Välfärdsområden

Sote uudistus sairaanhoitajat 330x220.jpgTotalt över 260 000 arbetstagare i kommunsektorn övergick till välfärdsområdena. Omkring 99 000 personer inom social- och hälsovården övergick från kommunerna. Antalet arbetstagare som fortsätter i kommunerna är cirka 187 000.

Social- och hälsovårdsreformen inverkar inte på pensionsskyddet för personalen i välfärdsområdena eller de arbetstagare som fortsätter i kommunerna. Läs mer om social- och hälsovårdsreformen https://soteuudistus.fi/sv/framsida

Vi på Keva står till din tjänst – kontakta oss

Vi stöder kommunerna och samkommunerna samt arbetsgivarna i de nya välfärdsområdena i social- och hälsovårdsreformen genom att tillhandahålla information, stöd och tjänster för att stödja ledningen, arbetspensionsförsäkringen och arbetshälsan.

Varje välfärdsområde betjänas av ett kompetent multiprofessionellt team och en egen namngiven kundchef som ansvarar för samarbetet.

Vår sakkunskap står till välfärdsområdenas förfogande i frågor kring pensionsförsäkring, våra tjänster, arbetsmiljöledning, yrkesinriktad rehabilitering och lösningar för arbetsförmågan.

Också till synes små frågor eller ett behov av att klargöra läget är en tillräcklig orsak att kontakta Keva.

Kundcheferna för välfärdsområdena

Varje välfärdsområde betjänas av ett kompetent multiprofessionellt team och en egen namngiven kundchef som ansvarar för samarbetet. Också till synes små frågor är en tillräcklig orsak att kontakta Keva, vare sig ditt ärende gäller pensionsförsäkring, arbetsmiljöledning, lösningar för arbetsförmågan, rehabilitering, personalens pensionsskydd eller Kevas tjänster. Kontakta din kundchef, som hjälper dig att hitta de rätta lösningarna.

Kolla uppgifterna om kundchefen för ditt välfärdsområde nedan.

Södra Karelens välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Södra Österbottens välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Södra Savolax välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Jorma Rautakoski

jorma.rautakoski(snabel-a)keva.fi

Östra Nylands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Kajanalands välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Egentliga Tavastlands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Mellersta Finlands välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Mellersta Nylands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Kymmenedalens välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Lapplands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Västra Nylands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Birkalands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Österbottens välfärdsområde

Jorma Rautakoski

jorma.rautakoski(snabel-a)keva.fi

Norra Karelens välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Norra Österbottens välfärdsområde

Jorma Rautakoski

jorma.rautakoski(snabel-a)keva.fi

Norra Savolax välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Päijänne-Tavastlands välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Satakunta välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Vanda och Kervo välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Välfärdsområdenas och kommunernas avgiftsstruktur från ingången av 2023

Utöver lönebaserad pensionsavgift betalar kommunerna och välfärdsområdena en utjämningsavgift från ingången av 2023. Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totala belopp årligen på framställning av Kevas fullmäktige.

Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, andelslag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas.

Ytterligare information om medlemssamfundens pensionsavgifter och utjämningsavgiften finns på vår webbplats Information om pensionsavgifter.

Anmälan av uppgifter till inkomstregistret vid överföring av personal

På den här sidan finns information om anmälan till inkomstregistret i samband med personalöverföringar till välfärdsområdena.

Informationen uppdateras regelbundet och det lönar sig att spara sidans adress i webbläsaren och följa med uppdateringarna.

Det pensionsarrangemangnummer som används vid anmälan av uppgifter för personer som övergår till välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar byts, och därför anmäls giltigheten för anställningen inte som en enhetlig tid till inkomstregistret.

Beakta i god tid de åtgärder som krävs vid anmälan av uppgifterna till inkomstregistret och gå vid behov igenom deras konsekvenser för lönesystemet med leverantören av lönesystemet.

