Intressebevakning och skötsel av ärenden för någon annan

Endast en fullmaktstagare eller en person som har utsetts till intressebevakare har rätt att

  • få uppgifter om pensionen
  • ändra pensionstagarens kontouppgifter.

Keva lämnar dessa uppgifter enbart till en intressebevakare, en intressebevakningsfullmäktig eller en person som blivit befullmäktigad genom en fullmakt: uppgifter lämnas inte ens till nära anhöriga.

Intressebevakning

Om en person till exempel på grund av sjukdom eller av andra orsaker är oförmögen att sköta sina pensions- eller förmånsärenden, kan en intressebevakare utses för hen. Personen kan också utse en intressebevakningsfullmäktig för sig. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd och handledning i alla frågor om intressebevakning.

Keva får uppgift om förordnande av en intressebevakare direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Därefter kan intressebevakaren börja sköta personens ärenden.

Tills vidare är det inte möjligt att uträtta ärenden i stället för huvudmannen i tjänsten Min pension.

Skötsel av ärenden för någon annan

Personen kan också befullmäktiga någon annan att sköta sina pensions- och förmånsärenden eller ändra sitt kontonummer.

En fullmakt behövs endast för de personer som sköter ärenden för någon annan och som inte är officiella intressebevakare eller innehavare av en intressebevakningsfullmakt som godkänts av magistraten.

Med blanketten Fullmakt kan man befullmäktiga någon annan att per telefon eller skriftligt sköta pensions- eller förmånsärenden hos Keva.

Med blanketten Fullmakt för ändring av kontonummer kan man befullmäktiga någon annan att underrätta Keva om betalningskontot för pensionen eller förmånen eller ändringar i det.

Du kan skicka den undertecknade fullmakten till Keva per post på adressen Keva, 00087 KEVA eller via tjänsten Min pension.

Du måste logga in i tjänsten Min pension för att kunna använda den. I tjänsten kan du skicka fullmakten som en fil eller som ett foto. Om fullmaktsgivaren själv skickar fullmakten via tjänsten Min pension med hjälp av stark autentisering behöver fullmakten inte undertecknas separat.

Du kan när som helst återkalla fullmakten genom att meddela det skriftligen till Keva antingen per post eller via tjänsten Min pension.

Pensionsärendena för minderåriga

En under 18 år gammal persons talan förs av förmyndaren. En minderårig kan till exempel inte själv ändra det konto på vilket pensionen betalas, utan ändringen ska godkännas och undertecknas av förmyndaren.

När en pensionstagare avlidit

När en pensionstagare har avlidit får Keva uppgift om det direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Pension betalas till utgången av den månad under vilken pensionstagaren avlidit. Familjepension kan trygga den efterlevande makens och barnets utkomst.

Ytterligare information: När en pensionstagare avlidit

Kontaktuppgifter

Intressebevakare och fullmaktstagare kan kontakta Kevas rådgivning

Tills vidare är det inte möjligt att uträtta ärenden i stället för huvudmannen i tjänsten Min pension.