Handläggningstider för pensionerna

Vi handlägger din ansökan alltid så fort som möjligt. Om du gör ansökan i tjänsten Min pension handläggs den snabbare.

Läs också sidan Ansökan om pension.

Genomsnittliga handläggningstider för pensionsansökningar

Vi har ställt mål för handläggningstiderna för pensionsansökningarna och följer upp hur de uppfylls. För att nå målet krävs att vi redan i början av handläggningen får tillgång till alla uppgifter som behövs vid handläggningen. 

  Genomsnittlig handläggningstid (dagar)
1.1 - 30.6.2023
Målsatt handläggningstid (dagar)
Ålderspension   5 7
Partiell förtida ålderspension  1 7
Familjepension   6 12
Invalidpension och arbetslivspension 28 30
Beslut om yrkesinriktad rehabilitering   18 14

Läs mer: Handläggningstiderna för invalidpensioner

Övriga genomsnittliga tider

Den genomsnittliga väntetiden i telefontjänsten  4,5 minuter 
Förfrågningar via tjänsten Min pension  5,4 dagar
Utredningar om anställningsförhållanden  43 dagar