Bokslutet för 2022 har fastställts

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Kevas fullmäktige har på sitt möte i dag fastställt bokslutet och behandlat verksamhetsberättelsen för 2022.

Året var exceptionellt på många sätt: risken för energibrist, den snabbt accelererande inflationen och osäkerheten på grund av kriget överskuggade de ekonomiska utsikterna under hela året.

Detta påverkade också Kevas placeringsavkastning som var 7 procent på minus. Tack vare den exceptionellt goda placeringsavkastningen 2021 var marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar i slutet av 2022 ändå mycket högt, dvs. sammanlagt cirka 62,2 miljarder euro.

De långsiktiga finansieringsutsikterna för de pensioner som Keva ansvarar för var fortsättningsvis stabila. Pensionsavgifterna för kommunsektorn och välfärdsområdena kunde sänkas tack vare det starka finansiella läget. Kevas fullmäktige beslutade att arbetspensionsavgifterna 2023 är i snitt omkring 27,4 procent av lönesumman i dessa sektorer.

Minskning av risken för arbetsoförmåga som uppgift

Antalet fulla invalidpensioner sjunker på lång sikt. Antalet delinvalidpensioner har däremot ökat men utvecklingen kan anses vara positiv: under tiden med delinvalidpension kan man arbeta deltid och personen får stöd för arbetsförmågan. Psykisk ohälsa som orsak till arbetsoförmåga ökar dock fortfarande.

Att minska risken för arbetsoförmåga bland kunderna hör till Kevas lagstadgade uppgifter. I fjol startade projektet Hållbart arbetsliv inom ramen för vilket nya verktyg utvecklas och information tas fram som stöd för arbetsmiljöledning i samarbete med arbetsgivarkunderna. Projektet hjälper organisationer i den offentliga sektorn att återhämta sig från coronapandemin och ökningen av riskerna för arbetsoförmåga.

Ansökningsrusch i slutet av året

Den rekordstora indexhöjningen i pensionerna i början av 2023 ledde till att många tidigarelade sin pensionering och även på Keva ökade antalet ansökningar om ålderspension och partiell förtida ålderspension avsevärt.

ansökningsruschen i slutet av året var handläggningstiden för pensionsansökningar i alla pensionsslag antingen kortare eller var densamma jämfört med året innan. Ansökningarna om partiell förtida ålderspension behandlades snabbast, beslutet meddelades i genomsnitt inom en dag, medan beslutet om ålderspension meddelades i genomsnitt på 6 dagar.

Ansökningarna om alla pensionsslag behandlades i snitt 1–8 dagar snabbare än i privata anstalter. I fjol gjordes redan närmare två tredjedelar av pensionsansökningarna i Kevas tjänst Min pension.

Ny strategi

Kevas styrelse godkände den uppdaterade strategin ”Hållbara Keva” i juni. I den betonas våra primära uppgifter: vi satsar på god betjäning av våra privat- och arbetsgivarkunder, minskning av risken för arbetsoförmåga, kostnadseffektiv verksamhet samt en så lukrativ placeringsverksamhet som möjligt. Vårt mål är att vara Finlands bästa pensionsförsäkrare i slutet av strategiperioden 2027.

Kevas verksamhetsberättelse och bokslut publiceras på svenska senare i vår.

Kevas verksamhetsberättelse 2022 (pdf, 2626 kb)

Kevas bokslut 2022 (pdf, 691 kb)