Ändringssökande i Kevas beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som Keva meddelat kan du söka ändring genom att överklaga det.

Vi har skickat en besvärsanvisning till dig som bilaga till beslutet. I den finns detaljerade anvisningar för att söka ändring. Du kan också läsa besvärsanvisningen nedan.

Besvärsanvisning.pdf (104 kb)

Sök ändring så här

Du kan överklaga Kevas beslut hos Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (Besvärsnämnden). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Anför besvären skriftligen hos Besvärsnämnden, men lämna in dem till Keva.

Du kan söka ändring säkert i Kevas nättjänst Min pension. Där kan du också kolla besvärstiden.

Om du inte har möjlighet att använda nättjänsten kan du skicka besvären till Keva per brev eller e-post. Adresserna finns i besvärsanvisningen.

Först handlägger Keva dina besvär, och om Keva inte kan rätta beslutet enligt dina krav överför Keva besvären till Besvärsnämnden för behandling. Vi skickar Kevas utlåtande till dig för kännedom och du har möjlighet att svara på det.

Besvärsnämnden skickar sitt beslut till både dig och Keva.

Ändringssökande i Kevas beslut.jpg

Sök ändring hos försäkringsdomstolen så här

Om du är missnöjd med Besvärsnämndens beslut kan du överklaga det hos försäkringsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av Besvärsnämndens beslut.

Som bilaga till Besvärsnämndens beslut finns en besvärsanvisning med närmare uppgifter om att söka ändring. Anför besvären skriftligen hos försäkringsdomstolen, men lämna in dem till Keva för behandling.

Försäkringsdomstolen skickar sitt beslut till både dig och Keva.

Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Ytterligare utredningar till ett besvärsärende

Om du får ny utredning (till exempel läkarutlåtande B) till ditt besvärsärende efter att dina besvär har överförts till Besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen, skicka den direkt till Keva.

Vi prövar den nya utredningen på Keva och lämnar ett ytterligare utlåtande i ärendet. Vi skickar det ytterligare utlåtandet till dig för kännedom och du har möjlighet att svara på det.

Om Kevas ståndpunkt ändras på grund av den nya utredningen meddelar vi dig ett interimistiskt beslut om rättelsen. Keva meddelar ett slutligt beslut först efter att besvärsinstansens beslut har vunnit laga kraft.

Behandlingstider

Den genomsnittliga behandlingstiden i Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är cirka 6–9 månader. I försäkringsdomstolen är den genomsnittliga behandlingstiden cirka 7–13 månader. Uppgifterna om behandlingstider härrör från Besvärsnämndens och försäkringsdomstolens webbplatser (juli 2023).

Beakta att behandlingstiden för ett enskilt besvärsärende kan avvika betydligt från de genomsnittliga tiderna. Behandlingstiden påverkas bland annat av ärendets komplexitet, omfattningen av rättegångsmaterialet samt av det eventuella behovet av talrika ytterligare utredningar.

Ytterligare information om besvärsinstanserna: