Kevas inlärningsspel Vägar till arbetsförmåga förnyades

Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster
Arbetsförmåga Arbetsliv Tjänster

Kevas inlärningsspel Vägar till arbetsförmåga har på många arbetsplatser blivit en viktig del av genomgången av verksamhetsmodeller och praxis för arbetsmiljöledning. Inlärningsspelet har nu kompletterats med en ny spelkaraktär för att det ska vara ännu lättare att lösa frågor kring stödet för arbetsförmågan.

Utöver byggarbetaren Mikael och barnskötaren Vera finns i spelet nu också Hanna som arbetar med sakkunniguppgifter. Mikael och Vera lider av sjukdomar i rörelseorganen som inverkar på hur deras arbete löper, medan Hannas arbetsförmåga hotas av depression.

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga illustrerar organisationens verksamhetsmodeller och kostnaderna för arbetsoförmåga

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga är avsett för att stärka chefernas kompetens kring arbetsmiljöledning och utveckla organisationens verksamhetsmodeller för stöd för arbetsförmågan och samarbetet (arbetsgivaren – arbetstagaren – företagshälsovården).

Spelet åskådliggör kostnaderna för arbetsoförmåga som uppkommer till följd av sjukskrivningar och eventuell invalidpension. Spelet konkretiserar också de ekonomiska konsekvenserna för arbetstagarens inkomstbortfall när sjukskrivningen blir utdragen.

I Kevas Inlärningsmiljö finns inlärningshelheter som kompletterar inlärningsspelet, såsom Työkyvyn tuen perusteet och Työurajohtaminen som stöder introduktionen av chefer.

Hannas väg till arbetsförmåga

Hannas väg till arbetsförmåga illustrerar situationer med hjälp av vilka spelarna kan diskutera metoder

  • som på ett förebyggande sätt stöder det psykiska välbefinnandet
  • med hjälp av vilka man kan hjälpa arbetstagaren i en situation där arbetsförmågan är nedsatt av psykiska orsaker och arbetet inte löper på samma sätt som tidigare.

Spelet åskådliggör vilka konkreta metoder som finns för att stödja arbetstagarens fortsatta arbete trots utmaningar med den psykiska hälsan och med beaktande av dem.

I spelet diskuteras till exempel hur man ska ta upp resurs- och belastningsfaktorer på arbetsplatsen eller hur man på arbetsplatsen kan beakta olika livssituationer som kan inverka på hur arbetet löper och på arbetsförmågan.

Med hjälp av spelet kan man fundera hur det genom anpassning av arbetsuppgifterna eller arbetstiden kunde vara möjligt att stödja arbetstagarens fortsatta arbete eller återgång till arbetet samt hurdant samarbete detta kräver av arbetsplatsen, arbetstagaren och till exempel företagshälsovården.