Yrkesinriktad rehabilitering – på lätt svenska

Selko-merkki_ruotsi_mv_png.png


Har du svårt att arbeta på grund av en sjukdom eller ett handikapp?

Eller ska du börja arbeta på nytt efter en lång sjukskrivning?

Du kan få hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att klara av arbetet

En långvarig sjukdom eller ett handikapp kan leda till att du inte klarar av ditt nuvarande arbete. Då gäller det att hitta ett arbete som bättre passar din hälsa. Du kan få hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du får ett arbete som passar din hälsa bättre än tidigare.

Yrkesinriktad rehabilitering genomförs i arbete eller genom att studera. Du kan under en tid till exempel pröva nya arbetsuppgifter på din arbetsplats.

Du kan också studera sådana kunskaper och färdigheter som du behöver i det nya arbetet. Du kan lära dig samtidigt som du arbetar.

Du kan också studera i en skola.

Yrkesinriktad rehabilitering är inte samma sak som medicinsk rehabilitering. I yrkesinriktad rehabilitering ingår alltså inte besök hos läkare, sjukskötare, fysioterapeut eller psykolog.

Inga hjälpmedel skaffas i samband med yrkesinriktad rehabilitering.

Om du har en arbetsplats, diskutera och kom överens om rehabiliteringen med din arbetsgivare, läkaren på din arbetsplats, dvs. företagsläkaren, och Keva.

Om du inte har en arbetsplats, diskutera då rehabiliteringen till exempel med en arbetstagare på Arbets- och näringsbyrån eller med din behandlande läkare eller sjukskötare.

Yrkesinriktad rehabilitering är gratis för dig.

Under rehabiliteringen får du pengar från Keva. Det kallas rehabiliteringsförmån.

Kan jag få yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ för dig om:

  • du måste gå i invalidpension under de närmaste åren på grund av en sjukdom eller en skada.
  • du redan har arbetat i många år.
  • du trots sjukdomen eller skadan kan utföra något arbete.
  • du är i arbetsför ålder.
  • du har tjänat minst 41 143,38 euro under de fem senaste åren.

Diskutera saken först på din arbetsplats

Prata med din arbetsgivare och företagsläkaren om hur du klarar av arbetet. Be att ni tillsammans funderar hur du kunde klara av arbetet ännu bättre än tidigare.

Om du inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete, fundera vilket yrke eller vilken arbetsuppgift som kunde passa dig bättre än det nuvarande arbetet.

Be din arbetsgivare och företagsläkare också ta reda på om Kevas yrkesinriktade rehabilitering kunde vara ett lämpligt alternativ för dig.

Många metoder inom yrkesinriktad rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att du i fortsättningen kan ha ett arbete som passar ditt hälsotillstånd bättre.

Yrkesinriktad rehabilitering genomförs i arbete eller genom att studera.

Nedan kan du läsa närmare om olika metoder inom rehabilitering. Någon av dem kan kanske vara lämplig för dig.

Arbetsprövning

Arbetsprövningen sker på arbetsplatsen. Med hjälp av arbetsprövning kan du pröva hur arbetet passar dig.

Du kan också lära dig nya uppgifter.

Planera arbetsprövningen tillsammans med din arbetsgivare och företagshälsovården. Kom överens om arbetsuppgifterna och om hur nya arbetsuppgifter ska läras ut till dig.

Kom också överens om hur länge arbetsprövningen ska pågå. I allmänhet är arbetsprövningen cirka 3 månader lång. Arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar per dag. Det lönar sig vanligen att börja med en ganska kort arbetstid.

Diskutera med din arbetsgivare redan före arbetsprövningen om du efter den kan fortsätta på arbetsplatsen om den nya arbetsuppgiften visar sig vara lämplig för dig.

Under arbetsprövningen bedömer din arbetsgivare och företagshälsovården om den nya arbetsuppgiften är lämplig för dig.

Arbetsträning

Arbetsträningen sker på arbetsplatsen. Under arbetsträningen lär du dig de kunskaper och färdigheter som du behöver i dina nya arbetsuppgifter.

Planera arbetsträningen tillsammans med din arbetsgivare. Kom också överens om vilka nya kunskaper eller färdigheter du måste lära dig för att klara av arbetet.

Arbetsträningen varar vanligen 3–18 månader. Längden beror på hur mycket nytt du måste lära dig.

Kom överens om arbetsträningens längd med din arbetsgivare.

Utbildning

Du kan från Keva få stöd för utbildning om du inte får ett lämpligt arbete genom arbetsprövning eller arbetsträning.

Innan du söker dig till utbildning kolla först med Kevas rehabiliteringsenhet om du har möjlighet att få Kevas stöd för rehabiliteringen. Skicka ett meddelande om detta till Kevas rehabiliteringsenhet via meddelandetjänsten i tjänsten Min pension eller ring Kevas kundtjänst.

När du planerar utbildning, ta reda på om du efter den kan börja i ett arbete som är lämpligt med tanke på din hälsa.

Det nya yrket måste ge dig möjlighet att fortsätta att arbeta så länge som möjligt.

Utbildningen kan till exempel ske i en yrkesskola eller yrkeshögskola. Utbildningen får ta högst fyra år.

