Information till arbetsgivaren om ansökan om invalidpension

Pensioner Arbetsgivare
Pensioner Arbetsgivare

För att ansökan om invalidpension ska kunna handläggas så snabbt som möjligt och för att Keva ska ha tillgång till alla uppgifter som behövs för att fatta beslut är det bra att arbetsgivaren är med i ansökningsprocessen. Här har vi samlat information om ansökan om invalidpension som arbetsgivaren kan ha nytta av.

Vem kan beviljas invalidpension?

Man kan söka invalidpension om arbetsförmågan i minst ett år har varit nedsatt och den inte kan återställas genom omarrangemang av arbetsuppgifterna eller yrkesinriktad rehabilitering.

Delinvalidpension kan vara rätt alternativ om arbetstagaren trots den nedsatta arbetsförmågan ännu kan fortsätta att arbeta med en lättare arbetsbörda. Delinvalidpension är i allmänhet ett förmånligare alternativ än full invalidpension ur både arbetstagarens och arbetsgivarens synvinkel.

Invalidpension och delinvalidpension kan också beviljas för viss tid. Då kallas de rehabiliteringsstöd respektive partiellt rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstöd beviljas om det bedöms att arbetstagaren kommer att återfå arbetsförmågan genom behandling eller rehabilitering.

En vård- eller rehabiliteringsplan ska göras upp för mottagaren av rehabiliteringsstöd. I planen avtalas åtgärderna för att återställa arbetsförmågan eller främja rehabiliteringen. När er arbetstagare beviljas rehabiliteringsstöd lönar det sig att i samarbete med pensionstagaren och pensionstagarens chef säkerställa att man hos företagshälsovården har kommit överens om dessa åtgärder och uppföljningen av dem.

Yrkesinriktad rehabilitering är alltid det primära alternativet framför pension och invalidpension kan inte beviljas förrän det är säkert att relevanta behandlings- och rehabiliteringsåtgärder har vidtagits.

Ansökan om pension på webben

Det är lättast att söka pension elektroniskt i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Pensionssökanden loggar in i tjänsten till exempel med bankkoder. Via tjänsten kan pensionssökanden också lämna in läkarutlåtande B i pdf-format som behövs för handläggningen.

Om pension inte söks elektroniskt lönar det sig att lämna pappersansökan direkt till Keva för att handläggningen ska kunna inledas genast. Keva skickar ansökan till FPA om folkpension söks och om det återstår folkpension att betalas ut.

Foga arbetsgivarens beskrivning av pensionssökandens arbete till ansökan

Skicka gärna arbetsgivarens beskrivning av pensionssökandens arbete (utlåtande över arbetet) som bilaga till ansökan om invalidpension. I utlåtandet beskrivs också arbetsförhållandena och hur pensionssökanden klarar av arbetet. Det lönar sig att upprätta utlåtandet i samarbete mellan HR och den närmaste chefen.

För att ansökan ska kunna handläggas så flexibelt som möjligt är det bra om utlåtandet över arbetet lämnas ifyllt till Keva redan i samband med pensionsansökan. Utlåtandet över arbetet finns här. Vid behov ber vi att få blanketten direkt av arbetsgivaren.

Arbetsgivarens utlåtande är bra att ha när ansökan om invalidpension handläggs eftersom det kan vara svårt att få uppgift om arbetsförhållandena på basis av de övriga uppgifterna i ansökan. Därtill kan arbetsgivarens bedömning av hur sökanden klarar av arbetet också inverka på Kevas bedömning av arbetsförmågan.

Ansökan ska lämnas till Keva i rätt tid

Full invalidpension eller fullt rehabiliteringsstöd föregås i regel av FPA:s sjukdagpenningsperiod på cirka ett år. Utbetalningen av invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet börjar först efter att sjukdagpenningens primärtid gått ut. Primärtiden fastställs av FPA efter att sjukdagpenning har betalats för 150 dagar.

Om invalidpensionen föregås av en sjukdagpenningsperiod kan pensionsbeslutet inte meddelas förrän primärtiden fastställts.

Det lönar sig att lämna ansökan om invalidpension till Keva senast tre månader före pensionens önskade starttidpunkt.

Pensionen börjar

Utbetalningen av pensionen börjar i regel från början av den månad som följer på utgången av sjukdagpenningens primärtid.

Om FPA efter att arbetsoförmågan börjat inte har beviljat en kontinuerlig sjukdagpenningsperiod på minst 30 dagar före utgången av den andra kalendermånad som följer på pensionsansökan eller om FPA avslår ansökan om dagpenning, börjar pensionen från ingången av den månad som följer efter att den kontinuerliga arbetsoförmågan började, högst 6 månader retroaktivt.

Invalidpensionen börjar retroaktivt

Starttidpunkten för full invalidpension kan inte väljas utan den fastställs i lag. Beklagligt ofta börjar pensionen retroaktivt. Retroaktivt beviljade pensioner kan dock undvikas genom tätt samarbete mellan arbetsgivaren, den sjukskrivna arbetstagaren och företagshälsovården. Syftet är att förutse när arbetsoförmågan ser ut att bli så långvarig att man måste söka rehabiliteringsstöd eller invalidpension.

Om arbetsoförmågan inte är kontinuerlig är det bra att också arbetsgivaren vet när sjukdagpenningens primärtid går ut. FPA meddelar arbetstagaren slutdagen för sjukdagpenningens primärtid efter att sjukdagpenning har betalats för totalt 150 dagar: man kan alltså be att få uppgiften av den sjukskrivna arbetstagaren själv.