Invalidpension – på lätt svenska

Selko-merkki_ruotsi_mv_png-200x161.gif

Du kan få invalidpension om du har en sjukdom eller en skada som varar i över ett år och som gör att du inte kan arbeta.

Invalidpension kallas ibland sjukpension. Det betyder samma sak.

Om du är sjuk en längre tid, blir du sjukskriven. Du får då vanligen först sjukdagpenning från FPA i cirka ett års tid. Efter att du har fått sjukdagpenning i 150 vardagar får du ett brev från FPA. I brevet finns information om rehabilitering och pension.

Läs mer om sjukdagpenning på FPA:s sida Sjukdagpenning 

Vem kan få invalidpension från Keva?

Du kan ansöka om invalidpension om du inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller en skada.

Du kan ansöka om invalidpension hos Keva om du har arbetat i en kommun, ett välfärdsområde, hos staten, kyrkan eller Finlands Bank.

Ibland får man inte invalidpension även om man ansöker om det.

Följande saker inverkar på om du kan få invalidpension:

  • hurdan sjukdom eller skada du har
  • vilket arbete du har haft
  • hur sjukdomen eller skadan påverkar ditt arbete
  • om du kan få arbetsförmågan tillbaka med hjälp av behandling eller rehabilitering.

På Keva bedömer vi din sjukdom, skada och arbetsförmåga utifrån läkarutlåtanden. Därför behöver vi ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd.

Rehabiliteringsstöd är en invalidpension för viss tid

Ibland kan man få invalidpension för en viss tid, till exempel ett år. Då heter pensionen rehabiliteringsstöd.

Du kan få rehabiliteringsstöd om vi på Keva bedömer att du kan få din arbetsförmåga tillbaka med hjälp av behandling och rehabilitering. Målet är att du kan återvända till arbetet efter rehabiliteringsstödet.

Delinvalidpension passar dig om du kan jobba deltid

Om du har en sjukdom eller skada men ännu kan arbeta lite, kan du få delinvalidpension. Då kan du jobba en del av tiden, och får också pension.

Läs mer på sidan Delinvalidpension – på lätt svenska

Invalidpensionens och rehabiliteringsstödets belopp

Invalidpensionens belopp, alltså hur stor summa pengar du får, påverkas av hur stor lön du har haft och hur länge du har arbetat.

Beloppet för invalidpension för viss tid, alltså rehabiliteringsstöd, är lika stort som invalidpensionen.

Om Keva beviljar dig invalidpension ser du i beslutet hur mycket invalidpension du får.

Om du på förhand vill kolla en uppskattning av hur mycket invalidpension du kommer att få kan du göra det i Kevas tjänst Min pension. Gå till punkten Pensionskalkylatorer. Välj sedan Beräkning av invalidpension och rehabiliteringspenning.

Du måste betala skatt på invalidpensionen. Du ska skaffa ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen.

Logga in i tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.) Du loggar in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Så här ansöker du om invalidpension och rehabiliteringsstöd

1. Du får först sjukdagpenning från FPA

Om du är sjuk en längre tid, får du först sjukdagpenning från FPA i ungefär ett års tid.

Läs mer om sjukdagpenning på FPA:s sida Sjukdagpenning 

2. Före ansökan om invalidpension behöver du ett läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd

Be din företagsläkare eller någon annan läkare skriva ett B-utlåtande. I B-utlåtandet finns uppgifter om din sjukdom, funktionsförmåga och arbetsförmåga. Keva måste få ett B-utlåtande för att kunna behandla din ansökan.

Du kan också lägga till andra utredningar eller intyg om din hälsa till ansökan.

3. Gör ansökan hos Keva

Ansök om invalidpension omkring tre månader innan FPA:s sjukdagpenning upphör.

Gör ansökan om invalidpension i Kevas tjänst Min pension.

Skicka ett läkarutlåtande B som har skrivits av en läkare tillsammans med ansökan.

