsdagen för pensionen uppges i pensionsbeslutet.

Kolla vår checklista för ny pensionär med nyttig information.

Du gör klokt i att sköta pensionsärendena på webben i tjänsten Min pension också i fortsättningen. Du kan till exempel behändigt ändra kontonumret för din pensionsutbetalning i tjänsten.

Aktuell information och anvisningar hittar du på sidan Till pensionstagare.

Bor du eller har du arbetat utomlands?

Pensionen kan betalas till Finland eller utlandet.

Pension som har tjänats in utomlands söks på olika sätt beroende på i vilket land du har arbetat.

Om du bor utomlands ska du söka pension på lite annorlunda sätt, och du ska anmäla dina adressuppgifter varje år till Keva.

Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Den pension som har intjänats av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. 

Om du har arbetat vid sidan av ålderspension

Du tjänar in ny pension av arbetet till den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Den övre åldersgränsen är beroende av ditt födelseår. Till exempel personer födda före 1958 tjänar in pension till utgången av 68-årsmånaden medan de personer som är födda 1958–1961 tjänar in pension till utgången av 69-årsmånaden.

Sök pension när du har uppnått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Du behöver inte sluta arbeta även om du söker den pension du tjänat in av arbete vid sidan av pensionen. Sök pension med ansökan om ålderspension i tjänsten Min pension.

Utbetalningen av denna pension kan också börja automatiskt om du på förhand ger ditt samtycke till beviljande av pensionen i tjänsten Min pension. Efter att du har gett ditt samtycke behöver du inte längre komma ihåg att söka pension. Vi beviljar dig pensionen automatiskt vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Tänk ändå på att ditt pensionsärende börjar behandlas efter den 8:e dagen i den månad då pensionen börjar då alla dina inkomster som berättigar till pension finns i inkomstregistret. Sedan meddelar vi beslutet om pensionen och utbetalningen kan börja.

Du kan söka den pension som du tjänat in av arbete vid sidan av pensionen redan innan du uppnår den övre åldersgränsen om

  • arbetet vid sidan av pensionen omfattas av en sådan arbetspensionslag på grundval av vilken du ännu inte får pension eller
  • du har beviljats ålderspension före 2017 och du har arbetat vid sidan av pensionen år 2017 eller senare.

Pensionen beviljas dock tidigast i den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Dessutom måste ditt arbete ha upphört.

Pensionskalkylator för arbete vid sidan av pension

Pensionskalkylatorn för arbete vid sidan av pension visar hur mycket ny pension du har tjänat in av arbete under tiden med pension. Kalkylatorn visar hela ditt arbetspensionsbelopp vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning. Därtill kan du själv uppskatta den kommande pensionens belopp till exempel genom att ändra pensionens startdatum eller dina inkomster.

Du ser kalkylatorn i tjänsten Min pension om

  • du redan är ålderspensionerad och
  • du har arbetat vid sidan av pensionen, alltså att du arbetar som bäst eller att din anställning samtidigt med pensionen har upphört.

Om du har arbetat vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension

Om du är invalidpensionerad får du den nya pensionen för arbete vid sidan av pensionen i det skede då din invalidpension ändras till ålderspension. Också denna pension ska du söka separat.

Enklast söker du pension med ålderspensionsansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension till adressen 00087 Keva.

Pensionskalkylator för arbete vid sidan av pension

Pensionskalkylatorn för arbete vid sidan av pension visar hur mycket ny pension du har tjänat in av arbete under tiden med pension.

I kalkylatorn

  • ser du den tidpunkt då din pension ändras till ålderspension samt ditt pensionsbelopp vid den tidpunkten
  • ser du hela ditt arbetspensionsbelopp vid den övre åldersgränsen för pensionsintjäning
  • kan du själv uppskatta den kommande pensionens belopp till exempel genom att ändra pensionens startdatum eller dina inkomster.

Du ser kalkylatorn i tjänsten Min pension om

  • du får invalidpension eller delinvalidpension och
  • du har arbetat vid sidan av pensionen, alltså att du arbetar som bäst eller att din anställning samtidigt med pensionen har upphört.