Utveckling genom respons

Arbetsgivarens anvisningar Tjänster
Arbetsgivarens anvisningar Tjänster

Under våren har vi samlat effektiviserat in respons i synnerhet i arbetsgivarnas servicekanaler och i arbetsgivarnas digitala tjänster. Ett varmt tack för responsen! Vi har samlat nedan svar på den respons vi fått.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Respons: Nättjänsten är relativt enkel och lätt att använda. Jag får vid behov också genast hjälp av Keva. Tack ska ni ha.

Kevas kommentar: Tack för responsen! Hjälp och tips för att använda nättjänsten får du av din egen kundchef eller på adressen kevapalvelu@keva.fi.

Respons: Eftersom vår verksamhet är ordnad under flera pensionsarrangemangnummer så loggar Kevas nättjänst ut mig under sessionen: alltså om man måste byta arbetsgivare så avbryts sessionen.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Tjänsten loggar ut användaren av datasäkerhetsorsaker om användaren inte gör sig påmind på 30 minuter. Du kan förhindra tidsavbrottet till exempel genom att förflytta dig från en sida till en annan.

Respons: Jag har nyligen börjat använda tjänsten Nyckeluppgifter och den verkar vara utmärkt. Den bästa nyttan får man ut av den om man har tillgång till jämförelseuppgifter.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Du har tillgång till mer jämförelseinformation om arbetsgivaren har gett tillstånd till att agera som kontrollorganisation.

Respons: Det finns relativt mångsidig information men oftast är uppgifterna inte tillräckligt exakta och så att dolda uppgifter inte skulle blandas med sådana tal som saknas (= inga observationer) av dataskyddsskäl. Därtill borde man få figurerna och talen (i separat tabell) färdigt som en fil (nu är figuren separat eller enbart en tabell som tal utan huvudrubrik, ordentlig layout etc.).

Kevas kommentar: Tack för responsen. Vi beaktar det här i serviceutvecklingen i fortsättningen.

Pensionsavgifter

Respons: Pensionsavgifter är trög att använda, till exempel grunderna för avgifterna måste sökas bakom flera klickningar. Webbplatsen kraschar ofta om man måste byta arbetsgivare när man söker flera grunder inom en stor organisation.

Respons: Eftersom vår verksamhet är ordnad under flera pensionsarrangemangnummer så loggar Kevas nättjänst ut mig under sessionen: alltså om man måste byta arbetsgivare så avbryts sessionen.

Kevas kommentar: Tack för responsen! I avsnittet Pensionsavgifter kan man inte byta arbetsgivare utan användaren måste gå tillbaka för att de Suomi.fi-fullmakter som hör till den nya arbetsgivaren som väljs ska komma med. Om man byter arbetsgivare mitt i sessionen utan att gå tillbaka till valet av arbetsgivare och fullmakter, börjar hela sessionen om från början, vilket kan se ut som om hela tjänsten kraschar.

Respons: Det skulle vara behändigt om den lönesumma som den månatligen fakturerade pensionsavgiften grundar sig på visades direkt i fakturan så att man slipper söka bilagan för fakturan i webbtjänsten för arbetsgivare för avstämning av betalningen. Vi gör avstämningen månatligen i lönebokföringen för att vi ska kunna veta att prestationer som omfattas av pensionsavgift har gått korrekt till inkomstregistret och därifrån till Keva. Pensionsavgiftens belopp stämmer aldrig på en cents noggrannhet på grund av avrundningsdifferenser, och därför måste vi avstämma uttryckligen pensionsinkomstens belopp.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Vi har undersökt ärendet och förmedlat önskemålet till de systemansvariga för att det ska kunna beaktas i utvecklingen av systemet. Den fakturerade lönesumman är en mångfacetterad sak. Den månatligen fakturerade pensionsavgiften kan omfatta korrigeringar av löner för tidigare faktureringsperioder i tillägg till löner som betalats under föregående månad. Exakta uppgifter om de löner som den fakturerade pensionsavgiften grundar sig på finns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Anställningsregistret

Respons: Tjänsten har blivit långsammare i och med Suomi.fi.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Suomi.fi-identifieringen, alltså stark autentisering som införts i alla myndighetsärenden har lett till ytterligare steg i inloggningen, vilket märks i synnerhet vid byte av arbetsgivare.

Webbtjänsten för arbetsgivare

Respons: Nättjänsten är relativt enkel och lätt att använda. Jag får också genast hjälp av Keva om jag behöver det. Tack ska ni ha.

Respons: Lättanvänd, mångsidig, men kan också utvecklas ytterligare. Jag fick råd för det ärende som vållade mig huvudbry.

Respons: Tydligt användargränssnitt och entydiga val. Rikligt med bra information på sidorna. Ärendena har grupperats tydligt.

Kevas kommentar: Ett varmt tack för responsen!

Respons: Användningen av tjänsten avbröts.

Kevas kommentar: Tack för responsen! På grund av dataskyddet används tidsgränser i webbtjänsten för arbetsgivare. Om man inte rör sig på sidorna avbryts sessionen på grund av tidsgränsen.

Respons: Webbplatsen fungerar ganska långsamt. Sökvägarna är långa och till exempel inom en stor organisation kan byte av arbetsgivare få hela inloggningen att krascha och inloggningen måste startas om från början.

Kevas kommentar: Tack för responsen. Byte av arbetsgivare leder till sidan för Suomi.fi-identifiering eftersom användaren har loggat ut ur den första arbetsgivarens uppgifter. Du kan alltså fortsätta att använda webbtjänsten för arbetsgivare med samma identifiering även om du har loggat ut ur en arbetsgivares uppgifter.

Respons: Jag förstår inte varför man till ett meddelande inte kan foga någon annan fil än Word, till exempel pdf.

Kevas kommentar: Tack för responsen! Av dataskyddsorsaker kan man till alla ämnen i avsnittet Meddelanden inte foga filer som innehåller personbeteckningar. En del av ämnena syns till alla användare inklusive sådana användare som i sitt arbete inte behandlar arbetstagarnas personbeteckningar.

Respons: Det är lite svårt att flytta från en sida till en annan och ibland märker man att man har hoppat ut ur arbetsgivarens tjänster när man har försökt gå till föregående sida. Kevas webbplats och webbtjänsten för arbetsgivare blandas alltså lätt ihop. Lite svårt att förklara, men när jag använder dem fungerar de lite inkonsekvent, jag vet inte alltid på vilkendera webbplatsen jag är och hur jag kommer tillbaka till önskad sida.

Kevas kommentar: Tack för meddelandet. När du är inloggad i webbtjänsten för arbetsgivare ser du i sidans övre kant en mörk balk med namnet på den inloggade personen. Vi kallar balken ”balk för inloggade användare” eftersom man i den kan se om man är på en öppen webbsida eller inloggad i webbtjänsten för arbetsgivare. Bredvid namnet i balken ser du husikonen varifrån du vid behov snabbt kommer till förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare.