Var fjärde arbetar vid sidan av ålderspension i de vanligaste yrkena i kommunsektorn

Arbetsliv Undersökningar och statistik
Arbetsliv Undersökningar och statistik

Kevas forskningsrapport skissar upp en bild av arbete vid sidan av pension bland pensionstagarna i den offentliga sektorn.

I undersökningen granskades hur arbete utförs vid sidan av pension i olika pensionsslag i kommunsektorn, hos staten samt inom kyrkan och FPA 2011–2020.

Inom vården och undervisningen arbetar var fjärde vid sidan av ålderspension

Arbete vid sidan av ålderspension är relativt vanligt i kommunsektorn och i synnerhet i de största yrkesgrupperna. Inom vården (26 %) och undervisningen (24 %) arbetade var fjärde pensionstagare under 68 år vid sidan av ålderspension år 2020. Inom småbarnspedagogiken var andelen 17 procent.

I kommunsektorn kombineras arbete och pension också i en allt högre ålder. I åldersgrupperna över 64 år har arbete vid sidan av pension blivit betydligt vanligare under de senaste åren, och ökningen har varit särskilt stor i åldersgruppen 66–67 år.

Också i de vanligaste yrkesgrupperna i kommunsektorn, dvs. vården, undervisningen och småbarnspedagogiken har det blivit allt vanligare att arbeta vid sidan av pensionen i en allt högre ålder. Den högre allmänna pensionsåldern syns i alla yrkesgrupper.

Kommunsektorn har haft personliga pensionsåldrar som är lägre än den allmänna pensionsåldern och som för sin del kan öka arbetet vid sidan av pensionen i synnerhet i fråga om ålderspension.

Med beaktande av alla pensionsslag (ålders- och invalidpensioner) arbetade nästan 24 000 personer i kommunsektorn vid sidan av pensionen år 2020. I kommunsektorn var det totala antalet pensionstagare under 68 år då drygt 117 000.

Även om antalet pensionstagare i kommunsektorn har sjunkit under årtiondet 2011–2020 har antalet personer som arbetar vid sidan av pensionen samtidigt ökat något. Bland personer under 68 år som fick ålderspension arbetade i snitt 7 procent vid sidan av pensionen under ifrågavarande period, och 89 procent av de personer som fick delinvalidpension. Ökningen var markant i synnerhet bland mottagarna av delinvalidpension, medan antalet ålderspensionstagare har stabiliserat sig under granskningsperioden.

Perioderna med arbete parallellt med pension var under granskningsperioden 2011–2020 i kommunsektorn längst i fråga om delinvalidpensioner, där perioderna var i genomsnitt 29 månader. I fråga om ålderspensioner var motsvarande siffra 6 månader.

- Omkring en femtedel av kommunsektorns pensionstagare under 68 år som var föremål för granskning arbetar vid sidan av pensionen, det är alltså ett betydande fenomen. Att kombinera pension och arbete är vanligast i de sektorer som lider av brist på arbetskraft och fenomenet kan fortfarande öka i synnerhet bland ålderspensionstagarna, säger Kevas chefsekonom Joonas Rahkola.

- Det är intressant att pensionerna är högre hos de personer som arbetar vid sidan av pensionen. Det kan å ena sidan vittna om längre och stabilare karriärer men å andra sidan också om att arbetet utförs eftersom det motiverar och inte på grund av liten pension.

Statistikanalytiker Janne Salonen som har upprättat undersökningen om arbete vid sidan av pension i den offentliga sektorn betonar en närmare granskning av delinvalidpensioner.

- Sysselsättning av partiellt arbetsföra är en separat fråga. Det finns skäl att undersöka vilka faktorer på olika arbetsplatser och verksamhetsställen och i deras resurser och verksamhetssätt som bäst kunde stödja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och därefter bestående återgång till arbetet, säger Salonen.

Antalet personer som arbetar vid sidan av pensionen hos staten har sjunkit

Antalet pensionstagare hos staten har minskat avsevärt redan en längre tid. Också antalet pensionstagare som arbetar har sjunkit med 17 procent under 2011–2020 även om antalet har stabiliserat sig under de senaste åren.