Anmälan av anställningens giltighetstid vid förändringar

Anställningens giltighetstid för en person som överförs och som har anmälts med kommunens/samkommunens pensionsarrangemangnummer ska anmälas som avslutad (slutdatumet är i regel 31.12.2022).

 • För en person som överförs ska en ny giltighetstid för anställningen anmälas från och med följande dag (i regel 1.1.2023) med välfärdsområdets eller välfärdssammanslutningens pensionsarrangemangnummer och identifieraren för betalarens underorganisation enligt Kevas anmälarkoder (Kevas underorganisation).
 • Om en person har oavlönad ledighet vid övergången till anställning hos välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen ska välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen anmäla anställningsuppgifterna till inkomstregistret genast i samband med förändringen med en löneuppgiftsanmälan utan inkomst.

Läs detaljerade anvisningar för anmälan av giltighetstiden för anställningar och retroaktivt betalda inkomster i olika situationer.

Anvisning för anmälan av uppgifter vid förändringar.pdf (128 kb)

 

Exempel på utmaningar vid anmälan till inkomstregistret i samband med vårdreformen vid årsskiftet

1)

I samband med förändringen vid årsskiftet har ett avbrott i anställningens giltighetstid anmälts enligt Kevas anvisningar till inkomstregistret. Personen har emellertid fortfarande andra giltiga anställningar med olika startdagar under samma pensionsarrangemang i arbetspensionsbranschens intjäningssystem, och slutdatum saknas för dessa. Det här kan till exempel bero på så kallade interna överföringar i lönesystemet.

Situationen korrigeras i intjäningssystemet när ett slutdatum anmäls till inkomstregistret också för dessa anställningar som anmälts med olika startdagar till exempel genom att korrigera den senaste anmälan med ifrågavarande startdag.

2)

I samband med förändringen vid årsskiftet har ett avbrott i anställningens giltighetstid anmälts enligt Kevas anvisningar till inkomstregistret. Slutdatumet har dock anmälts med en löneuppgiftsanmälan i vilken OffPL-inkomster inte har anmälts eller i vilken uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring ”Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)” har använts. Då överförs uppgifterna/slutdatumet inte till intjäningssystemet.

Situationen korrigeras i intjäningssystemet när man till inkomstregistret anmäler slutdatumet till exempel genom att korrigera den senaste anmälan där inkomster som omfattas av OffPL har anmälts.

3)

I samband med förändringen vid årsskiftet har ett avbrott i anställningens giltighetstid anmälts enligt Kevas anvisningar till inkomstregistret. Efter det har en tidigare anmälan korrigerats i vilken slutdatum inte har anmälts, och denna anmälan har i samband med korrigeringen inte kompletterats med slutdatum. På grund av detta raderas slutdatumet för den anställning som registrerats i arbetspensionsbranschens intjäningssystem från intjäningssystemet. Keva har ingen möjlighet att avgöra om det är fråga om en situation enligt exemplet eller om det faktiskt är meningen att slutdatumet ska raderas som en felaktig uppgift.

Situationen korrigeras i intjäningssystemet när ett slutdatum anmäls till inkomstregistret genom att korrigera den senaste anmälan. Slutdatumet ska anmälas i varje anmälan efter att det för första gången har anmälts.

4)

En person har under förändringen vid årsskiftet varit på oavlönad ledighet men ett avbrott i hens anställning enligt Kevas anvisning har inte överförts från intjäningssystemet till inkomstregistret – antagligen eftersom ingen lön har betalats till hen.

Om uppgifterna inte kan överföras från lönesystemet ska avbrottet i anställningens giltighetstid och en fortsättning på den från följande dag under välfärdsområdets/välfärdssammanslutningens pensionsarrangemang anmälas via inkomstregistrets e-tjänst med en ny anmälan utan inkomster.

