Stöd företagshälsovårdssamarbete

Stöd arbetstagarnas arbetsförmåga i alla skeden av yrkeskarriären. Se till att ni i er organisation har i bruk verksamhetssättet för aktivt stöd eller motsvarande som hjälper cheferna i ledningen av arbetsförmåga och arbetshälsa – speciellt när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt.

Som kund hos Keva får du stöd i utvecklingen av verksamhetssättet för aktivt stöd. Det omfattar tidigt stöd, stöd för återgång till arbetet och effektiverat stöd samt företagshälsovårdssamarbete.

Med företagshälsovårdssamarbete främjas arbetsförmåga och arbetshälsa

Keva erbjuder tjänsten Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet, som är avsedd för utveckling av företagshälsovårdsverksamheten för arbetsgivarna och företagshälsovårdsenheterna i den offentliga sektorn.

Våra tjänster för organisationerna

Vi konsulterar organisationerna om vad högklassig företagshälsovård innebär och vilka arbetshälsotjänster är viktiga att investera i. På så sätt kan organisationerna tillsammans med företagshälsovården bygga upp gemensamma verksamhetsbanor för att stöda de anställdas fortsatta arbete.

Våra tjänster för företagshälsovårdsenheterna

Till företagshälsovårdsenheterna erbjuder vi utbildning och konsultering om utveckling av företagshälsovårdssamarbetet, bedömning av arbetsförmåga och medel att stöda arbetstagare vilkas arbetsförmåga är nedsatt eller det finns risk för att den blir nedsatt.

Fråga mer om tjänsten Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet per e-post kevapalvelu[snabel-a]keva.fi

Målet högklassig företagshälsovårdsverksamhet

Kevas fokusområde i företagshälsovårdssamarbetet är att främja arbetsförmågan och fortsatta yrkeskarriärer tillsammans med arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården. Avsikten med samarbetet är att parterna ska ha en gemensam syn på personalens situation, säkerheten på arbetsplatsen och faktorerna i anknytning till hälsa och arbetsförmåga. Målet är en högklassig företagshälsovårdsverksamhet där fokusområdena för verksamheten utgår från arbetsgivarens strategi och verksamheten grundar sig på behoven, där ett av de viktigaste är stöd under förändring.

I företagshälsovårdssamarbetet är det arbetsgivarens och arbetstagarnas samt företagshälsovårdens uppgift att samarbeta planenligt och målinriktat för att verkställa företagshälsovårdslagen.

I företagshälsovårdssamarbetet görs bedömning av arbetsplatsens behov, planering av verksamheten, uppföljning och bedömning av effektiviteten samt förbättring av kvaliteten.

En högklassig företagshälsovård ska utgående från arbetsplatsens behov samarbeta planmässigt och multiprofessionellt med primärvården, den specialiserade sjukvården och rehabiliteringen.

Verksamheten är kundinriktad, oberoende, etisk, konfidentiell, mångvetenskaplig och multiprofessionell. Av företagshälsovårdsenheterna krävs en kvalitetshandbok där processerna och verksamheten är beskrivna.

Resultat är ett minskat antal sjukdomar och olyckor i anknytning till arbetet, hälsosamt och tryggt arbete och arbetsmiljö, förbättrad hälsa samt ökad arbets- och verksamhetsförmåga hos arbetstagarna i de olika skedena av arbetslivet samt en saklig och produktiv verksamhet på arbetsplatsen.

Genom företagshälsovårdssamarbete försöker man förbättra

  • personalens arbetsnöjdhet och fortsättning i arbetet
  • säkerheten i arbetsmiljön
  • kontrollen över personalkostnaderna och kostnaderna för arbetsoförmåga.

Genom företagshälsovårdssamarbetet försöker man minska på

  • psykiska och fysiska belastningsfaktorer i anslutning till arbetet
  • sjukskrivningar
  • antal anställda som går i invalid- eller olycksfallspension.

Ett välfungerande företagshälsovårdssamarbete förutsätter ett tätt samarbete där man tydligt har kommit överens om gemensamma verksamhetssätt och ansvarsområden. Verksamheten ska följas med olika mål och mätare som beskriver hur målnivåerna nås, till exempel för personalkostnaderna och kostnaderna för arbetsoförmåga. Ett lyckat företagshälsovårdssamarbete förutsätter också att ledningen förbinder sig till och deltar aktivt och synligt i det.

Målinriktad investering i verkställandet av företagshälsovårdslagen är viktigt

Arbetsgivaren har en lagstadgad plikt att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för hela sin personal i enlighet med de krav arbetet och arbetsförhållandena ställer. Syftet med företagshälsovårdslagen är att förebygga hälsoproblem i anslutning till arbetet och arbetsmiljöförhållandena samt att främja arbetsförmåga och hälsa. Arbetsgivaren ska bedöma farorna och riskerna förknippade med arbetet samt vidta eventuella behövliga praktiska åtgärder. I detta arbete fungerar företagshälsovården som expert på hälsa.

Det är viktigt att investeringen i företagshälsovården är målinriktad. Både enskilda arbetsplatser och samhället investerar i företagshälsovård på många sätt. Därför krävs det att företagshälsovårdens verksamhet är högklassig, klar och effektiv. Sett ur arbetsgivarens perspektiv ska samarbetet med proffsen och specialisterna inom företagshälsovården främja arbetshälsan, arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet för organisationens personal.

Ska ni skaffa företagshälsovårdstjänster?

Ta del av Hansels samordnade upphandlingar av företagshälsovårdstjänster: Hansel.fi