Nya vägar som stödjer psykisk hälsa

Arbetsförmåga Arbetsliv
Arbetsförmåga Arbetsliv

Kevas pilotprojekt Mielenterveyden tuen polut (Stigar till stöd för den psykiska hälsan) avslutades med en gemensam verkstad i slutet av mars. I projektet utvecklade sex arbetsgivare lösningar för att stödja personalens psykiska välbefinnande.

I vintras samarbetade Eteva, Fredrikshamn stad, Jämsä stad, Nyslott stad, Tusby kommun och Äänekoski stad med Keva och konsultpartnern Koho Consulting Oy för att ta fram verksamhetsmodeller och konkreta åtgärder som kan användas för att förebygga problem på arbetsplatserna.

Stöd till cheferna och verktyg till hela arbetsgemenskapen

I dag använder aktörerna redan flera olika sätt att ge stöd, och bl.a. det mångsidiga stödet från företagshälsovården utnyttjas på många håll. Även modellen för ersättande arbete, hänsyn till den psykiska hälsan i samband med aktiva stödåtgärder och upptagning av problem för samtal med låg tröskel har en framträdande plats i urvalet av metoder.

Projektet väntades särskilt klargöra processerna och introducera stöd till cheferna, så att de kan identifiera sin egen roll. Pilotorganisationerna hade varierande prioriteringar.

Ett av målen i Etevas projekt var att främja arbetsplatsens attraktivitet genom en välmående personal och arbetsgemenskap. Projektet fokuserade särskilt på anställda som är i början av sina karriärer.

Centrala mål för städerna Fredrikshamn och Nyslott var att bygga en verksamhetsmodell och förfaranden som förebygger och förkortar frånvaron som orsakas av utmaningar som gäller den psykiska hälsan.

I staden Jämsä ville man introducera föregripande stöd för personalen och stödja cheferna i frågor som gäller arbetsförmågan, samt inkludera dem i uppdateringen av det aktiva stödet.

Även i Äänekoskis projekt låg vikten på behandling av frågor som gäller den psykiska hälsan och på behovet av verktyg som cheferna, anställda och hela arbetsgemenskapen kan använda. 

Tusby kommuns projekt tog upp ledningen av arbetshälsan och främjandet av den psykiska hälsan, som är strategiska mål för kommunen, och de olika aktörernas roller.

Mod att göra saker på annat sätt

Under projektarbetet gjordes viktiga observationer om psykiskt välbefinnande och ledning av arbetshälsan:

  • Den psykiska hälsan påverkas av många olika faktorer och arbetsgivaren har begränsade möjligheter att påverka dem alla.
  • I fråga om stödet för den psykiska hälsan gäller det att ta hänsyn till den anställdas och hela arbetsgemenskapens roll som aktiva aktörer inom ledningen av arbetshälsan.
  • Chefernas eget ork och välmående har stor betydelse när det gäller att stödja den psykiska hälsan i arbetsgemenskapen.
  • I metodurvalet har regelbundna och öppna samtal särskilt stor betydelse för det föregripande stödet, och det är nödvändigt att den högsta ledningen engagerar sig och visar exempel för att det ska vara möjligt att skapa en öppen samtalskultur.
  • Verksamhetsmodellerna för stödet till arbetsförmågan är ett utmärkt ramverk, men de har liten effekt utan fungerande ledarskap i den dagliga verksamheten: i sista hand är det ändå gott uppförande, lyhördhet och hänsyn till andra i alla möten som är avgörande.
  • Stödet till den psykiska hälsan, liksom stödet till arbetsförmågan överlag, förutsätter ledarskapsstrukturer och regelbundna möjligheter att diskutera olika ärenden. På grund av brådska och andra högprioriterade ärenden uppkommer sådana samtal sällan spontant.
  • Det är viktigt att använda arbetarskyddet som en resurs. Genom arbetarskyddet är det möjligt att få veta vad som händer på fältet, och å andra sidan kan de aktiva inom arbetarskyddet hjälpa till med implementeringen av många olika förfaranden, till exempel användningen av ersättande arbete.
  • Liksom i samband med ledning av arbetsförmågan överhuvudtaget är det bra att ibland ta ett mer långsiktigt perspektiv på stödet till den psykiska hälsan, eftersom förändringar tar tid.
  • Att åstadkomma förändringar kräver mod att göra saker på ett nytt sätt.

Temasång för psykisk hälsa

Som en del av projektet ordnade Keva en sångtexttävling för pilotorganisationerna i vintras. Till vinnare i tävlingen utsågs Jaana Hirvijoki-Piispanen, som är avdelningsskötare vid Äänekoski hälsocentralssjukhus.  Priset överräcktes till vinnaren i anslutning till avslutningsverkstaden – texten Sarastus (Gryning) handlar om hur viktigt det är att vi ser allt det goda omkring oss. Det psykiska välbefinnandet handlar slutligen om ganska små saker, säger Jaana.

Sången som komponerats till den vinnande texten kommer att framföras i olika sammanhang, till exempel på Kevas evenemang.