Identifierare för underorganisation enligt Kevas anmälarkoder

 • När arbetsgivaren anmäler uppgifter om anställningar som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) till inkomstregistret är till exempel pensionsarrangemangnumret och Kevas underorganisation (en aktör som självständigt skickar löneuppgiftsanmälningar till inkomstregistret) obligatoriska uppgifter. Se också Kevas övriga obligatoriska uppgifter i Kevas anvisningar.
 • Om en stor organisation såsom ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning använder fler än en obligatorisk Kevas underorganisation kan det till exempel bli lättare att granska grunderna för fakturorna på pensionsförsäkringsavgifter.
 • Om välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen vill använda fler än en obligatorisk Kevas underorganisation, ska de önskade underorganisationerna meddelas till Keva genom ett meddelande i meddelandetjänsten i Kevas webbtjänst för arbetsgivare med Anställningar och inkomster som ämne, eller per e-post till adressen tyonantajatiedot@keva.fi.
 • Märk att ett eget material ska skickas till inkomstregistret över alla Kevas underorganisationer.
 • Om arbetsgivaren har flera Kevas underorganisationer kan arbetsgivaren enligt avtal få en separat faktura på pensionsförsäkringsavgiften för en enskild underorganisation.

Familje- och närståendevård

 • I samband med vårdreformen övergår ansvaret för anordnande av familje- och närståendevård som ett uppdragsförhållande från kommunerna till välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

 • Anvisningarna ovan för avslutande av giltigheten för fortlöpande anställningar och anmälan av en ny giltighetstid vid förändringar gäller också dessa anställningar.

 • Familje- och närståendevårdarna försäkras enligt OffPL endast om ett uppdragsavtal har ingåtts mellan vårdaren och ifrågavarande kommun eller välfärdsområde. Detta gäller också de fall då löneutbetalningen och anmälan till inkomstregistret för familje- och närståendevårdaren sköts av en privat serviceproducent eller extern aktör med vilken arbetsgivaren har ingått ett avtal.

 • Externa aktörer använder vid anmälan av familje- och närståendevårdarnas uppgifter till inkomstregistret välfärdsområdets eller välfärdssammanslutningens pensionsarrangemangnummer och den Kevas underorganisation som fastställts för aktören som fungerar som betalningsställe och får en egen faktura.

 • Keva har meddelat till de externa aktörerna Kevas nya aktörsspecifika underorganisationer för respektive välfärdsområde och välfärdssammanslutning.

Övriga viktiga saker att beakta

 • Eventuella inkomster som betalats retroaktivt ska anmälas till inkomstregistret i enlighet med betalningsprincipen enligt betalningsdagen.
 • Det pensionsarrangemangnummer och Kevas underorganisation som används i anmälan ska vara i kraft på den anmälda betalningsdagen. Då kan löneuppgiftsanmälan överföras till inkomstregistret.
 • Information om anmälan av uppgifter om de anställningar som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn finns i anvisningen på Kevas webbplats samt i koduppsättningen och nyhetsbreven.
 • Inkomstregistrets detaljerade anvisningar för anmälan finns här. Ta också del av den information som inkomstregistret publicerat för välfärdsområdena. (https://vero.fi/sv/inkomstregistret/)
 • Inkomstregistret rekommenderar att arbetsgivaren i löneuppgiftsanmälningarna anmäler uppgifter om arbetstagarnas arbetsställen i de nya välfärdsområdena.

Läs också nyheten: Anmälan av uppgifter till inkomstregistret i samband med vårdreformen

Vi tillhandahåller information

Du kan granska de centrala nyckeltalen om personalen i kommunsektorn i en dynamisk nätrapport med perspektiv på den personal som överförs till välfärdsområdena och de arbetstagare som fortsätter i kommunerna. Uppgifterna i rapporten kan jämföras till exempel mellan olika regioner.

Nyhet: Övergången till välfärdsområden förutsätter förändringsledning och en gemensam lägesbild

I rapporten samlas de data i Kevas register som är centrala för personal- och ekonomiplaneringen och arbetsmiljöledningen, inklusive

• pensioneringsprognoser
• data om personal som gått i pension
• grunder för arbetsoförmåga
• ansökningar om invalidpension samt
• t.ex. en analys av behovet av arbetskraft.

