Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd

Du kan beviljas delinvalidpension om din arbetsförmåga har varit delvis nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, skada eller handikapp och du ännu inte har uppnått pensionsåldern.

Delinvalidpension kan beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Delinvalidpension för viss tid heter partiellt rehabiliteringsstöd. Partiellt rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att du kommer att återfå din arbetsförmåga genom behandling eller rehabilitering. Du kan få partiellt rehabiliteringsstöd också för att stödja återgången till arbete till exempel efter yrkesinriktad rehabilitering.

Delinvalidpension gör det möjligt att förlänga yrkeskarriären trots att arbetsförmågan är nedsatt, och ytterligare pension intjänas också av arbete parallellt med pensionen. Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd förutsätter dock inte att du arbetar.

Under tiden med delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd får dina inkomster högst uppgå till den inkomstgräns som uppges i pensionsbeslutet. Din personliga inkomstgräns brutto uppges i pensionsbeslutet. Från och med 1.1.2024 är inkomstgränsen emellertid minst 976,59 euro per månad.

Selko-merkki_ruotsi_mv_png-200x161.gif Delinvalidpension – på lätt svenska

Beloppet av delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Delinvalidpensionens belopp utgör hälften av full invalidpension.

Invalidpensionens belopp består av den pension som du tjänat in fram tills arbetsoförmågan började och av så kallad pension för återstående tid. Återstående tid betyder tiden från början av det år då arbetsoförmågan började till utgången av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår sin ålder för ålderspension.

Pensionen för återstående tid beräknas utifrån inkomst för återstående tid och den återstående tidens längd. Pensionen för återstående tid beräknas utifrån inkomsterna för de fem år som föregår den tidpunkt då arbetsförmågan blev nedsatt. I inkomsterna räknas med de arbetsinkomster som finns i registret och de förmånsinkomster som intjänas av sociala förmåner.

Du kan beräkna ditt invalidpensionsbelopp eller ditt partiella rehabiliteringsstöd med kalkylatorerna i tjänsten Min pension.

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd broschyr.pdf (51 kb)

 

Sök delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd så här

Sök förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd tre månader innan du planerar att börja deltidsarbeta.

Du kan söka delinvalidpension medan du arbetar heltid, pensionen förutsätter alltså inte sjukskrivning.

FPA:s partiella sjukdagpenning betalas för högst 150 dagar för att stödja en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och återgå till heltidsarbete.

1. Inhämta läkarutlåtande B

Gör ansökan först när du har fått ett aktuellt läkarutlåtande B: om läkarutlåtande saknas, kan din ansökan inte handläggas.

2. Sök förhandsbeslut om delinvalidpension

Enklast söker du pension med invalidpensionsansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg.

Sök förhandsbeslut om delinvalidpension minst 3 månader innan du planerar att börja deltidsarbeta.

Bilagor till ansökan

 • Foga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan: utan det kan din ansökan inte handläggas.
 • Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotillstånd till ansökan samt eventuella PM om företagshälsovårdsförhandlingar till ansökan.
 • Be därtill arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan: När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering.

Bilagorna i elektroniskt format

 • Bilagorna i tjänsten Min pension kan vara antingen skannade dokument eller foton. Godkända format är pdf, jpg, tiff och png, och varje fil får vara högst 5 MB.

Du kan också ansöka om pension skriftligen: de blanketter som behövs finns nedan. Posta ansökan och ovannämnda bilagor till Keva, 00087 KEVA.

Kolla också

3. Du får först ett förhandsbeslut

Om du beviljas delinvalidpension får du alltid först ett förhandsbeslut om det. Förhandsbeslutet gäller i 10 månader. Avtala under denna tid om arbetsarrangemangen och deltidsarbetet med din arbetsgivare.

Om du får ett förhandsbeslut om partiellt rehabiliteringsstöd står det i beslutet när du senast ska börja lyfta stödet.