Logga in i tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.)
Du loggar in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du också ansöka om pension med en pappersblankett. Du kan ringa Kevas kundrådgivning för att få en pappersblankett. Telefonnumret är 020 614 2868. Skicka ansökan och bilagorna till adressen Keva, 00087 KEVA.

4. Be din arbetsgivare fylla i en blankett

Be din arbetsgivare fylla i blanketten ”Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet”.

Blanketten och anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på Kevas webbplats: Då din arbetstagare går i pension eller börjar rehabilitering. (Sidan är inte på lätt svenska.)

5. Du får ett beslut från Keva

Keva skickar ett beslut till dig efter att ansökan har behandlats. I beslutet står det om Keva beviljar dig invalidpension.

Om Keva beviljar dig invalidpension ser du i beslutet hur mycket invalidpension du får.

Du ska skaffa ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen.

Läs mer om skattekort på Skatteförvaltningens webbplats (skatt.fi) (Sidan är inte på lätt svenska.)

Om Keva inte beviljar dig invalidpension och du inte har något arbete, anmäl dig hos Arbets- och näringsbyrån. Efter det kan du söka arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan.

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Keva kan du söka ändring, alltså överklaga beslutet. När du får beslutet får du också en bilaga där det står hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.

Du kan arbeta samtidigt med invalidpension

Du kan arbeta samtidigt som du får invalidpension eller rehabiliteringsstöd.

I Kevas förhandsbeslut står det hur stor din lön eller hur stora dina inkomster får vara under en månad. Det kallas inkomstgräns.

Det har ingen betydelse var du arbetar. Du kan arbeta antingen hos din tidigare arbetsgivare eller en ny arbetsgivare. Du kan också arbeta som företagare eller lantbruksföretagare.

Inkomstgränsen gäller alla följande inkomster:

  • löner plus tillägg som arbetsgivaren betalar
  • semesterpenningar och ersättningar som arbetsgivaren betalar
  • företagarinkomster
  • arvoden för familje- och närståendevård.

Om du redan får invalidpension eller rehabiliteringsstöd, ser du din inkomstgräns i Kevas tjänst Min pension.

Om din lön är större än inkomstgränsen

Kolla i texten ovan vilka inkomster din inkomstgräns gäller.

Om dina inkomster är större än inkomstgränsen i minst tre månader slutar Keva betala ut din pension. Pension betalas alltså inte ut till dig. Detta kallas att pensionen lämnas vilande.

Om du redan på förhand vet att dina inkomster blir större än inkomstgränsen i mer än två månader i rad, meddela det genast till Keva. Keva slutar betala ut din pension från och med början av den månad då dina inkomster är större än inkomstgränsen.

När dina inkomster igen minskar och inte längre överskrider inkomstgränsen, meddela det till Keva. Efter det börjar Keva betala ut pension till dig igen.

Om du arbetar och dina inkomster är större än inkomstgränsen över två år slutar Keva helt och hållet att betala ut pension till dig.

Ålderspension efter invalidpension

När du når din egen ålder för ålderspension ändras invalidpensionen automatiskt till ålderspension. Du behöver inte ansöka om ålderspension skilt. Din ålderspension är lika stor som din invalidpension. Summan pengar du får ändras alltså inte.

Du kan kolla din pensionsålder i Kevas tjänst Min pension.

Logga in i tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.)
Du loggar in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du har arbetat samtidigt som du har lyft invalidpension har du tjänat in ny pension. Den här nya pensionen ska du ansöka om skilt hos Keva. Du kan ansöka om pension när du har uppnått din pensionsålder och ditt arbete har upphört. Ansök om pensionen med ansökan om ålderspension.

Mer information

Vid behov kan du ringa Kevas kundtjänst.
Kontaktuppgifter till Kevas kundtjänst

I Kevas nättjänst Min pension kan du sköta alla dina pensionsärenden
Tjänsten Min pension (Tjänsten är inte på lätt svenska.)
Du loggar in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.