Ta del av Kevas rapport: Centrala nyckeltal om personalen i kommunsektorn med perspektiv på den personal som överförs till välfärdsområdena och de arbetstagare som fortsätter i kommunerna (rapporten är på finska).

Kommunsektorns statistik per arbetsgivare finns i vår tjänst Nyckeluppgifter.

Vi har samlat information om kostnaderna för arbetsoförmåga i organisationer inom social- och hälsovården och kommunsektorn på webbplatsen Keva tutkii (se fliken ”Työkyvyttömyyskustannukset”) https://kevatutkii.keva.fi/

Forskningsdata om arbetshälsan inom social- och hälsovården och på andra arbetsplatser i den offentliga sektorn finns i vår forskningsrapport (pdf).

Våren 2022 kartlägger vi konsekvenserna av vårdreformen för arbetshälsan som en del av undersökningen Arbetshälsan i den offentliga sektorn.

Led personalens arbetsförmåga i förändringen

Organisationsförändringar inverkar också på personalens arbetshälsa och karriärer.

I krävande förändringssituationer är det viktigt att stödja personalen och utveckla verksamhetsmodeller för arbetsmiljöledning och ledning av arbetshälsan så att de motsvarar den nya organisationens krav. Kvaliteten hos arbetsmiljöledningen inverkar direkt på välfärdsområdenas ekonomi. Det är ytterst viktigt att utveckla arbetsmiljöledningen för att välfärdsområdena ska lyckas i sitt mål att förbättra tillgången till och kvaliteten hos vården för finländarna samtidigt som kostnaderna hålls i schack.

Arbetsmiljöledning vid förändringen

 • förutse och identifiera risker i anslutning till arbetsförmågan och kostnader för arbetsoförmåga utifrån föreliggande data
 • utforma och förnya modellerna för arbetsmiljöledning och ledning av arbetshälsan och stödet för arbetsförmåga så att de motsvarar den nya operativa miljön och bildar en del av den verksamhet som inleds och vardagen på arbetsplatsen
 • rikta in företagshälsovårdens åtgärder mot identifierade risker för arbetsförmågan och mot behovet av stöd för arbetsförmågan i förändringssituationer.

Processer för arbetsförmågan vid organisationsförändringar

Ska din arbetstagare övergå till ett välfärdsområde men har utmaningar med arbetsförmågan eller med att klara av arbetet? Eller är hen sjukskriven, i rehabilitering eller får rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd, eller har man gjort arbetsarrangemang för att stödja arbetstagarens arbetsförmåga?

Se vår anvisning till arbetsgivaren:

Partiellt arbetsföra och organisations_förändring.pdf (4088 kb) Processer för arbetsförmågan och överföring av data vid organisations_förändring.pdf (419 kb)

Tjänster för arbetsmiljöledning som stöd för förändringen

Utnyttja vår sakkunskap, våra omfattande nätverk och verktyg som grundar sig på forskningsdata som stöd för arbetsmiljöledningen. Våra tjänster är avgiftsfria för arbetsgivarna.

Planera en lämplig servicehelhet tillsammans med er kundchef – kontaktuppgifterna finns på förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare.

Inlärningsmiljö

Vår tjänst Inlärningsmiljö innehåller mångsidigt material bland annat som stöd för cheferna vid förändringar samt för hur cheferna ska kunna stödja sitt team i förändringssituationer.

Du kan använda inlärningsmaterialet när och var du vill. Du får tillgång till Inlärningsmiljön genom att beställa koder till den i webbtjänsten för arbetsgivare.

Du kan beställa användarrätt till vem som helst i din organisation. Du kan använda Inlärningsmiljön med alla terminaler, också mobilt – du behöver endast en webbläsare och ett användarnamn.

Vi har samlat allt material som kan utnyttjas vid beredningen av välfärdsområdena i inlärningshelheten "Muutoksen tuki sote-uudistukseen".