Du måste själv söka dig till utbildning på samma sätt som alla andra. Keva ordnar inte en studieplats åt dig.

Keva betalar rehabiliteringspenning till dig under utbildningen. Om du redan får rehabiliteringsstöd från Keva får du ett extra tillägg medan utbildningen pågår.

Läroavtalsutbildning

Du måste ha en arbetsplats för läroavtalsutbildningen. Största delen av studierna och lärandet sker på arbetsplatsen.

Dessutom studerar du vid en läroanstalt sådana kunskaper och färdigheter som du behöver i arbetet.

Ta först reda på om det nya arbetet är lämpligt med tanke på din hälsa.

Gör upp en plan för läroavtalet tillsammans med arbetsgivaren. Kontakta sedan läroavtalsbyrån. Efter det ingår du, arbetsgivaren och en person på läroavtalsbyrån läroavtalet.

Läroavtalsutbildningen tar i allmänhet 1–3 år.

Rehabiliteringshandledarens tjänst

Om du inte vet hur du kan hitta ett nytt arbete eller yrke kan du ta hjälp av en rehabiliteringshandledare.

Rehabiliteringshandledaren kallas ibland rehabiliteringsplanerare eller karriärhandledare. Oavsett vad personen kallas ger hen samma tjänst.

Under handledningen har du möjlighet att prata flera gånger med handledaren.

Handledaren tar tillsammans med dig reda på lämpliga arbetsprövningsplatser eller utbildningar. Du gör också upp en rehabiliteringsplan med rehabiliteringshandledaren. Efter det kan din rehabilitering fortsätta till exempel i arbetsprövning eller utbildning.

Rehabiliteringshandledarens tjänst är gratis för dig. Du kan söka denna tjänst direkt hos Keva efter att du har fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering.

Hur kommer jag till yrkesinriktad rehabilitering?

1. Före ansökan behöver du ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd

Läkarutlåtande B skrivs av en läkare och det innehåller uppgifter om din sjukdom, funktionsförmåga, arbetsförmåga och ditt behov av rehabilitering.

Om du har en arbetsplats

Innan du söker yrkesinriktad rehabilitering be företagshälsovården ordna ett gemensamt möte med dig och din arbetsgivare.

Be din läkare skriva

  • ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd
  • anteckningar om mötet med företagshälsovården och arbetsgivaren.

Om du inte har en arbetsplats

Innan du söker yrkesinriktad rehabilitering diskutera med din läkare hurdant arbete som kunde passa dig och hur du kunde få ett sådant. Be läkaren skriva ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd.

2. Gör ansökan

Gör ansökan om yrkesinriktad rehabilitering i Kevas tjänst Min pension.

Skicka läkarutlåtande B och anteckningarna om mötet med företagshälsovården och arbetsgivaren tillsammans med ansökan till Keva.

Be sedan arbetsgivaren fylla i blanketten ”Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet”.

3. Du får ett beslut från Keva

Efter detta behandlas din ansökan på Keva.

Du får ett beslut inom ungefär tre veckor.

I beslutet står det om Keva beviljar dig yrkesinriktad rehabilitering och hur mycket pengar, alltså rehabiliteringsförmån, du kan få av Keva under rehabiliteringen.

4. Gör upp en rehabiliteringsplan

Innan den yrkesinriktade rehabiliteringen och utbetalningen av pengarna kan börja ska du skicka en rehabiliteringsplan till Keva. Keva ska godkänna planen.

I rehabiliteringsplanen berättar du vad du kommer att göra under rehabiliteringen, alltså om du till exempel kommer att gå på arbetsprövning eller arbetsträning.

Din arbetsgivare eller en karriärcoach kan hjälpa dig med att göra upp rehabiliteringsplanen.

Fyll i ansökan om rehabiliteringsplan i tjänsten Min pension.

5. Rehabiliteringen inleds

Du får ett beslut om rehabiliteringsplanen från Keva.

Efter det kan rehabiliteringen börja, och Keva börjar betala ut rehabiliteringsförmån till dig.

Penningärenden under rehabiliteringen

Under den yrkesinriktade rehabiliteringen betalar Keva rehabiliteringsförmån till dig. Du får alltså rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg.

Du kan redan på förhand beräkna hur mycket pengar du får som rehabiliteringspenning i tjänsten Min pension. Du hittar det här i punkten Pensionskalkylatorer > Beräkning av invalidpension och rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringsförmånen är en beskattningsbar inkomst och du ska skaffa ett eget skattekort för den från Skatteförvaltningen.

Utbetalningen av rehabiliteringsförmånen börjar när arbetsprövningen, arbetsträningen eller studierna börjar.

Kostnadsersättningar

Om rehabiliteringen orsakar kostnader för dig kan Keva ersätta en del av dem.

Kostnaderna kan till exempel bero på resor eller köp av studiematerial. Du får anvisningar för ansökan om kostnadsersättningar från Keva.

Ytterligare information

Du kan läsa mer om yrkesinriktad rehabilitering på Kevas webbplats. Sidan är inte lättläst.

Vid behov kan du också ringa Kevas kundtjänst.