Kevas resultat på minus efter svårt år på marknaden

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Marknadsvärdet av den totala avkastningen på placeringarna utgjorde i fjol -7,0 % procent, dvs. -4,6 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn.

Bland Kevas placeringstillgångar var resultatet bäst i hedgefonder som avkastade 6,1 %, kapitalplaceringar 3,1 % och fastighetsplaceringar 2,7 %. Avkastningen på ränteplaceringar var -11,3 % och på noterade aktier -11,4 %.

Marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar uppgick vid utgången av 2022 till totalt 62,2 miljarder euro. Inom fördelningen enligt risk utgjorde av denna summa andelen noterade aktier 31,3 %, andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat) 21,8 %, andelen kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 18,6 %, andelen fastigheter 7,6 % och andelen placeringar i hedgefonder 7,2 %.

Verkställande direktör Jaakko Kiander konstaterar att det gångna året medförde flera ändringar.

- Rysslands invasion av Ukraina för ett år sedan ledde till global inflation som satte stopp för den långa perioden av lätt penningpolitik. I och med inflationen steg också räntorna vilket ledde till att alla förmögenhetsvärden sjönk. Detta återspeglades också i Kevas placeringsresultat, säger Kiander.

Placeringsdirektör Ari Huotari bedömer att läget kommer att vara fortsatt svårt för investerarna.

- Året var samtidigt historiskt dåligt på både aktie- och räntemarknaden. Investerarna hade just ingen orsak till glädje. Jag orkar inte heller tro att turbulensen nu skulle vara över, framhåller Huotari.

- Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pensionsplacerarna redan på grundval av sin uppgift är långsiktiga investerare. Enskilda perioder eller några år inverkar inte på den grundläggande uppgiften som gäller att bibehålla finansieringen på en rättvis nivå över generationer, påminner Huotari.

Placeringsresultatet är fortfarande bra på lång sikt

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit på en bra nivå. Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens början 1988 fram till utgången av 2022 var 3,7 % per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 4,9 %. I pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Kevas realavkastning utan kapitalvägning har varit 1,3 % (nominell avkastning 4,3 %) för fem år och 3,9 % (nominell avkastning 5,7 %) för tio år.

Lönesumman i kommunsektorn ökade

Lönesumman i Kevas medlemssamfund, dvs. städer, kommuner, samkommuner och kommunala aktiebolag uppgick till 20 345 miljoner euro, vilket betyder en ökning på 4,5 procent jämfört med 2021. Den totala avgiftsinkomsten uppgick till 5,8 miljarder euro. Keva betalade ut 6,2 miljarder euro i kommunsektorns pensioner. Skillnaden mellan avgiftsinkomsten och pensionsutgiften täcktes med placeringsintäkter.

Beloppet av de pensioner som Keva betalade ut till staten, den evangelisk-lutherska kyrkan samt Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal uppgick till totalt 5,4 miljarder euro 2022. Staten, kyrkan, FPA och Finlands Bank finansierar sina pensioner själva, och Kevas placeringstillgångar tryggar endast pensionerna i kommunsektorn.

Det stora antalet ansökningar till följd av indexhöjningen behandlades snabbt

I fjol var antalet ansökningar om ålderspension och partiell ålderspension exceptionellt stort. Antalet beslut om partiell förtida ålderspension ökade med upp till cirka 6 600 beslut, dvs. 154 procent, medan antalet beslut om ålderspension ökade med cirka 3 300 beslut, dvs. 14 procent. Orsaken till det ökade antalet ansökningar var en exceptionellt stor indexhöjning som gjordes i arbetspensionerna på grund av den snabba inflationen: 6,8 procent i början av 2023.

I fråga om alla pensionsslag var handläggningstiden för pensionsansökningarna dock antingen kortare eller oförändrad jämfört med året innan. Keva behandlade ansökningarna om ålderspension och invalidpension i snitt på 6 respektive 28 dagar. Ansökningarna om partiell förtida ålderspension behandlades snabbast, beslutet meddelades i genomsnitt inom en dag. Ansökningarna om alla pensionsslag behandlades 1–8 dagar snabbare än i privata arbetspensionsanstalter i genomsnitt.

Omkring 63 procent av alla pensionsansökningar gjordes elektroniskt i Kevas tjänst Min pension. Pensionssökandenas kundnöjdhet var fortfarande på en utmärkt nivå.
Det totala antalet arbetstagare i den offentliga sektorn som gått i invalidpension – 5 303 – var på samma nivå som året innan.

 

Kevas nyckeltal 2022 tabell

Keskeiset-tunnusluvut_2022_sv.jpg


Siffrorna i detta meddelande är preliminära och oreviderade.

Kevas resultat- och årsrapporter samt delårsrapporter offentliggörs på adressen https://www.keva.fi/sv/resultatinformation.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras på vår webbplats efter fullmäktigesammanträdet den 8 mars.