Pensionstillväxt för oavlönad tid

Utöver arbetsinkomster tjänas arbetspension in också av studier som leder till examen, en del sociala förmåner och vårdledighet för vård av barn under 3 år.

Tillväxten under oavlönade tider i den form som gäller nu togs in i pensionslagen från ingången av 2005.

Inkomstrelaterade pensionsgrundande förmåner

 • inkomstrelaterad arbetslöshetspenning och alterneringsersättning
 • inkomstrelaterade utbildningsförmåner och vuxenutbildningsstöd
 • föräldradagpenningar (Fpa.fi) 
 • inkomstrelaterad sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning (Fpa.fi) 
 • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringspenning som betalas till följd av trafikolycka och olycksfall i arbetet
 • specialvårdspenning
 • dagpenning som betalas till följd av trafikolycka, olycksfall i militärtjänst och olycksfall i arbetet.

Pensionstillväxt

Pensionstillväxten under oavlönad tid påverkas av följande faktorer:

 • den oavlönade periodens längd och
 • dina arbetsinkomster enligt vilka den utbetalda förmånen har beräknats.

Tillväxtprocenten för pension under oavlönade perioder är alltid 1,5 % per år.

Av inkomstrelaterade sociala förmåner tjänas pension in enligt den arbetsinkomst eller årsinkomst enligt sjukförsäkringslagen utifrån vilken den sociala förmånen har beräknats. Pensionsintjäningen av inkomstrelaterade förmåner varierar mellan 55 och 121 procent beroende på förmån.

Av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning tjänar du in pension fram till din åldersklass lägsta pensionsålder. Av övriga förmåner intjänas pension lika länge som arbetspension.

Under en oavlönad period kan du samtidigt också tjäna in pension av förvärvsarbete.

Läs mer om pensionstillväxten under underrubrikerna nedan.

Oavlönade tider utan pensionstillväxt

Du tjänar inte in pension under oavlönade tider om du

 • är under 17 år
 • har uppnått den ålder efter vilken arbetspensionstillväxten upphör
 • får inkomstrelaterad dagpenning och har uppnått den lägsta allmänna pensionsåldern för din åldersklass
 • får full invalidpension, delinvalidpension, fullt eller partiellt rehabiliteringsstöd 
 • får ålderspension eller arbetslivspension 
 • har fått pensionsgrundande förvärvsinkomster på mindre än 20 571,69 euro (nivån 2024) före pensioneringen.

Pension från utlandet utesluter inte pensionstillväxt av examen eller av vård av barn under tre år.

Pensionstillväxten under studietiden, moderskaps- och faderskapsledighet och föräldraledighet börjar först efter fyllda 18 år.

Arbetspension intjänas inte av förmåner som inte är inkomstrelaterade såsom grunddagpenning från FPA. Arbetspension intjänas inte heller av pension på grund av olycksfall i arbetet eller trafikolycka.

Pension på grundval av föräldradagpenning

Pensionsbeloppet beräknas enligt den inkomst som din moderskaps-, särskilda moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning grundar sig på. Av de inkomster som dagpenningen grundar sig på beaktas 121 % vilket betyder en årlig pensionstillväxt på 1,5 %.

Pension intjänas på grundval av föräldradagpenning också då förmånen i sin helhet har betalats till din arbetsgivare. Då beaktas 21 % av de inkomster som dagpenningen grundar sig på vilket betyder en årlig pensionstillväxt på 1,5 %. Därtill intjänas pension av den lön som arbetsgivaren betalar för samma tid.

Om du inte har haft inkomster före föräldraledigheten

Under föräldrapenningsperioden intjänas pension också då det i grunden för dagpenningen inte ingår någon löne- eller företagarinkomst.

Om du saknar förvärvsinkomster tjänar du in pension under föräldrapenningsperioden på samma sätt som om du hade haft inkomster på 767,09 euro per månad (nivån år 2021).

Du ser intjäningen i ditt pensionsutdrag

Om du har fått föräldradagpenning efter 2005 syns den i ditt pensionsutdrag. Du ser denna uppgift i pensionsutdraget i punkten ”Socialskyddsförmåner som utökat pensionen”.

Föräldradagpenningsperioder före 2005

Före 2005 intjänades inte pension på grundval av föräldradagpenningen på samma sätt som nu.

I regel minskade inte föräldrapenningsperioderna pensionen före 2005 eftersom de utgjorde tid som berättigar till pension. De beaktades inte heller i beräkningen av pensionslönen.

 

Pensionstillväxt av vård av barn under 3 år och föräldraledighet 

En förälder tjänar in pension av vård av barn under 3 år då barnet vårdas hemma och föräldern får hemvårdsstöd.

Du tjänar inte in pension om du samtidigt har arbetat eller varit partiellt vårdledig.

Förmån intjänas för vård av barn under tre år enligt en lagstadgad inkomstgrund som är densamma för alla. Inkomstgrunden är 857,15 euro per månad 2024.