Hos staten arbetade av pensionstagarna under 68 år i genomsnitt 9 procent vid sidan av ålderspension under det årtionde som granskades, 85 procent av mottagarna av delinvalidpension. I likhet med kommunsektorn förklaras andelen mottagare av ålderspension som arbetar delvis genom de personliga pensionsåldrarna som är lägre än den allmänna pensionsåldern och som gör det möjligt att fortsätta karriären vid sidan av pensionen bättre än för personer som inte har en personlig pensionsålder.

Undervisningen är den vanligaste yrkeskategorin inom staten och inom den är det också vanligast att arbeta parallellt med pension. En del av kommunalt anställda lärare födda före 1970 är pensionsförsäkrade hos staten. År 2020 hade 24 procent av de personer inom undervisningssektorn som fick ålderspension ett arbete vid sidan av pensionen. Bland de andra yrkesgrupperna kan man nämna universitetsanställda och forskare, 18 procent, samt militärer och gränstjänstemän, 10 procent.

Hos staten var perioderna med arbete parallellt med pension längst i fråga om delinvalidpensioner, i genomsnitt 30 månader. I fråga om ålderspension var motsvarande siffra 7 månader, alltså ungefär samma som i kommunsektorn.

Arbete vid sidan av ålderspension vanligast inom kyrkan och FPA

Enligt undersökningen arbetade 14 procent av kyrkans och FPA:s ålderspensionstagare under 68 år vid sidan av pensionen. Arbete vid sidan av pension är alltså betydligt vanligare än i kommunsektorn eller hos staten. Av mottagarna av delinvalidpension hade 88 procent ett arbete, och 41 procent av mottagarna av rehabiliteringsstöd.

Antalet personer som arbetar vid sidan av pensionen har sjunkit med en tredjedel efter 2011 inom kyrkan och FPA. Under de senaste åren har nedgången emellertid planat ut och antalet har stabiliserat sig. Åldersstrukturen uppvisar en svag betoning på över 63-åringar, vilket motsvarar höjningen av pensionsåldern.

Inom kyrkan är många yrken ett kall vilket för sin del kunde förklara de långa yrkeskarriärerna och fortsättning i arbetet vid sidan av ålderspension. Det är vanligast bland präster (16 %), fastighetsskötare (14 %), klubbledare (14 %) och diakoner (14 %).

Perioderna med arbete parallellt med pension var inom kyrkan och FPA 12 månader, alltså betydligt längre än i den övriga offentliga sektorn. Perioderna med arbete parallellt med pension var längst i fråga om delinvalidpensioner, i genomsnitt 30 månader.

En fortsatt undersökning behövs

Statistikanalytiker Salonen säger att en fortsatt undersökning om arbete vid sidan av pension behövs för att man ska kunna kartlägga vad som motiverar arbetstagarna samt arbetsgivarnas inställning till arbete vid sidan av pension.

- Målet med pensionsreformerna har varit att förlänga yrkeskarriärerna och det ser ut att ha lyckats i flera uppgifter i den offentliga sektorn. Det finns tydligt många yrkesgrupper i den offentliga sektorn där det är vanligt med arbete vid sidan av ålderspension men i en del yrken är det sällsynt. Man kunde fundera på orsakerna till det här och huruvida någonting kunde ändras på arbetsplatserna för att allt fler erfarna arbetstagare ska uppleva att fortsättning i arbete är ett meningsfullt alternativ, konstaterar Salonen.

- Även om sysselsättningsgraden för personer över 60 år har utvecklats positivt i Finland är den fortfarande lägre än i övriga Norden. Utöver att pensioneringen senareläggs kan sysselsättningen öka genom att arbete vid sidan av pensionen blir vanligare, säger chefsekonom Rahkola.

Forskningsrapport: Työssä ja eläkkeellä julkisella sektorilla vuosina 2011 - 2020 (på finska)

Sammanfattning av undersökningen (på finska)

Ytterligare information:

Statistikanalytiker Janne Salonen, tfn 040 922 7231
Chefsekonom Joonas Rahkola, tfn 040 539 0550