All god ledning är arbetsmiljöledning

Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar
Arbetsförmåga Arbetsliv Kunderna berättar

Arbetsmiljöledning är ingen separat verksamhet från all annan ledning utan är en integrerad del av den. All god ledning främjar arbetsgemenskapens välbefinnande, resiliens, utveckling och förnyelse, vilket även återspeglas i kundnöjdheten.

Personalen vid Varkaus stad, sammanlagt drygt 1 600 anställda, koncentrerar sig främst till social- och hälsovården och bildningsväsendet. Personaldirektör Nina Holopainen samt arbetshälsospecialist och arbetarskyddschef Kirsti Murtomäki säger att grundtanken bakom arbetsmiljöledning är att den inte ska avskiljas från annan ledning.

Kirsti Murtomäki Varkaus.jpg– Hos oss har vi som slogan att all god ledning är arbetsmiljöledning. Vi har fört budskapet vidare till cheferna om att arbetsmiljöledning inte kan läggas ut. Vi kan inte tänka så att HR sköter vissa ärenden och ekonomidirektören andra. Det är viktigt att åstadkomma övergripande ledning och att veta hur den sköts, säger Murtomäki (i bild på vänster).

– Det finns ingen separat ärende- och ekonomiledning utan all ledning berör människor, tillägger Holopainen.

På väg mot övergripande ledning

Som stöd för chefernas övergripande ledning har Varkaus stad skapat kunskapsprofilen Pro Pomo. I kunskapsprofilen definieras övergripande ledning och förutsättningarna för den genom att åskådliggöra de olika delområdena inom ledning.

Ett av delområdena är arbetsmiljöledning och ledning av människor. Cheferna ska anamma alla delområden i Pro Pomo, och det är tillsammans med den egna chefen som cheferna kontinuerligt utvärderar läget och chanserna att lyckas ta till sig alla delområden.

– Med Pro Pomo har vi som avsikt att visa hur alla chefer måste ha grundfärdigheter i alla delområden inom ledning. Med detta strävar vi efter enhetlig ledning, dvs. att det inte finns delområden som inte intresserar eller som det inte finns tid för. Ingen kan påstå sig leda endast ekonomin, beskriver Holopainen.

Integration av arbetsmiljöledning som en del av all ledning har även förstärkts med informationsledning. Enligt Murtomäki har man strävat efter att rapporteringen ska främja transparens och utpeka orsakssamband. Vid sidan av utvecklingen av rapporteringen pilottestas ett arrangemang där personalnöjdheten utvärderas parallellt med kundupplevelsen och kundnöjdheten.

Det finns ingen separat ärende-Nina Holopainen Varkaus.jpg och ekonomiledning utan all ledning berör människor

– Med parallell utvärdering synliggörs fenomenet och genomslagskraften av god eller dålig ledning dvs. också av arbetsmiljöledning genom kundrespons, säger Holopainen (i bild på höger).

Dessutom genomförde Varkaus stad Kevas 360-tjänst för arbetsmiljöledning för att kartlägga hur bra arbetsmiljöledningen fungerar som en del av ledningssystemet. Tack vare kartläggningen behandlas personalärenden i ledningsgruppen numera separat och samtidigt beaktas arbetsmiljöledningen.

– Hittills har ekonomiärenden varit automatiskt på ledningsgruppens agenda. Personalärendena har däremot drunknat i massan eller så har de helt enkelt inte behandlats alls. Nu behandlas de som en egen punkt. Vi har som mål att tillsammans med en utomstående sparrare begrunda innehållet dvs. vilka personalärenden tas upp och hur de behandlas i ledningsgruppen. Således omfattar innehållet inte endast händelser som berör riksomfattande kontraktsförhandlingar eller strejkvarsel utan frågor som uttryckligen berör välbefinnande, arbetsförmåga och lärande, säger Holopainen.

Den högsta ledningens exempel i arbetsmiljöledning centralt

Holopainen och Murtomäki betonar den högsta ledningens roll i arbetsmiljöledning och i att säkerställa att dess strategiska karaktär efterlevs.

– Den högsta ledningens roll är central: den visar i tal och handling hur den förhåller sig till värdegrunden för ledningen. Om den högsta ledningen sänder ett budskap till chefer på lägre nivå om att frågor som gäller arbetsförmåga inte är viktiga, kommer budskapet att lavinartat välla framåt i organisationen. Även om organisationen har utmärkta arbetshälsoprogram, kan kedjan brista om cheferna på högre nivå inte agerar på samma sätt, säger Holopainen.

– Intresset som den högsta ledningen visar uppmuntrar cheferna och arbetstagarna till utomordentliga prestationer. En kultur som främjar intresset för de anställda är oerhört betydelsefull. Det är det som allt grundar sig på, fortsätter Murtomäki.

I framtiden strävar man efter vid Varkaus stad att vidare stärka balansen mellan de olika delområdena inom övergripande ledning både i ledningen och i chefsarbetet. Enligt Holopainen är ett sätt att lyckas i detta att främja möjligheten för HR att skapa partnerskap inom olika branscher för att bygga ledarkompentensen. På så vis skapas även en gemensam syn på målen, förutsättningarna och resultaten i hela organisationen.