Om du till exempel vårdar ett barn under tre år hemma med hemvårdsstöd i ett års tid är pensionstillväxten för denna tid 13 euro per månad. Två år med hemvårdsstöd med ett barn under tre år betyder en pensionstillväxt på 26 euro per månad.

Moderskaps- och faderskapsledighet och föräldraledighet

Pension intjänas också under moderskaps- och faderskapsledighet och under föräldraledighet. Då beräknas pensionsbeloppet enligt den inkomst som dagpenningen grundar sig på. Av de inkomster som dagpenningen grundar sig på beaktas 117 %.

Beräkna hur familjeledigheter påverkar pensionen på Pensionsskyddscentralens webbplats

Räknaren beräknar den pension som intjänas under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle intjänas av arbete under motsvarande tid. Beräkningen är riktgivande.

Pensionstillväxt under studietiden

Du tjänar in pension av studietiden beroende på vilken examen du har avlagt. Du har rätt till förmånen om du avlägger en grundexamen inom yrkesinriktad utbildning eller en grundexamen från en högskoleutbildning. Utexaminering är en ovillkorlig förutsättning för att få förmån. Om du har avlagt examen utomlands är det en förutsättning att du har fått studiestöd från FPA.

Förmån intjänas under studierna enligt en lagstadgad inkomstgrund som är densamma för alla. Inkomstgrunden är 857,15 euro per månad 2024.

Examen Pensionstillväxt Pensionsbelopp euro/mån.
yrkesinriktad grundexamen
(också fristående examen med samma namn)
för 3 år 39 euro/mån.
yrkeshögskoleexamen
(eller motsvarande) 
för 4 år 51 euro/mån.
lägre högskoleexamen  för 3 år 39 euro/mån.
högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen   för 5 år 64 euro/mån.

Den totala tiden för pensionsintjäning av examina är begränsad till fem år. Det betyder att du tjänar in högst 64 euro per månad i pension även om du avlägger till exempel tre examina på högskolenivå.

Pension intjänas inte

 • av allmänbildande examina såsom studentexamen
 • av vetenskaplig påbyggnadsexamen såsom licentiat- eller doktorsexamen
 • av en facklig behörighet utöver grundexamen, såsom till exempel yrkesexamen och specialyrkesexamen
 • av examina som du har avlagt före 1.1.2005
 • av en examen som inte blivit avklarad.

Pensionstillväxt på grundval av sjukdagpenning

Pensionsbeloppet beräknas enligt den inkomst enligt vilken sjukdagpenningen har beräknats. Av de inkomster som dagpenningen grundar sig på beaktas 62 %. Det betyder en årlig pensionstillväxt på 1,5 %.

Du tjänar dock inte in pension av sjukdagpenning om den årsinkomst som den grundar sig på inte omfattar ett minimibelopp av löneinkomst eller företagarinkomst. Minimibeloppet som andel av löneinkomst eller företagarinkomst är 68,57 euro (på nivån för 2024).

Du tjänar in pension av sjukdagpenning om den har betalats ut till dig. Om sjukdagpenningen har betalats ut till din arbetsgivare, eftersom arbetsgivaren har betalat lön till dig under samma tid, tjänar du inte in någon pension av den. I detta fall tjänar du in pension av din lön för sjukdomstiden.

Om du har fått sjukdagpenning efter 2005, syns det i ditt pensionsutdrag. Du ser denna uppgift i punkten ”Socialskyddsförmåner som utökat pensionen” i pensionsutdraget.

Pensionstillväxt under arbetslöshet

Under tiden med inkomstrelaterad dagpenning intjänas pension fram till åldersklassens lägsta allmänna pensionsålder.

Pensionsbeloppet beräknas enligt den inkomst som den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig på. Av de inkomster som dagpenningen grundar sig på beaktas 75 %. Det betyder en årlig pensionstillväxt på 1,5 %.

Om du har varit arbetslös efter 2005, syns den pension som du tjänat in under arbetslöshetsperioderna i ditt pensionsutdrag. Du ser denna uppgift i punkten Oavlönade förmåner, tid och intjäningsgrunder i pensionsutdraget.

Arbetspension intjänades av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning också före 2005 men förmånen beräknades på annat sätt än nuförtiden. Denna del av pensionen syns i pensionsutdraget i punkten arbetspensionstillägg.

Du ser ditt pensionsutdrag enklast i tjänsten Min pension.

Pensionstillväxt under alterneringsledighet

Pensionstillväxten är mindre under alterneringsledighet än under tid i arbete. Under alterneringsledigheten anses dina inkomster vara 55 % av den inkomst som ligger till grund för alterneringsersättningen, och pensionstillväxten är 1,5 % av denna inkomst.

Övre åldersgräns

En övre åldersgräns har bestämts för dem som vill bli alterneringslediga. Alterneringsledigheten ska börja minst tre år innan man uppnår den lägsta åldern för ålderspension. Den övre åldersgränsen gäller dock inte för personer födda före 1957.

Ytterligare information och råd om alterneringsledighet

I frågor kring alterneringsledighet, kontakta din egen arbetslöshetskassa eller FPA.  Frågorna om alterneringsledighet sorterar under arbetslöshetsstöd hos FPA.