Arbetslivsutvecklingspengar

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering som Keva erbjuder för genomslagskraftig utveckling av arbetslivet för att stärka strategisk arbetsmiljöledning och bidra till att minska personalens risk för arbetsoförmåga. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens och alla projektplaner bedöms enligt vissa bedömningskriterier.

Arbetslivsutvecklingspengar är en finansiering avsedd för projekt för utveckling av arbetslivet som genomförs av arbetsgivare i kommuner, samkommuner, kommunägda aktiebolag, landskap, välfärdsområden och den evangelisk-lutherska kyrkan.

Finansiering kan sökas i två omgångar under året. Anvisningar för ansökan och ytterligare information om ansökan publiceras på denna webbplats.

Arbetslivsutvecklingspengar 2023

År 2023 delas totalt 600 000 euro ut i arbetslivsutvecklingspengar. År 2023 kan utvecklingspengar sökas i två omgångar.

  • Den första ansökningsomgången gick ut 28.4.2023 kl. 16.00.
  • Den andra ansökningsomgången går ut 15.9.2023 kl. 16.00.

Anvisningar för den andra ansökningsomgången finns nedan i punkten Ansökan om arbetslivsutvecklingspengar under den andra ansökningsomgången 2023.

Om du planerar ett utvecklingsprojekt, kontakta då din organisations kundchef på Keva. Du kan också kontakta utvecklingschef Taina Tuomi eller servicespecialist Satu Ijäs. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)keva.fi.