Vi informerar dig om beslutet på följande sätt:

 • Per e-post eller sms, om du har beställt pappersfri tjänst i Kevas tjänst Min pension. Du kan läsa själva dokumentet i tjänsten Min pension. Keva skickar inte beslutet som bilaga eller länk till dig.
  ELLER
 • Via Suomi.fi-tjänsten om du har tagit i bruk elektroniska meddelanden i Suomi.fi-tjänsten men inte har beställt pappersfri tjänst i tjänsten Min pension. Du kan läsa själva beslutet i Kevas tjänst Min pension. Suomi.fi skickar inga bilagor eller länkar till dig.
  ELLER
 • Per papperspost, om du inte har beställt pappersfri tjänst från Keva eller elektroniska meddelanden från Suomi.fi. Dokumentet postas hem till dig och du kan också läsa det i tjänsten Min pension.

 

Behandling av ansökan om delinvalidpension.png

Vad göra efter att du fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Om du beviljas delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd får du alltid först ett förhandsbeslut om det. 

Efter att du fått förhandsbeslut och beslutat att övergå till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd, ska du meddela Keva om det.

Vad göra efter att du fått ett förhandsbeslut om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.png

Om du fortsätter att förvärvsarbeta på pension

 1. Kolla med din arbetsgivare om en övergång till deltidsarbete är möjlig och kom överens om när deltidsarbetet ska börja och om månadsinkomsten.

  Delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet kan börja när dina månadsinkomster uppgår till högst den inkomstgräns som anges i förhandsbeslutet.

  Det lönar sig att börja deltidsarbetet den första dagen i månaden. Om deltidsarbetet börjar någon annan dag än den första dagen i månaden börjar delinvalidpensionen först från början av följande månad.

 2. Fyll i en anmälan om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd i tjänsten Min pension. Efter att du har loggat in i tjänsten får du fram anmälan så här: Förstasidan > Ansökningsärenden > Gör pensionsansökan > Anmälan om övergång till delinvalidpension.

  Du kan också skicka anmälan per post på adressen: Keva, 00087 KEVA.
  Meddelande om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.pdf (951 kb)

   

 3. Kolla att dina bruttoinkomster för deltidsarbetet inte överstiger den inkomstgräns som anges i förhandsbeslutet.

 4. Keva meddelar dig ett separat beslut om utbetalning av delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet.

  Uppgift om ett positivt pensionsbeslut skickas också till din arbetsgivare om din anställning var i kraft när arbetsoförmågan började.

 5. Skicka ett separat skattekort för pensionsinkomst till Keva. Du kan beställa skattekort
  - på nätet på adressen www.skatt.fi/minskatt
  - på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 001.

 6. Se till att dina månadsinkomster uppgår högst till inkomstgränsen. Lön och semesterpenning som du tjänat in av det tidigare heltidsarbetet inverkar inte på utbetalningen av delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd förutsätter inte att man arbetar. Om antalet timmar i deltidsarbetet minskar, om arbetet upphör eller en eventuell sjukskrivning inverkar inte på utbetalningen av delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd.

FPA ger information om hur sjukdagpenningen fastställs. Hör dig för med arbetslöshetskassan om du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte fortsätter att förvärvsarbeta på pension

 1. Fyll i en anmälan om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd i tjänsten Min pension. Efter att du har loggat in i tjänsten får du fram anmälan så här: Förstasidan > Ansökan om pension > Anmälan om övergång till delinvalidpension. Du kan också skicka anmälan per post på adressen: Keva, 00087 KEVA.

 2. Keva meddelar dig ett separat beslut om utbetalning av delinvalidpensionen eller det partiella rehabiliteringsstödet.

 3. Skicka ett separat skattekort för pensionsinkomst till Keva. Du kan beställa skattekort
  - på nätet på adressen www.skatt.fi/minskatt
  - på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 001.

Hör dig för med arbetslöshetskassan om du kan få jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Handläggning av invalidpensionsansökan på Keva

Hur bedöms arbetsoförmågan?

Din arbetsförmåga bedöms på Keva utifrån ett utlåtande av din läkare samt eventuella andra utredningar om ditt hälsotillstånd.

I bedömningen beaktas

 • de krav dina arbetsuppgifter ställer
 • hur du klarar av arbetet
 • dina möjligheter att med hjälp av behandling och rehabilitering återfå arbetsförmågan.