Arbetstagarnas förändringsberedskap kan också stödjas genom karriärledning och cheferna får stöd för att leda förändringen. Bekanta dig gärna med karriärledning med hjälp av inlärningshelheten "Työurajohtaminen".

I Inlärningsmiljön kan du självständigt när och var som helst studera arbetsmiljöledning och utveckla verksamheten i din organisation. Tjänsten är avgiftsfri och användningen är inte begränsad. En beskrivning av alla inlärningshelheter, anvisningar för ibruktagande av tjänsten och tips för utnyttjande av innehållet finns vår webbplats.

Utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning

Välfärdsområdenas utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning är avsett för arbetshälsochefer och samordnare för arbetsförmågan eller personer med motsvarande uppgifter i välfärdsområdena. Anmäl dig till nätverket genom att kontakta kundchefen för ditt välfärdsområde.

Personalenkät som stöd för vårdreformen

I början av 2022 publicerar vi en digital enkät om vårdreformen som är tillgänglig för alla våra arbetsgivarkunder. Läs mer om andra enkäter på vår webbplats.

Arbetslivsutvecklingsprojekt

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn, i organisationer inom social- och hälsovården och inom välfärdsområdena som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens. Vi stöder arbetsgivarna vid utvecklingen av strategisk arbetsmiljöledning och målet är att minska risken för arbetsoförmåga.

Du kan läsa mer om de projekt som tidigare beviljats finansiering, om kriterierna och ansökningsprocessen på vår webbplats.

360-tjänst för arbetsmiljöledning

360-tjänsten för arbetsmiljöledning är avsedd som ett verktyg för planering av stöd vid förändringen i synnerhet för de personer som ansvarar för personalledning i organisationen. Tjänsten ger snabbt och resurseffektivt en bild av arbetsmiljöledningens nuläge.

Du får information om bland annat

 • hur arbetsmiljöledningen genomförs i ledningskedjan
 • hur de främjande och förebyggande åtgärderna inom tidigt stöd stärker arbetsförmågan och fungerar som en del av stödet vid förändringar
 • hur man i ett tidigt skede kan reagera på signaler om att arbetet inte löper och att arbetsförmågan blivit nedsatt
 • hur företagshälsovårdssamarbetet svarar mot organisationens behov.

Ytterligare information får du av din kundchef. Kontaktuppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Projektet Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv är ett projekt om arbetsförmågan som genomförs i den offentliga sektorn och som har främjande av arbetsförmågan hos de anställda i den offentliga sektorn som mål. Projektet hjälper organisationer i den offentliga sektorn att återhämta sig från coronapandemin och ökningen av riskerna för arbetsoförmåga. Inom ramen för projektet utvecklas allt bättre verktyg som stöd för arbetsmiljöledningen. Utvecklingsarbetet och förändringen genomförs tillsammans med arbetsgivare i den offentliga sektorn. Läs mer om projektet Hållbart arbetsliv.

Anordnande av företagshälsovårdstjänster i välfärdsområdena

Vad bör beaktas vid anordnande av företagshälsovårdstjänster i välfärdsområdena?

Vi har gjort upp en lista över frågor som med fördel kunde redas ut för att skapa en bild av arbetsförmågan hos den personal som överförs till välfärdsområdena och de behov som hänför sig till företagshälsovården. Målet är att rikta företagshälsovårdsverksamheten effektivt och så att den svarar mot arbetsgivarens behov.

Ladda ned checklistan välfärdsområdenas checklista för anordnande av företagshälsovårdstjänster ( pdf) >>

Ordnande av företagshälsovårdstjänster i välfärdsområdena.pdf (166 kb)

Avtal om företagshälsovård inom välfärdsområdena

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet sammanställt en promemoria (13.5) om huvudpunkterna i fråga om överföringen av avtal. Ta del av promemorian på KT:s webbplats ”Avtal om företagshälsovård inom välfärdsområdena” (kt.fi).

Ska ni skaffa företagshälsovårdstjänster?

Ta del av Hansels samordnade upphandlingar av företagshälsovårdstjänster: Hansel.fi

Överväger du bolagisering?

Följande organisationer är Kevas medlemssamfund direkt med stöd av lag:

 • kommuner
 • samkommuner
 • välfärdsområden
 • välfärdssammanslutningar samt
 • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT (listan är inte uttömmande)

Också följande organisationer kan ansluta sig som medlemssamfund till Keva:

 • ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av ovannämnda medlemssamfund eller av föreningar, stiftelser, andelslag eller aktiebolag som anslutit sig som medlemssamfund i Keva
 • ett andelslag vars alla medlemmar är ovannämnda medlemssamfund
 • aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera medlemssamfund som enligt lag har pensionsförsäkrats hos Keva har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) (finlex.fi) och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa
 • aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera medlemssamfund som enligt lag har pensionsförsäkrats hos Keva har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett medlemssamfund i Keva.

Om du funderar på att bolagisera funktioner, kontakta våra experter i god tid.

Vi reder tillsammans ut hur den eventuella bolagiseringen inverkar på pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd.

Ytterligare information om inverkan av bolagisering på personalens pensionsskydd finns på vår webbplats.

Pensionsförmåner vid överföring av personal

Överföringen från kommuner och samkommuner till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar av uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och den personal som utför dem ska betraktas som överlåtelse av rörelse.

Överföringen till ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning av kuratorer och psykologer inom elevhälsan som är anställda av kommunen eller samkommunen ska också betraktas som överlåtelse av rörelse.

Som överlåtelse av rörelse betraktas även överföring av den personal som utför stöduppgifter, om minst hälften av arbetsuppgifterna består av stöduppgifter till de uppgifter som avses i lagen.

Om ett avtal om köpta tjänster med en privat tjänsteproducent är ogiltigt eller om välfärdsområdet till vilket avtalet överförts säger upp avtalet, överförs social- och hälsovårdspersonalen och personal som utför stöduppgifter enligt 2 mom. till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse när avtalet upphör, om personal tidigare med stöd av avtalet om köpta tjänster har övergått i tjänsteproducentens tjänst. Giltigheten av tilläggspensionsförmåner ska i dessa fall granskas separat.

Anställningens kontinuitet

Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna blir medlemssamfund i Keva, vilket betyder att arbetspensionsförsäkringen i samband med personalöverföringen kvarstår hos Keva. Också aktiebolag, föreningar, andelslag och stiftelser kan under vissa förutsättningar ansluta sig som medlemssamfund till Keva.

Pensionsförmånerna kvarstår

När anställningarna hos den personal som överförs fortsätter kontinuerligt utan avbrott inom pensionslagen för den offentliga sektorn, kvarstår tilläggspensionsförmånerna samt de personliga och yrkesbaserade pensionsåldrarna.

Ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring

Kevas medlemssamfund kan teckna ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring för arbetstagare hos Keva. Ekonomiskt stöd är en engångsersättning som betalas efter att en kommunalt anställd avlidit.

 

Det ekonomiska stödet omfattar arbete som utförts i arbetsavtals- och tjänsteförhållande samt veterinärers åtgärdsarvoden. Närstående- och familjevårdare, förtroendevalda eller uppdragsavtal omfattas inte av ekonomiskt stöd.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd fastställs på Keva på så sätt att kostnaderna för systemet fördelas i efterskott för varje kalenderår mellan de medlemssamfund som tecknat förmånen hos oss i proportion till de löner de betalat.

Avgiften för ekonomiskt stöd för föregående kalenderår fastställs i januari. Inga förskott betalas för ekonomiskt stöd.

År 2021 utgjorde kostnaden för ekonomiskt stöd 0,024871610 % av lönesumman för de medlemssamfund som har tecknat förmånen hos oss. År 2023 uppskattar vi att kostnaden för ekonomiskt stöd understiger 0,033 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd.

Vi erbjuder ett enkelt och förmånligt alternativ till försäkringsbolagens grupplivförsäkring! Kontakta kundchefen för ditt välfärdsområde eller läs mer på vår webbplats.