När ansökan om delinvalidpension handläggs reds förutsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering ut: det är alltid det främsta alternativet framför delinvalidpension.

Sakkunnigläkaren och beslutsspecialisten fattar beslutet om delinvalidpension i samråd. Vid behov deltar också andra sakkunniga på Keva i beslutsfattandet, såsom rehabiliteringsspecialister eller jurister. Vår bedömning av din arbetsförmåga kan avvika från den bedömning som din behandlande läkare gjort.

Handläggningstider för ansökan

Realiserade handläggningstider 1.1–31.12.2023 Dagar
Den första ansökan: full invalidpension eller rehabiliteringsstöd  47
Den första ansökan: delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd 27
Ansökan om förlängning: alla  12

 

Handläggningstiderna ovan är genomsnittliga och handläggningen av din ansökan kan av följande orsaker också ta längre tid:

 • Om Keva tillämpar begreppet yrkesbaserad arbetsoförmåga och inkomsterna i den privata sektorn har varit minst 20 571,68 euro (nivån 2024) under de två kalenderår som föregår dagen för pensionsfallet, begär Keva en bedömning av pensionssökandens arbetsoförmåga också av en privat pensionsanstalt.
 • Om Keva begär tilläggsutredningar från olika parter för att kunna avgöra ärendet, såsom sjukjournaler eller arbetsgivarens utlåtande.

 

Behandling av ansökan om delinvalidpension

Vad göra om delinvalidpension inte beviljas

Delinvalidpension kan inte beviljas om din arbetsförmåga inte anses vara tillräckligt nedsatt.

Om ditt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande är i kraft kan du kontakta företagshälsovården eller din chef för att komma överens om eventuella arbetsarrangemang.

Ändringssökande i pensionsbeslut

Om du är missnöjd med det pensionsbeslut som du fått från Keva kan du söka ändring i det genom att överklaga det. Som bilaga till beslutet finns en besvärsanvisning med närmare anvisningar för att söka ändring.

Sök förlängning av partiellt rehabiliteringsstöd 

Som ansökan om förlängning av partiellt rehabiliteringsstöd räcker det med ett läkarutlåtande B, som gärna ska skickas till Keva minst en månad innan det partiella rehabiliteringsstödet upphör. Du kan skicka läkarutlåtandet via tjänsten Min pension.

En ansökningsblankett måste fyllas i om du vill söka fullt rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Enklast söker du pension i tjänsten Min pension.

Du kan också posta läkarutlåtande B eller ansökan plus bilagor till adressen 00087 KEVA.

 

Från delinvalidpension till ålderspension

Din delinvalidpension ändras till ålderspension utan särskild ansökan när du uppnår din pensionsålder, som syns på ditt pensionsbeslut.

Av arbete samtidigt med delinvalidpension intjänas ny pension. Du har rätt till denna pension tidigast från samma tidpunkt då din delinvalidpension ändras till ålderspension. Då förutsätts det att arbetet upphör. Du ska söka denna pension separat med en ansökan om ålderspension.

Enklast söker du pension med ansökan i tjänsten Min pension. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Du kan också posta ansökan om ålderspension plus bilagor till adressen 00087 KEVA.

 

Arbete samtidigt med delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd

Du kan arbeta samtidigt som du får partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension men inkomsterna måste hållas inom de gränser som har beräknats för dig.

Din personliga inkomstgräns för arbetet uppges i pensionsbeslutet. Du ser din aktuella inkomstgräns enkelt i tjänsten Min pension på sidan Inkomstgräns under pensionen. Inkomstgränsen uppges alltid brutto.

Du kan också arbeta mer men då kan din pension lämnas vilande. Att lämna vilande betyder att utbetalningen av pensionen avbryts men din rätt till pension kvarstår.

Du kan lämna pensionen vilande för minst tre månader och högst två år. Enklast meddelar du att du vill lämna pensionen vilande i tjänsten Min pension.

Tillbaka till arbetet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du

 • hitta uppgifter som är anpassade till ditt hälsotillstånd eller
 • underlätta en återgång till ditt eget arbete efter en lång sjukskrivning.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.